Vodstvo

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Po svoji funkciji je tudi predsednik Upravnega odbora.

Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo 4 let.

Direktor zbornice organizira in vodi delo in poslovanje zbornice ter predstavlja in zastopa zbornico.