Prvi certifikati za pravilno ravnanje z odpadnimi sijalkami

14. december 2011

Za pravilno ravnanje z odpadnimi sijalkami je danes 40 elektroinštalaterskih podjetij prejelo certifikat, ki pomeni pomembno referenco in prednost pred konkurenco. Certifikate sta podeljevala direktor podjetja ZEOS d.o.o. Emil Šehić in predsednik sekcije elektro dejavnosti pri OZS Andrej Počivavšek. Zbrane je nagovoril podpredsednik OZS in predsednik UO OZS Štefan Grosar, podelitve pa se je udeležil tudi generalni sekretar OZS Dušan Krajnik.

Izpolnjevanje obveznosti na področju varstva okolja predstavlja v obrti veliko težavo, kajti mala podjetja praviloma nimajo kadra, ki bi se prednostno ukvarjal in skrbel za to področje. Skrb za izpolnjevanje tovrstnih predpisov in s tem nemoteno delovanje malih podjetij je tako v večini primerov prepuščena delodajalcem samim. Pomembno vlogo pri premagovanju okoljskih ovir svojih članov ima zato Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki si prizadeva, da bi bili obrtniki in podjetniki čim bolj okoljsko osveščeni, da bi pravilno ravnali z odpadki in vključevali varstvo okolja v svoje vsakodnevno poslovanje.  

 

Okoljska akcija »Sijajno«, ki sta se je lotili OZS in njena sekcija elektro dejavnosti skupaj z družbo ZEOS, je usmerjena k motiviranju elektroinštalaterjev, da bi odgovorno ločevali odpadne sijalke. Tuje raziskave kažejo, da elektroinštalaterji zamenjajo polovico vseh sijalk na javnih objektih in v industriji. Po ocenah družbe ZEOS je podobno tudi pri nas. Podatki o zbiranju sijalk v Sloveniji, ki jih ZEOS spremlja od leta 2007, pa kažejo, da elektroinštalaterji neposredno oddajo manj kot 5% odpadnih sijalk. Slika je verjetno nekaj boljša, če upoštevamo, da nekateri inštalaterji oddajajo odpadne sijalke trgovcem, pri katerih kupujejo nove.   

 

Odpadne sijalke so strupene!

 

Sijalke vsebujejo okoli 10 mg živega srebra, ki je strupeno in se ob neprimernem odlaganju sijalk kopiči v okolju, največjo škodo pa povzroča prav ljudem, ki – če se sijalke razbijejo - vdihavajo strupene živosrebrne pare. Zato jih je treba zbirati ločeno in zanje zagotoviti ustrezno obdelavo. Nikakor jih ne smemo odlagati v smetnjake za mešane komunalne odpadke!   Varčne sijalke je mogoče 95-odstotno reciklirati. V postopku reciklaže se varno odstrani tudi izredno majhna količina živega sreba, zato je pomembno, da varčne sijalke zbiramo ločeno v posebne, varčnim sijalkam namenjene zbiralnike.  

Zakonsko določena obveznost  

Zbiranje in oddajanje odpadnih sijalk je sicer zakonsko določena obveznost vseh, ki se pri svojem delu srečujejo s sijalkami. Pravilno ravnanje z odpadnimi sijalkami ureja Uredba o ravnanju z odpadno elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/2006 in spremembe 100/2010). Končni uporabniki (gospodinjstva in tudi drugi), distributerji, elektroinštalaterji, vzdrževalci in drugi lahko odpadne sijalke brezplačno oddajo trgovcu na prodajnem mestu, v zbirne centre komunalnih podjetij in v zbiralnice ZEOS po vsej Sloveniji. Če imajo večje število odpadnih sijalk, lahko pri družbi ZEOS naročijo tudi neposreden prevzem. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje, ki kršitelje seveda tudi kaznujejo. Kazni so visoke: za končne uporabnike, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, znaša kazen od 4.000 do 40.000 evrov, za odgovorne osebe iz teh podjetij pa od 120 do 1.200 evrov.  Da bi bilo tovrstnih kršiteljev čim manj in da bi med elektroinštalaterji (pa tudi drugimi uporabniki sijalk) povečali osveščenost o pomenu varovanja okolja, OZS in družba ZEOS nadaljujeta z akcijo »Sijajno«, s katero želita motivirati elektroinštalaterje, naj pričnejo zbirati sijalke, ki jih zamenjajo na objektih, na katerih opravljajo svojo dejavnost. Za pravilno ravnanje z odpadnimi sijalkami, ki bo v skladu z omenjeno uredbo, elektroinštalaterji pridobijo certifikat, ki jim bo predstavljal referenco pri sklenitvi poslov s podjetji, ki imajo standard ISO 14001 (določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem), s certifikatom bodo lahko dodatno izkazovali svojo okoljsko ozaveščenost, ki je za stranke in v splošni javnosti vse pomembnejša, certifikat bo tudi ključ do dodatnih točk pri državnih razpisih in pri pridobivanju evropskih sredstev, lahko pa ga bodo predložili tudi okoljskemu inšpektoratu kot dokaz svojega pravilnega gospodarjenja z odpadnimi sijalkami. Vse to jim bo seveda prineslo tudi prednost pred konkurenco.  

Kdo lahko dobi certifikat »Sijajno«?  

 

Pogoj za pridobitev certifikata »Sijajno« sta dve škatli ali ena paleta oddanih odpadnih sijalk, za vsakoletno podaljšanje pa je treba oddati vsaj polovico vseh sijalk, kupljenih v tekočem letu. Škatle ali palete lahko podjetja naročijo v družbi ZEOS, napolnjene pa oddajo trgovcu pri nakupu novih sijalk, predajo v eno od 42 zbiralnic ZEOS po vsej Sloveniji ali naročijo direktni prevzem na info@zeos.si.   Seznam zbiralnic in vse dodatne informacije v zvezi z zbiranjem in oddajanjem odpadnih sijalk ter pridobitvijo certifikata »Sijajno« vsi zainteresirani lahko pridobijo na spletni strani www.zeos.si ali  po telefonu: 01 366 86 03 (ZEOS).  

Dodatne informacije: Borut Bernat, direktor sektorja razsvetljave ZEOS, e-pošta: borut.bernat@zeos.si, telefon: 01/366 86 03.  

nazaj na vse novice