Organiziranost

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupškčina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 92 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz:

  • območnih obrtno-podjetniških zbornic, od katerih ima vsaka po 1 poslanca (62 poslancev) in

  • sekcij, od tega ima vsaka po 1 poslanca (30 poslancev).

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi podpredsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.

Člani organov zbornice in shema zaposlenih v OZS

Predsednik OZS v mandatnem obdobju 2018-2022 je Branko Meh.

Skupščina OZS v mandatnem obdobju 2018-2022

Skupščina ima 92 poslancev:

Predstavniki OOZ:

David Pizzoni (OOZ Ajdovščina)
Srečko Rožman(OOZ Brežice)
Miran Gracer (OOZ Celje)
Andreja Sterle Podobnik (OOZ Cerknica)
Stanislav Malerič (OOZ Črnomelj)
Zoran Poljšak (OOZ Domžale)
Robert Vinšek (OOZ Dravograd)
Vlado Rojko (OOZ Gornja Radgona)
Milan Sašek (OOZ Grosuplje)
Mirko Mastnak (OOZ Hrastnik)
Rado Raspet (OOZ Idrija)
Emilija Deželak (OOZ Ilirska Bistrica)
Rajko Kodrič (OOZ Izola)
Henrika Zupan (OOZ Jesenice)
Tomaž Sodnik (OOZ Kamnik)
Dušan Janežič (OOZ Kočevje)
Tamara Hlede (OOZ Koper)
Ludvik Kavčič (OOZ Kranj)
Janko Kerin (OOZ Krško)
Matjaž Cajhen (OOZ Laško)
Stanislav Bernjak (OOZ Lenart)
Eva Marija Banutai (OOZ Lendava)
Bojan Železnik (OOZ Litija)
Alojz Kovšca (OOZ Ljubljana Bežigrad)
Anton Dremelj (OOZ Ljubljana Center)
Romana Zrnec (OOZ Ljubljana Moste-Polje)
Janez Kunaver (OOZ Ljubljana Šiška)
Jernej Dolinar (OOZ Ljubljana Vič)
Daniel Zelko (OOZ Ljutomer)
Silvester Pivk (OOZ Logatec)
                           (OOZ Maribor)
Tatjana Adlešič (OOZ Metlika)
Janez Kaker (OOZ Mozirje)
Vlado Mandič (OOZ Murska Sobota)
Roman Pogorelec (OOZ Nova Gorica)
Mojca Andolšek (OOZ Novo mesto)
Danilo Korotaj (OOZ Ormož)
Denis Mali (OOZ Pesnica)
Pavel Lovrečič (OOZ Piran)
Janez Marinčič (OOZ Postojna)
Slavko Šega (OOZ Ptuj)
Blaž Cvar (OOZ Radlje ob Dravi)
Marija Hudovernik (OOZ Radovljica)
Roman Krivograd (OOZ Ravne na Koroškem)
Franc Lesar (OOZ Ribnica)
Marijan Hertiš (OOZ Ruše)
Alojz Tuhtar (OOZ Sevnica)
Jernej Bortolato (OOZ Sežana)
Ivan Meh (OOZ Slovenj Gradec)
Cvetko Bezget (OOZ Slovenska Bistrica)
Marjan Borovnik (OOZ Slovenske Konjice)
Zdenko Horvat (OOZ Šentjur pri Celju)
Joško Misson (OOZ Škofja Loka)
Aleš Seidl (OOZ Šmarje pri Jelšah)
Sandi Mermolja (OOZ Tolmin)
Matija Brodar (OOZ Trbovlje)
Marjan Krmelj (OOZ Trebnje)
Aleš Pangeršič (OOZ Tržič)
Branko Meh (OOZ Velenje)
Marko Popit (OOZ Vrhnika)
Jože Ule (OOZ Zagorje ob Savi)
Matjaž Žgank (OOZ Žalec)

Predstavniki strokovnih sekcij pri OZS:

Miran Andrejek (Sekcija avtoserviserjev pri OZS)
Bogdan Oblak (Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS)
Marjan Planinšek (Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS)
Radovan Glumac (Sekcija čistilcev objektov pri OZS)
Simon Dovrtel (Sekcija dimnikarjev pri OZS)
Vladimir Janžekovič (Sekcija elektro dejavnosti pri OZS)
Branko Veselič (Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS)
Katarina Podgoršek (Sekcija fotografov pri OZS)
Silva Baruca Jakomin (Sekcija frizerjev pri OZS)
Bernard Bucik (Sekcija grafičarjev pri OZS)
Zoran Simčič (Sekcija gradbincev pri OZS)
Andrej Papež (Sekcija instalaterjev-energetikov pri OZS)
Rudi Rudnik (Sekcija kleparjev in krovcev pri OZS)
Matjaž Ostrc (Sekcija kovinarjev pri OZS)
Janja Jeršin (Sekcija kozmetikov pri OZS)
Marko Kajzer (Sekcija lesnih strok pri OZS)
Anja Sever (Sekcija optikov pri OZS)
Milan Škapin (Sekcija plastičarjev pri OZS)
Stanko Srša (Sekcija polagalcev talnih oblog pri OZS)
Anton Dremelj (Sekcija predelovalcev kož pri OZS)
Matjaž Majdič (Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS)
Slavko Vižintin (Sekcija steklarjev pri OZS)
Lidija Anzelm (Sekcija tekstilcev pri OZS)
Primož Černic (Sekcija trgovcev pri OZS)
Gašper Pance (Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri OZS)
Jurij Mlakar (Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS)
Mate Matjaž (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS)
Marijan Kosi (Sekcija zlatarjev in draguljarjev pri OZS)
Peter Pišek (Sekcija za promet pri OZS)
Miroslav Rednak (Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS)

 

Upravni odbor OZS (UO OZS)

Branko Meh, predsednik OZS
Mojca Andolšek
Jernej Bortolato
Bernard Bucik
Blaž Cvar
Jernej Dolinar
Anton Dremelj
Dušan Fidler
Miran Gracer
Marija Hudovernik
Vlado Mandič
Ivan Meh
Bogdan Oblak
Peter Pišek
Zoran Simčič
Bojan Železnik

Nadzorni odbor OZS (NO OZS)

Aleš Pulko, predsednik
Sandra Gomboc, članica
Lena Korber, članica
Saša Kovačev, član
Javorka Križman, članica

Organigram: