Namen Akta za mala podjetja in na njem zasnovanega akcijskega načrta je izboljšati splošni pristop politike do podjetništva, da se načelo „najprej pomisli na male“ nepreklicno umesti v oblikovanje politike, od priprave zakonodaje do opravljanja javnih storitev.

Evropska Komisija je junija 2008 objavila Akt za mala podjetja. EU na ta način želi spodbuditi rast in razvoj malih in srednjih podjetij (MSP), pri tem pa na celovit način vzpostavlja spodbudno okolje in pomaga pri odpravljanju ovir, ki zavirajo njihov razvoj.

Državni zbor RS (Odbor za gospodarstvo) je aprila 2009 obravnaval aktualne problematike malega gospodarstva, v okviru katerega se je seznanil s sprejetjem Akta za mala podjetja. Akt za mala podjetja vsebuje 10 načel za spodujanje podjetništva, s predlaganimi ukrepi na EU in nacionalnih ravneh. 

Kot nadaljevanje izvajanja načel Akta za mala podjetja, s katerimi zagotavljamo izboljševanje razmer za podjetništvo v Sloveniji, je bil v obliki Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja izdelan izbor pomembnih aktivnosti, katere je potrebno izboljšati ali okrepiti v obdobju 2010 do 2011.

Februarja 2010 je Evropska komisija v Pregledu »Akta za mala podjetja za Evropo« opredelila številne nove ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja in položaja mikro, malih in srednje velikih podjetij na ravni EU. Države članice je med drugim pozvala, da določijo nacionalne in lokalne načrte za izvajanje Akta za mala podjetja, ki jih bosta podpirala kakovosten mehanizem za spremljanje in organ, ki bo zadolžen za usklajevanje vprašanj v zvezi z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji v različnih organih na ravni EU in držav članic – t.i. »odposlanec za mikro, mala in srednje velika podjetja«. Ključna vloga odposlanca je povezati mikro, mala in srednje velika podjetja s politikami, zakoni, programi na nacionalni in EU ravni, z namenom, da bi bile politike, zakoni in programi čim bolj oblikovani po meri mikro, malih in srednje velikih podjetij.  

Zato je Vlada RS julija 2011 sprejela dopolnitve Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja. Za odposlanca Slovenije za mikro, mala in srednje velika podjetja je imenovala državnega sekretarja, pristojnega za podjetništvo in konkurenčnost.

Vlada je aprila 2012 sprejela Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2012-2013 in zadolžila resorna ministrstva za realizacijo aktivnosti iz Akcijskega načrta. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa je zadolžila tudi za izvajanje letnega pregleda aktivnosti v okviru Akcijskega načrta na podlagi poročil resorjev o realizaciji aktivnosti, porabljenih sredstvih, doseženih učinkih in rezultatih aktivnosti. 

Odposlanec Slovenije za mikro, mala in srednje velika podjetja je generalna direktorica direktorata, pristojnega za mikro-, mala- in srednje velika podjetja na ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (dr. Sabina Koleša).

Pripeti dokumenti:

Akt za mala podjetja

Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja 2010-2011

Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja 2012-2013


Javno posvetovanje o Aktu za mala podjetja  - anketa

Evropska komisija je pripravila posvetovalni dokument, ki vsebuje tekoče ukrepe in nove predloge. Posvetovanje je namenjeno zbiranju povratnih informacij o novih pobudah.

Preberite si posvetovalni dokument in izpolnite anketo TUKAJ.