Operativni program potrjen

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 15. decembra 2014 prejela sklep, s katerim je Evropska komisija (EK) potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. To pomeni, da bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva.

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (v programskem obdobju 2007 - 2013 so bili trije), ki ga je SVRK 20. novembra 2014 v potrditev posredovala EK, je izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014 - 2020. Dokument, v katerem so opredeljena prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 - 2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. 

 Končno besedilo Operativnega programa

Partnerski sporazum potrjen

3. november 2014 -  Evropska komisija je Sloveniji potrdila partnerski sporazum za obdobje 2014-2020, ki je eden od dveh ključnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike je v zaključni fazi priprave. S potrditvijo sporazuma se končujejo intenzivna usklajevanja med Slovenijo, Brusljem in drugimi partnerji, ki Sloveniji omogočajo dostop do skupno 4,118 milijarde evrov evropskih sredstev.

 

Seznanitev Vlade RS s pripravo Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

Ljubljana, 3. april 2014 - Vlada Republike Slovenije se je na redni seji seznanila z osnutkom Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki ga je na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Andrejo Kert, državno sekretarko za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je pooblastila, da osnutek dokumenta do 11. aprila 2014 pošlje v formalno presojo Evropski komisiji.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora tudi zahtevam posameznega sklada Evropske unije, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti diskriminaciji ter dostopnosti, trajnostni razvoj.

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z vsemi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in zakonodajnim okvirom Unije s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo ipd). Dokument je usklajen tudi z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na nacionalni ravni. 

Po formalni oddaji Partnerskega sporazuma in prejetem mnenju Evropske komisije (za to ima uradno na razpolago pet tednov) bo Slovenija pripravila končni dokument za uradno potrditev oz. sprejem, ki je predviden najkasneje junija 2014.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko