JR za spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju- POKOLPJE in Hrastnik, Radeče in Trbovlje

7. november 2018

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis  PODJETJA za sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

i. vzpostavitvi nove poslovne enote,
ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
 
Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju:
i.   Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
ii.  Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je proračunsko leto 2019.

Projekt mora biti zaključen najkasneje 31.12.2019. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.

Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30.10.2019.

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30.10.2019.

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1162

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si , z obveznim sklicem na številko: »4300-21/2018«. Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti najkasneje do 26.11.2018, do 10.00 ure. Ministrstvo bo, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno, javno objavilo odgovor najkasneje 28.11.2018 do 15.00 ure.

Rok za oddajo vlog je 6.12.2018.

nazaj na vse novice