Podatki o verifikaciji, vlogah in postopku za dijake in/ali študente

Postopek verifikacije obratovalnice je obvezen za vse delodajalce, ki praktično usposabljajo dijake v srednjem poklicnem izobraževanju ali praktično izobražujejo študente v višjem strokovnem izobraževanju. Postopek verifikacije se začne z vložitvijo vloge (vloga za verifikacijo za dijake in vloga za verifikacijo za študente), ki jo dobite na spletni strani OZS, na vaši območni obrtno-podjetniški zbornici ali na zahtevo po elektronski ali navadni pošti.

Izpolnjeno vlogo skupaj z zahtevanimi prilogami, ki so navedena na dnu vloge pošljete na naslov OZS. Če je vloga popolna, se postopek nadaljuje z organiziranjem komisije, ki opravi pregled obratovalnice, o katerem je delodajalec predhodno obveščen. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je za opravljanje verifikacij imenovala strokovne komisije. Komisije na podlagi veljavnih kadrovskih in materialnih pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delov za dijake in praktičnega izobraževanja v delovnem procesu za študente, ugotavljajo ali obratovalnice izpolnjujejo predpisane pogoje. Na podlagi zapisnika o pregledu se obratovalnici, ki ustreza predpisanim pogojem, izda odločba o izpolnjevanju pogojev ter reprezentančno potrdilo.

Bodoči delodajalci z učnimi mesti oziroma izobraževalci morajo biti pozorni predvsem na pogoj pridobljene pedagoško-andragoške usposobljenosti, ki je obvezen pogoj za mentorja in izobraževalca dijakov in študentov. Seminarje za pridobitev pedagoško-andragoške usposobljenosti organizira OZS.  

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra pravi, da je delodajalec dolžan sporočiti zbornici, najkasneje v roku 8 dni, vsako spremembo podatkov, ki so vpisani v register. Prav tako je potrebno sporočiti vse nove mentorje oziroma izbris le teh, spremembe pa se podajo z vlogo za spremembo podatkov, ki se pošlje na naslov OZS. Če delodajalec ne želi biti več vpisan v register učnih mest, to sporoči z vlogo za izbris iz registra. V primeru da zbornica ugotovi, da delodajalec ne izpolnjuje več predpisanih kadrovskih, materialnih ali drugih pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, mu izda odločbo o prenehanju izpolnjevanja pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom dijakov ali praktičnega izobraževanja študentov.

Kontakt: Ana Dragičević  (T: +386 (0)1 58 30 828,  E: ana.dragicevic@ozs.si

Kadrovski in materialni pogoji za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov

Kadrovski pogoji

Delodajalec, ki poklicno usposablja dijake z delom, mora imeti: mojstrski izpit iz ustrezne stroke, ki vključuje pedagoško-andragoška znanja ali ustrezno triletno poklicno šolo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj, ustrezno srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj, višjo izobrazbo iz ustrezne stroke in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, visoko izobrazbo iz ustrezne stroke in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj. Vsi našteti, razen mojstrov, morajo opraviti tudi pedagoško-andragoški seminar. Namesto delodajalca lahko izobraževanje dijaka prevzame tudi njegov zaposleni delavec, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Materialni pogoji

Za izvajanje praktičnega izobraževanja v obratovalnici mora biti delovno (učno) mesto opremljeno v skladu z zahtevami posameznega programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje zadovoljive kakovosti izdelkov in storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja z delom za posamezno poklicno usmeritev. Na učne mestu mora delodajalec zagotoviti vse pogoje za varstvo in zdravje pri delu. Pri ocenjevanju primernosti obratovalnice se upošteva zlasti: delovne prostore in opremo, stroje in naprave.

Kadrovski in materialni pogoji za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov

Kadrovski pogoji

Za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov mora mentor izpolnjevati naslednji pogoj: Mentor mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško usposobljenost po programu, ki ga predpiše UO OZS in dve leti delovnih izkušenj v stroki. Izobraževalec, ki je v pomoč mentorju pa srednjo strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoška usposobljenost po programu, ki ga predpiše UO OZS in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki. Mentor ali izobraževalec, ki je usposabljal dijake ali študente v praktičnem izobraževanju ali izobraževanju z delom (najmanj 2 dijaka ali študenta) in nima ustrezne pedagoško-andragoške usposobljenosti, mora pedagoško-andragoško usposobljenost pridobiti v naslednjih 2 letih, v nasprotnem primeru mu bo odvzeta možnost usposabljanja študentov.   

Materialni pogoji

Za verifikacijo mora biti zagotovljena opremljenost delovnega študijskega mesta v skladu z zahtevami izobraževalnega programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev praktičnega izobraževanja za poklic (poklicni standard) v celoti. Podjetje mora ustrezati tehničnim predpisom ter mora zagotoviti izvajanje predpisov s področja varstva in zdravja pri delu (Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnika o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb ter drugih ustreznih predpisov) ter imeti sistem kakovosti.

Opravljanje pedagoško-andragoškega seminarja

Mentorji, ki usposabljajo dijake ali študente morajo imeti opravljen  pedagoško-andragoški seminar, razen če imajo mojstrski izpit ali predhodno pridobljena pedagoško-andragoška znanja.

Pedagoško-andragoški seminar organizira in izvaja OZS. Več informacij o vsebini, terminih in prijavnico najdete na spletni povezavi OZS.

Z javnim razpisom so jeseni 2016 stekli brezplačni PA seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol. V letu 2017  jih OZS načrtuje sedem.  Več o terminih seminarjev  je navedeno na naši spletni strani«: http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Usposabljanjementorjev20172021.aspx