Zaključni izpiti in vmesni preizkusi

Zaključni izpit

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem odizobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja. Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Delodajalec mora dijaku omogoči priprave in izvajanje praktičnega dela zaključnega izpita, če se dijak odloči, da bo izdelek oziroma storitev izvajal pri njem. Prav tako mora delodajalec dijaku omogočiti najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit, vključno za pripravo na strokovno teoretični del in iz materinega jezika. Ko dijak opravi zaključni izpit ali se pogodbeno razmerje izteče, delodajalec nima več pogodbenih obveznosti do dijaka. Za nemoteno izvajanje zaključnih izpitov skrbi Državna komisija za zaključni izpit. Več podrobnosti si lahko ogledate na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

Vmesni preizkus

Dijak, ki je sklenil individualno učno pogodbo mora praviloma v 2. letniku v času praktičnega usposabljanja z delom, opraviti vmesni preizkus. Delodajalec oziroma mentor mora med vmesnim preizkusom zagotoviti enake delovne pogoje, kot so zagotovljeni med praktičnim usposabljanjem z delom. Dijak na vmesnem preizkusu lahko izvaja le dela, ki so sestavni del izobraževalnega programa. Nadzor nad vmesnim preizkusom in razgovor z dijakom ter delodajalcem izvede strokovni nadzornik. Delodajalci in dijaki so o obisku strokovnega nadzornika predhodno obveščeni s strani pristojne zbornice. Za točen termin obiska (dan, ura) pa se dogovorita strokovni nadzornik in delodajalec.

Priloženi dokumenti:

Vprašalnik za mentorje in dijake .pdf

Navodila strokovnemu nadzorniku. pdf.pdf

Kontakt:

Mitja Korunovski
Telefon: +386 1 583 08 18, e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si