OZS izvaja na podlagi Obrtnega zakona in Zakona o prevozih v cestnem prometu  naslednja javna pooblastila:

 • Vodi postopek izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja

 • Naloge s področja poklicnega izobraževanja

 • Nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja poklicno izobraževanje dijakov

 • Vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje dijakov, registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja in registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu

 • Izdaja potrdila o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Republiki Slovenij (EU potrdila)

 • Vodi postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom in državljankam držav pogodbenic

 • Prijava čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacija

 • Izdaja certifikate, s katerimi potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače ali umetnostne obrti

 • Izdaja in odvzema licence in licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu

 • Izdaja potrdila za voznike, ki niso državljani ene od držav članic Skupnosti

 • Izdaja oznake za avtotaksi prevoze

 • Deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami

 • Izdaja potrdila prevoznikom v postopku pridobitve ruske vize