VPIS V IMENIK VODIJ DEL

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).

Z ZAID je predpisan nov imenik pooblaščenih inženirjev, z GZ pa uveden imenik vodij del. Tega bodo vodile Inženirska zbornica (IZS) za inženirje in  tehnike,  Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za delovodje in  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) za mojstre ter nosilce dejavnosti po Obrtnem zakonu,  vsaka svojega.

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti,  razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, poleg zavarovanja odgovornosti iz opravljanja dejavnosti imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del.

Poleg tega, da mora imeti izvajalec redno in za polni delovni čas zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, pa mora na vsakem objektu za vodenje gradnje določiti vodjo del (vodjo gradnje), ki je pri njem zaposlen in izpolnjuje pogoje za vodenje del.

Kadar izvajalec prevzame v izvedbo celotne gradnje ali pretežni del gradnje zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta pa za potrebe vodenja del zadošča, da ima zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

 

Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij del

Vlogo za vpis v Imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za vpis (vloga bo objavljena po uskladitvi), ki je objavljen na naši spletni strani (obrazec lahko natisnete). Vloga mora biti pravilno izpolnjena.

V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del.

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:

  • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti

              ali

  • če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS

 

             >>> Vloga za vpis <<< (vloga bo objavljena po uskladitvi)

 

Seznam prilog potrebnih za vpis

Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti:

  • dokazilo o državljanstvu

  • spričevalo o mojstrskem izpitu   ali  potrdilo o vpisu v Obrtni register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti

  • dokazilo o zaposlitvi

  • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR)

  • dokazilo o plačani vpisnini


 OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij del in žig z identifikacijsko številko vodje del.

 

Zakonodaja: