Sekcije in odbori

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije povezuje svoje člane tudi po dejavnostih. V ta namen je ustanovila 30 strokovnih sekcij (naslednic cehov).

Naloge sekcij

  • spremljajo pogoje za delo in poslovanje svojih članov ter opravljajo številne aktivnosti za njegovo izboljšanje (kakovost, standardizacija, uvajanje sodobnih tehnologij ...),

  • predlagajo spremembe zakonodaje, zastopajo interese članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb,

  •  v organih OZS in drugih institucijah skrbijo za uveljavljanje skupnih interesov članov,

  • skrbijo za redno in dopolnilno strokovno izobraževanje članov, za skupne promocijske aktivnosti in za spoštovanje dobrih poslovnih običajev in

  • spodbujajo racionalno uporabo energije in varovanje okolja.