Minimize

    

ETIČNI KODEKS POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI!  

Standardi in etična merila ki se pričakujejo od izvajalcev pogrebne in pokopališke dejavnosti, so visoki in v ta namen sta Odbor pogrebnih dejavnosti pri OZS in Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS pripravili »Etični kodeks pogrebne in pokopališke dejavnosti«. Ob odprtju sejma Post Viva sta ga slavnostno podpisala predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS ga. Jožica Coif in predsednik Sekcije za pogrebno in pokopališko dejavnost pri GZS g. Robert Martinčič. 

Pripeti dokumenti:

Etični kodeks pogrebne in pokopališke dejavnosti


Predstavitev Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS

Odbor pogrebnih dejavnosti deluje od leta 2003, ko  je bila s strani nekaterih podjetij, ki opravljajo pogrebno dejavnost, podana iniciativa za združitev članov, ki delujejo na področju pogrebne dejavnosti. Združitev članov, ki opravljajo pogrebno dejavnost je bila nujna, ker v Sloveniji ni enotno urejenega sistema na področju pogrebne dejavnosti in ker je dejavnost preveč prepuščena raznim lokalnim, občinskim in političnim interesom. Upravni odbor OZS je skladno z 31. členom statuta OZS in 22. členom poslovnika o delu UO OZS ustanovil začasni Odbor pogrebnih dejavnosti v sestavi štirih članov odbora in predsednika.

Upravni odbor OZS je v letu 2014 potrdil člane stalnega Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS za mandatno obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:  Jožica Coif - predsednica; Aleksandra Vučkič Banfi,  Andrej Benko, Elvina Babajić, Franci Leš. Člane odbora so izvolili člani zbornice, ki so bili prisotni na zboru članov pogrebnih dejavnosti 3.10.2014 v Termah Banovci v Veržeju.

Odbor pogrebnih dejavnosti opravlja predvsem naslednje naloge: pripravljanje izhodišča za spremembo dopolnitev in ureditev Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter drugih predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov; reševanje problematike s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti (javnih del v pokopališki dejavnosti, koncesij v pogrebništvu, odloki lokalnih skupnosti, oblikovanja cen); sodelovanje z bolnišnicami in verskimi skupnostmi; priprava kodeksa pogrebne dejavnosti; priprava strokovnih posvetov in izobraževanj s področja stroke, organizacije poslovanja, nove zakonodaje in predpisov; organiziranje strokovnih ekskurzij doma in v tujini; sodelovanje in priprava srečanj s predstavniki podobnih združenj v EU in tujini, ter druge predvidene aktivnosti v skladu z letnim programom dela Odbora pogrebnih dejavnosti.