Označevanje alergenov - 13.12.2014

13. 12. 2014 prične veljati in se tudi uporabljati

Uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom - Uredba EU št. 1169/2011 ter

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14), s katero se določata pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora nad informacijami o živilih, način označevanja alergenov v nepredpakiranih živilih in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 1169/2011

Uredba proizvajalcem živil in drugim nosilcem živilskih dejavnosti prinaša številne nove obveznosti, med drugim uvaja tudi obvezno označevanje alergenov na predpakiranih in nepredpakiranih živilih. Uredba združuje in posodablja obstoječo zakonodajo na področju označevanja živil (Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil in Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil). Uredba se uporabljala od 13. decembra 2014 oziroma od 13. decembra 2016 za področje obveznega označevanja hranilne vrednosti živil. Uredba, ki vključuje obvezno in prostovoljno navajanje informacij o živilih ter omogoča opredelitev določenih ukrepov tudi na nacionalni ravni, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Spodaj so članom OZS dostopni povzetki izobraževanj, posnetek predavanja o alergenih ter ostalo gradivo.  Za ogled se morate prijaviti (desno zgoraj). Če imate pri prijavi težave, kliknite na: Pomoč pri prijavi

 

Poglavitni predpisi s področja živil v Evropski uniji

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

Higienski paket 

 • Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil

 • Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora

 • Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi

 • Uredba (ES) št. 882/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora,da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilihter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali

Ostanki pesticidov

 • Uredba (ES) št. 396/2005/ES Evropskega parlamenta in sveta, z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

Prehranske in zdravstvene trditve

 • Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

Nova živila

 • Uredba (ES) št. 258/97Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi

Materiali, izdelki v stiku z živili

 • Uredba št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS

 • Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

Ostalo:

 • Uredba (ES) št. 183/2005/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme

 • Uredba Komisije 37/2005/ES z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in prishranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi

Dostop do zakonodaje Evropske unije

  

Pomembni predpisi za živilsko dejavnost 

Varnost in zdravstvena ustreznost hrane (Ministrstvo za zdravje)

Zdravstvena ustreznost živil (prečiščeno besedilo)

Osebe, ki prihajajo v stik z živili

Aditivi

Arome (neuradno prečiščeno besedilo)

Zamrznjena živila

Označevanje

Označevanje predpakiranih živil (neuradno prečiščeno besedilo)

Količine predpakiranih živil

Označevanje nepredpakiranih živil (neuradno prečiščeno besedilo)

Kalo

Nova živila

Snovi, ki prihajajo v stik z živili

Drugo

Meso in mesni izdelki

Meso klavnih živali in divjadi 

Mesni izdelki

 • Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov - Ur.l.RS 59/2012 *

  *Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/04, 62/04 – popr., 50/05, 77/06 in 45/08 – ZKme-1) in Pravilnik o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 85/05 in 45/08 – ZKme-1), uporabljata pa se do 1. januarja 2013.

Goveje meso

 • Pravilnik o izvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije (EGS) o razvrščanju trupov goveda - Ur.l.RS 120/2005*
  *Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik oocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji(Ur.l.RS 103/2001, 34/2002, 31/2004), določbe 7. člena pa se uporabljajoše največ eno leto od uveljavitve tega pravilnika.

 • Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov - Ur.l.RS 16/2008*
  *Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik oizvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije (EGS) o razvrščanju trupovgoveda (Uradni list RS, št. 120/05), določbi 2. in 3. člena Pravilnika oizvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije (EGS) o razvrščanjutrupov goveda (Uradni list RS, št. 120/05) pa se lahko uporabljata dovzpostavitve sistema označevanja v skladu s tem pravilnikom, vendarnajpozneje do 30. junija 2008.

Označevanje govejega mesa

Perutninski izdelki

Odpadna jedilna olja in masti

 • Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi -Ur.l.RS 42/2004

Pecilni prašek, vanilijev sladkor, puding

Pekovski izdelki

Žitni izdelki

Pijače

Pivo

Sadni sokovi in podobni sadni izdelki

Mineralna, izvirska in namizna voda

Žgane pijače

Čaj

Kakav, čokolada

Marmelade, džemi in podobni sadni izdelki

Med

 • Pravilnik o medu - Ur.l.RS 4/2011*
  *Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 31/04, 89/04
  in 45/08 – ZKme-1).

Rastlinska olja in masti ter majoneza

Sadje in zelenjava

Sladkor

Sol

 • Pravilnik o kakovosti soli - Ur.l.RS 70/2003 *
  *Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za sol, ki je jodirana vskladu s predpisi države proizvajalke. Če država proizvajalka nepredpisuje jodiranja soli, mora biti sol, proizvedena v tej državi,jodirana v skladu z določbami tega pravilnika (Pravilnik o dopolnitvahpravilnikov s področja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil - Ur.l.RS 31/2004)

Veterinarstvo

Zakon

Pristojbine 

Obrati

Ostalo

Dodatno

Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l.RS 28/2004) v 2. členu določa katere podatke morajo vsebovati specifikacije proizvodov. Te specifikacije se običajno pripravljajo v obliki poslovnikov izdelkov, ki se proizvajajo. 2. člen pravilnika določa katere podatke je potrebno navesti v specifikaciji. Oblika ni predpisana in se pripravlja v obliki poslovnika.

2. člen Pravilnika o specifikaciji proizvoda

Specifikacija proizvoda mora vsebovati zlasti naslednje podatke:

 • evidenčne številke;

 • datume izdaje;

 • skupino oziroma kategorijo, v katero se proizvod razvršča;

 • datum začetka pridelave oziroma predelave;

 • splošen opis tehnološkega postopka in v primeru živil tudi vrsto in količino uporabljenih bistvenih sestavin;

 • navedbo načina notranje kontrole proizvodnje kmetijskega pridelka oziroma živila;

 • pogoje skladiščenja in transporta, s katerimi se zagotavljaohranitev specifičnih lastnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil včasu določenega roka uporabnosti;

 • ime in podpis odgovorne osebe za njeno izdelavo.

3. člen

Specifikacija proizvoda se hrani pri proizvajalcu v času proizvodnje in še najmanj pet let po opustitvi proizvodnje.

Potrebno je upoštevati tudi: