Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

Začetki sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev segajo v leto 1981, ko je bil ustanovljen odbor cementninarjev. Glavni pobudnik za ustanovitev tega odbora je bil ing. Avgust Gril iz Grosuplja. Nato je bila 19. januarja 1985 v Grosupljem, ustanovna skupščina sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, katere glavni pobudnik je bil ing. Avgust Gril, ki je postal tudi njen prvi predsednik.

Prvi program dela sekcije je zajemal številne aktivnosti in naloge za zagotavljanje ustreznejših pogojev poslovanja in reševanje problematike obrtnih dejavnosti tako na področju zakonodaje (zlasti pri zvišanju limita za uvoz strojev in opreme),  izobraževanja, razvoja tehnologije, sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami, sodelovanja s proizvajalci strojev in opreme ter dobavitelji osnovnih surovin, prilagajanja trgu, informiranju članov. V začetnem obdobju so bile ustanovljene še različne komisije, kot npr. za sodelovanje na področju izobraževanja, za nabavo repromateriala ter prodajo rabljenih strojev in opreme, za sestavo kataloga obrti. Sekcija je pod vodstvom ing. Avgusta Grila izdala katalog izdelovalcev cementninarskih in teracerskih izdelkov. Sekcijo je vodil do januarja 1994, ko ga je nasledil Ferdo Ježovnik iz Teharij. Takrat so bili  težavni časi, ko se je zaprl trg bivše Jugoslavije. Sekcija je iskala povezave s sorodnimi inštitucijami v prostoru bivše Jugoslavije. Trudila se je za boljše pogoje poslovanja vseh članov sekcije, odpravo nelojalne konkurence, seznanjala s standardi, novimi predpisi na področju varstva in zdravja pri delu, novimi materiali, novimi dodatki betonom in drugimi novostmi v stroki, ki jih je bilo čedalje več. Vse to so bile tudi teme vsakoletnih strokovnih srečanj sekcije.

V okviru sekcije je tedaj deloval tudi odbor kamnosekov, ki ga je vodil kamnoseški mojster Boris Udovč iz Naklega. Slednji si je prizadeval za kakovostno izobraževanje kamnosekov, kajti sekcija je aktivno sodelovala s Srednjo gradbeno šolo v Ljubljani (za poklic kamnoseka), s Klesarsko šolo iz Brača, ki prireja bienalne simpozije, ki se jih včasih udeležujejo tudi predstavniki sekcije, do leta 2007 je sodelovala v mednarodnem združenju gradbenikov, kamnosekov in arhitektov EACD. Vsaki dve leti je pripravila ogled strokovnega sejma za kamnoseke v Nurnbergu.

Ferdo Ježovnik je vodil sekcijo do leta 2006 oz. do upokojitve, ko ga je nasledil Andrej Zakrajšek iz Ljubljane. Pod njegovim vodstvom je sekcija izvajala in nadgrajevala dotedanje delo, vsako leto je sodelovala je na sejmu MOS v Celju, prirejala tradicionalna strokovna srečanja z vedno novimi temami. S strokovnimi službami je izdelala zgoščenko s standardi za cementninarske in teracerske izdelke, ki je na voljo vsem članom.

Z volitvami leta 2010 je postal predsednik sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev Bogdan Oblak, ki je prej vodil odbor cementninarjev. Pod njegovim vodstvom je bil leta 2010 izdan priročnik z naslovom Betonski izdelki, kakovost-zaupanje-nakup, katerega avtorji so priznani strokovnjaki s področja betona in materialov. Glavni namen tega priročnika je ozaveščati kupce, kdaj je reklamacija lahko upravičena in kdaj ne. Predsednik sekcije je ostal tudi v mandatu 2014 - 2018 ter v mandatu 2018 - 2022.

Sekcija ima dva podpredsednika:

  • Podpredsednik sekcije, ki istočano tudi vodi tudi Odbor kamnosekov, je v mandatu 2018-22  Peter Svete, kamnosek iz Preserij pri Ljubljani, 

  • Podpredsednik sekcije je tudi Marjan Golob, ki istočano vodi Odbor cementninarjev.

V upravni odbor so v mandatu 2018-22 izbrani še:

  • za področje cementninarstva: Franci Jarc in Janez Gorec ter

  • za področje kamnoseštva: Zoran Žunko in Marko Brezavšček.

Sekcija deluje tudi na področju izobraževanja, zlasti pri izvajanju mojstrskih izpitov za kamnoseške mojstre, je pa sodelovala tudi pri projektu postavitve Višješolskega središča v Sežani.

V okviru sekcije so povezani tudi izdelovalci betonskih strešnikov, ki delujejo v pododboru, ki je bil ustanovljen 15. januarja 2010 na skupščini v Moravskih Toplicah. Namen ustanovitve odbora je skupen nastop in promocija na domačem in tujih trgih, določanje cenovnih postavk in standardov ter reševanje vprašanj v zvezi z reklamacijami in garancijami.


KAMEN KOT STRAST IN KARIERNA PRILOŽNOST

Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev je začela aktivneje sodelovati z izobraževalnimi institucijami. Eden prvih rezultatov je sodelovanje sekcije in Višje strokovne šole Sežana. Predstavili so brošuro, ki predstavlja izobraževalne in karierne možnosti v kamnoseštvu z naslovom: KAMEN KOT STRAST IN KARIERNA PRILOŽNOST.

Brošuro je sekcija pripravila skupaj s Srednjo gradbeno, geodetsko in ekonomsko šolo Ljubljana, kjer izobražujejo za program KAMNOSEK in z Višjo strokovno šolo Sežana, kjer je v okviru programa oblikovanje materialov tudi modul KAMEN. V broušuri so predstavljeni vsi trenutno veljavni izobraževalni programi, vloga in pomen strokovne sekcije, pa tudi kariene priložnosti, kot je naziv KAMNOSEŠKI MOJSTER. Da je poklic poln priložnosti in da zaposlitev ni težko dobiti niti doma niti v tujini, dokazuje tudi dejstvo, da je na nivoju Evropske unije mogoče dobiti naziv "evropskega mojstra kamnoseštva".

Kamen je material, ki spada med večne gradbene materiale, material, ki izdelke posameznika ali skupine ohranja skozi zgodovino. Danes je obdelava in oblikovanje zelo primerno delo tudi za dekleta in ženske, saj sodobne tehnike in tehnologije zelo olajšajo obdelavo kamna.

 

Brošuro si lahko ogledate tudi v pdf. obliki: BROŠURA