Zakonodaja 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, spremembe Ur.l. RS, št. 39/2005, 43/2011) 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/2009)

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/2000 in spremembe Uradni list RS, št. 98/2005, 3/2006, 44/2008, 41/2009, 62/2009, 10/2011 in  spremembe Uradni list RS št. 29/2011)

Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/2006 spremembe Uradni list RS, št. 41/2009, Uradni list RS, št. 48/2009)

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 75/1997 in spremembe Uradni list RS, št. 60/2005, 100/2005, 44/2008, 71/2008 in Uradni list RS, št. 35/2011)

Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/1998 in spremembe  Uradni list RS, št. 100/2003,  Uradni list RS, št. 68/2008)  

Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/2005 in spremembe Uradni list RS, št. 68/2007, Uradni list RS, št.51/2009)    

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in spremembe Uradni list RS, št. 94/2007)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah  (Uradni list RS, št. 16/2007) in premembe Uradni list RS, št. 9/2001, 30/2001, 85/2001, 43/2004, 58/2004 94/2004, 17/2006, 44/2006, 9/2006, 16/2007, 68/2008, 85/2010)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000 spremembe Uradni list RS, št. 118/2006, 12/2007, 29/2010)

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 (25/1998 popr.) spremembe Uradni list RS, št. 23/1999, 110/2002, 14/2003, 51/2004, 98/2004, 46/2006,218/04-31, 126/2007, 86/2009)

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/1999 spremembe Uradni list RS, št. 27/2001, 65/2003 velikost črk in številk na ceniku storitev je najmanj 5mm).

Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08)  

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09)  

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06, 100/10)  

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07)  

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji(Uradni list RS, št: 3/10)