Zakonodaja 

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011)

Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr. in 18/14)

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (Uradni list RS, št. 2/15) 

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list  RS, št. 69/2006 in Uradni list  RS št. 86/09) 

Je obveznost publikacij prenesel s tiskarjev na založnike, izdajatelje in distributerje, ki izdajajo publikacije. Zakon je začel veljati 19. oktobra 2006, obvezne izvode je potrebno poslati v NUK najkasneje v 15. dneh po izidu. Publikacija je po tem zakonu vsak zapis informacije na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo javnosti (tudi prospekti, plakati, nalepke, koledarji – DROBNI TISK).   NUK – u je  treba pošiljati tudi vse elektronske publikacije, ki so objavljene na fizičnih nosilcih (CD, DVD…). Zavezanci morajo poslati po 4 izvode publikacij, izjeme pa so publikacije izdane z javnimi sredstvi ter publikacije, katerih založnik je domača pravna oseba javnega prava ali tuja pravna oseba javnega prava s podružnico v Sloveniji – zahtevajo 16 izvodov (to ne velja za drobni tisk, tam je obveznost vedno 4 izvode). Založniki lahko pošljete obvezni izvod na naslov: Narodna in univerzitetna knjižnica, Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva,  Leskoškova 12, p.p. 259, 1000 Ljubljana. Zavezanci morajo skupaj s pošiljko obveznih izvodov publikacij poslati tudi dobavnico v 2 izvodih. Založniki lahko uporabijo standardno dobavnico ali pa naš predlog dobavnega lista. Na dobavnici naj bo navedeno, kdo pošilja obvezne izvode (naslov zavezanca), kaj pošilja (toliko podatkov o publikaciji, da bo nedvoumno jasno, katera publikacija je poslana) in koliko izvodov posamezne publikacije je poslano. NUK dobavnico potrdi in jo pošlje nazaj zavezancu/založniku.

Koliko obveznih izvodov publikacij je potrebno poslati?  4 izvode publikacij

Izjeme:

• publikacija, ki je bila izdana z javnimi sredstvi ali če je njen založnik/sozaložnik pravna oseba javnega prava ali tuja pravna oseba javnega prava s podružnico v Sloveniji - 16 izvodov. Obveznost velja za vse javno financirane publikacije, razen za drobni tisk in naklade pod 150 izvodov;

• doktorske disertacije – 2 izvoda;
• izjemno drage publikacije, katerih prodajna cena za izvod je višja od 1000 € – 2 izvoda;
• elektronske publikacije na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu –1 izvod;
• drobni tisk – 4 izvode;
• publikacije, ki so izšle v nakladi manj kot 150 izvodov – 4 izvodi;
• večji plakati (jumbo plakati, Bill-board plakati ali Citylight plakati) – 1 izvod v elektronski obliki;
• faksimile je predmet obveznega izvoda ne glede na število izdanih naslovov;
• publikacije, ki imajo naklado manj kot 50 izvodov - obveznih izvodov ni potrebno pošiljati;
• dotis – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati (razen če skupaj s prvim natisom preseže končno naklado 50 izvodov).

Kaj je publikacija? Publikacija je vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti.

Katere publikacije so obvezni izvod?  Tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih tehnikah, skupaj z dodatki in prilogami: knjige, brošure,serijske publikacije ,separati, muzikalije, kartografsko gradivo, faksimile, drobni tisk (npr: razglednice, plakati, nalepke, vizitke, večje tiskovine, prospekti, koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi, navodila) elektronske publikacije na fizičnih nosilcih in tiste, dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu; avdio in video gradivo na raznih nosilcih;  elektronske publikacije, ki so kombinacija različnih vrst zapisov, t. i. multimedijski kompleti.

Kaj je kolofon? Kolofon je obvezni element publikacije na katerem koli mediju, razen pri drobnem tisku. Tako rekoč je osebna izkaznica publikacije. Na enem mestu so zbrani naslednji obvezni podatki: ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije; ISBN ali ISSN ali ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije; naziv ali ime nosilca avtorskih pravic; izdaja, dotis, ponatis, dopolnitve, ponovitve, ipd.;  osebno ime avtorice/avtorja publikacije;  ime in sedež založnika, leto izida publikacije  leto natisa ali izdelave publikacije,  število natisnjenih izvodov , maloprodajna cena publikacije (pri monografskih in serijskih publikacijah je cena lahko navedena tudi kje drugje v publikaciji);  navedbo javnega financerja, če je bila publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Kaj je namen obveznega izvoda? Ohranjanje nacionalne kulturne dediščine. NUK od leta 1807 zbira obvezne izvode publikacij. Naša zbirka je izjemna, saj se trudimo na enem mestu zbrati vse, kar je povezano s Slovenci, Slovenijo in slovenskim jezikom, obvezni izvod pa je temelj tega zbiranja. Česar od tiskarske in založniške produkcije Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani nima, je malo verjetno, da se bo ohranilo bodočim rodovomi .  Izvajanje bibliografskega nadzora.

NUK in ostale knjižnice, prejemnice obveznega izvoda, morajo publikacije ustrezno bibliografsko obdelati. Podatki o publikacijah, pridobljenih kot obvezni izvod, morajo biti javno dostopni v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic.

Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/2006)

Strokovna služba sekcije obvešča vse člane, ki opravljajo dejavnost fotokopiranja, da je z dnem 21. oktobra 2006 pričela veljati nova Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, predvsem na 4. in 5. člen, kjer so določene nove višje cene nadomestil za fotokopiranje.V predlogu uredbe so bile predlagane tarife, ki so bile za 80-100 % višje, kot pa današnje. Po posredovanju Obrtne zbornice Slovenije, so cene nadomestil take, kot so danes, čeprav je bil predlog OZS, da se znižajo še za večji odstotek.