Predstavitev sekcije kleparjev in krovcev

Po podatkih iz obrtnega registra se v Sloveniji cca 300 s.p.-jev in gospodarskih družb ukvarja s kleparskimi in krovskimi deli. Sekcija kleparjev in krovcev, ki združuje izvajalce teh del, je bila ustanovljena junija 1997. Kleparji in krovci so se prvič organizirano sestali že v začetku leta 1995, takrat še kot odbor pri Sekciji kovinarjev.

Že takrat je bila izpostavljena pereča problematika s katero so se srečevali pri svojem delu in se tudi do danes ni bistveno spremenila. Za začetek delovanja si je odbor takrat postavil tri pomembne cilje: -organizirano delovanje kleparjev in krovcev iz cele Slovenije,-priprava okvirnih cenikov krovsko kleparskih del,-ureditev izobraževanja za samostojen poklic v kleparstvu in krovstvu.Odbor, ki se je v letu 1996 in v začetku leta 1997, sestal še večkrat, je bil uspešen predvsem v prvih dveh točkah. V začetku leta 1996 je odbor izdelal informativni cenik proizvodov in storitev za dejavnost kleparstva in krovstva. Cenik je bil poslan vsem slovenskim obrtnikom te dejavnosti, s priporočilom, da pri svojih ponudbah upoštevajo cenik z možno korekcijo +-2%. Na ta način naj bi omejili nelojalno konkurenco med samimi izvajalci in poenotili nastop kleparjev in krovcev na tržišču.

Upravni odbor sekcije navedeni cenik redno pregleduje in po potrebi popravlja, tako da je še vedno v veljavi. Cene bo potrebno spremljati tudi v prihodnje, kar je tudi ena izmed nalog sekcije.Delo odbora je kmalu preraslo začetne okvirje zato je tudi prišlo do ustanovitve samostojne sekcije. Tudi na ustanovnem zboru Sekcije kleparjev in krovcev so člani ponovno ugotovili nujnost medsebojnega povezovanja in s tem doseganja boljših pogojev in rezultatov dela, tako na domačem kot tudi na tujem tržišču. Osnovna usmeritev dela sekcije je bila na ustanovnem poslanskem zboru sprejeta s programom dela sekcije, kjer je bilo med številnimi nalogami na prvo mesto postavljeno izobraževanje. Izredno pomembna je skrb sekcije za redno in dopolnilno izobraževanje članov in njihovih zaposlenih, ter aktivno vključevanje v oblikovanje programov za poklicno izobraževanje.Takoj po ustanovitvi sekcije so se pričele aktivnosti na področju prenove poklicnega izobraževanja.

Štiričlanska delovna skupina, ki jo je imenoval takratni upravni odbor sekcije, je pripravila predlog, da se ob prehodu na dualni način izobraževanja uvede nov samostojen izobraževalni program za poklic klepar-krovec. Navedeni poklic naj bi bil po pridobitvi ustreznih praktičnih izkušenj in dodatnem izobraževanju, tudi podloga za opravljanje mojstrskega izpita z nazivom mojster klepar-krovec. Predlog je dobil ustrezno podporo na pristojnih institucijah, tako da je delovna skupina v jeseni leta 97 lahko pristopila k izdelavi in usklajevanju nomenklature za ta poklic. Delovna skupina je aktivno, skupaj s predstavniki šolstva, sodelovala pri pripravi izobraževalnega programa, ki je bil izdelan do konca leta 1997. Izobraževalni program je bil potrjen na Strokovnem svetu za poklicno izobraževanje in je tako dobil zeleno luč za prvi vpis učencev v šolskem letu 1998/1999.

Izvedene so bile tudi priprave na mojstrsko izobraževanje. Na tem področju so bili imenovani multiplikatorji za poklic klepar-krovec. Multiplikatorji so opravili ustrezno izobraževanje, pripravili nomenklaturo poklica in izpitni katalog za kleparsko-krovskega mojstra in pričeli z delom v izpitnem odboru za opravljanje mojstrskih izpitov.Sekcija je od leta 1999 član Mednarodnega združenja krovcev Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks (IFD) kjer se je aktivno vključila v delo združenja. Vsako leto sekcija v sklopu aktivnosti vezanih na članstvo v IFD, organizira državno prvenstvo mladih krovcev. Zmagovalna ekipa se udeležuje tudi svetovnega prvenstva krovcev, ki ga organizira IFD.Sekcija organizira vsako leto dvodnevno srečanje kleparjev in krovcev, ki je namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in druženju članov sekcije. Sekcija kleparjev krovcev je oblika organiziranosti v OZS, ki združuje člane v isti dejavnosti - njen položaj in način delovanja je določen v Statutu OZS, posebej pa še v poslovniku sekcije. Poslovnik določa način dela sekcije in njene organe, način volitev ter pravice in dolžnosti članov.

Sekcija ima upravni odbor in skupščino sekcije, ki jo sestavljajo poslanci iz krovsko kleparske dejavnosti pri območnih obrtnih zbornicah. Upravni odbor ima neprofesionalnega predsednika ter podpredsednika in sekretarja sekcije skupaj ima 7 članov.Predsednik sekcije, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora je Rudi RUDNIK, iz  Celja, tel. 041/672 152, e-pošta:  rudi.rudnik@siol.net

Sekretar sekcije je Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, tel. 01/583 05 40, e-pošta: janko.rozman@ozs.si

Pripeti dokumeti:

Program dela Sekcije kleparjev in krovcev pri OZS

-->