Tehnični predpisi s področja graditve  

Zakon o graditvi objektov, ki je krovni zakon na področju gradbeništva, je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer se nahajajo tudi povezave do ostalih podzakonskih predpisov.

 

Ravnanje z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest

Ukinitev proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki je Slovenija uredila v letu 1996 s predpisom, ki ureja prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki in s predpisom v letu 2001, ki ureja prepoved in omejitve pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov. Po letu 2003 se tako v Sloveniji srečujemo na področju azbesta le še z odpadki. Rekonstrukcije ali odstranitve objektov in vzdrževalna dela na objektih, instalacijah ali napravah, kjer se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, ter zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest, so lahko vir onesnaženja, kjer se pojavljajo možnosti onesnaževanja okolja z emisijami azbestnih vlaken.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je potrebno pri ravnanju z nastalimi odpadki upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Pri izvajanju del odstranjevanja ali rekonstrukcije objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah, kjer se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, pa se mora upoštevati določila Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji in odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.

Seznam oseb, ki lahko ravnajo z odpadki (ARSO).

Obrazci (ARSO).

Več informacij, seznami in navodila v zvezi z vsemi vrstami odpadkov so dosegljivi na spletni strani Agencije RS za okolje in prostor (ARSO).