Kurjenje lesnih ostankov 

Naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesne ostanke, ki nastajajo pri obdelavi in predelavi lesa ter proizvodnji pohištva (barvan ali lakiran les, iverne in vlaknene plošče ter drugi lepljeni izdelki) , lahko lesarji po novem uporabljate za ogrevanje, in sicer brez zamudnih in dragih postopkov pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za predelavo odpadkov. Sprememba Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav prinaša bistveno spremembo in sicer, da se lesne ostanke iz proizvodnje pohištva ne obravnava več kot odpadke, če njihova vsebnost ne preseže predpisanih mejnih vrednosti.«

Članom OZS so dostopne bistvene novosti uredbe in kaj to v praksi pomeni, ter ostala pomembna zakonodaja. Za ogled se morate prijaviti (desno zgoraj). Če imate pri prijavi težave, kliknite na: Pomoč pri prijavi

Zakonodaja in ostali predpisi

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige v Sloveniji do leta 2020 »LES JE LEP«

VARSTVO OKOLJA

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)

Podrejeni predpisi:

-       Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01, 109/01 in 41/04 - ZVO-1)

-       Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)

-       Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12)

-       Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)

-       Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13)

-       Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke (Uradni list RS, št. 7/07)

-       Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07)

-       Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov (Uradni list RS, št. 34/07)

-       Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09)

-       Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13)

-       Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08)

-       Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 55/97 in 99/13)

-       Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 118/04, 32/11 in 45/11 - popr.)

-       Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 112/06)

-       Operativni program zmanjševanja emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav

-       Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99)

Agencija RS za okolje

-        Varstvo okolja

-        Hrup

-        Predpisi s področja hrupa

-        Odpadki

-        Obrazci

-        Zrak

-        Emisije snovi v zrak

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

-        Odpadki

-        Hrup

-        Zrak

-        Gozdarstvo

VARNOST PRED POŽAROM

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)

Podrejeni predpisi:

-        Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

-        Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)

-        Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05)

-        Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09)

-        Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 - popr. in 31/04)

-        Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09)

-        Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09)

Slovensko združenje za požarno varnost

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

Podrejeni predpisi:

-        Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 - ZVZD-1)

-        Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Uradni list RS, št. 94/05 in 43/11 - ZVZD-1)

-        Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 - popr. in 43/11 - ZVZD-1)

-        Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 - ZVZD-1)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

-        Varnost in zdravje pri delu

Inšpektorat RS za delo

-        Varnost in zdravje pri delu

VARNOST PROIZVODOV IN STANDARDI

Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03)

V skladu z zahtevam 6. člena tega zakona je potrebno zagotoviti varnost:  Šteje se, da je proizvod varen, kar zadeva vidike oziroma vrste nevarnosti, urejene s posebnimi predpisi, ki niso del harmoniziranega prava Evropskih skupnosti, katerih cilj je zagotoviti varnost proizvodov, če izpolnjuje zdravstvene in varnostne zahteve teh predpisov. Domneva se, da je proizvod varen, kar zadeva vidike oziroma vrste nevarnosti, opredeljene v slovenskih nacionalnih standardih, pripravljenih na podlagi evropskih standardov in objavljenih na seznamu iz tretjega odstavka tega člena, če je skladen z zahtevami teh standardov.

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2011 o splošni varnosti proizvodov

Podrejeni predpisi:

-        Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) (Uradni list RS, št. 48/09)

-        Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO

Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo

Tržni inšpektorat RSVarnost proizvodov


KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO

ZAKON O GOZDOVIH

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14)

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV  

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

Podrejeni predpisi:

-        Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)

-        Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)

-        Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS, št. 38/08)

-        Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)

-        Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04)

-        Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09 - odl. US)

-        Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr.)

-        Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, Ur.l. RS, št. 55/08

-        Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03, 56/05 in 78/11)

 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12))

Podrejeni predpisi:

-        Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)

-        Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07 in 8/10 - ZIPI)

-        Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04)

-        Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/04)

-        Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04)

-        Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)

-        Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)

-        Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08)