* Uporaba nevarnih snovi pri delu ter zahteve CLP zakonodaje (razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov) na katere morajo biti pozorni delodajalci

Določbe uredbe CLP postopno nadomeščajo Direktivo Sveta 67/548/EGS (direktiva o nevarnih snoveh, DSD) in Direktivo 1999/45/ES (direktiva o nevarnih pripravkih, DPD).
 
Prehodne določbe vsebujejo tri ključne datume, ki zadevajo razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in zmesi:
 
- 20. januarja 2009 je uredba CLP začela veljati,
- 1. december 2010 je bil rok za prijavo snovi,
- 1. junij 2015 pa za prijavo zmesi (prejšnje poimenovanje pripravki)
 
Kratek povzetek na kaj morate biti pozorni delodajalci se nahaja tukaj: CPL in REACH INFO.pdf