Naloge sekcije

 • spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije in priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve,

 • zastopanje interesov članov pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb,

 • aktivnosti pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih sprememb,

 • spremljanje pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih potreb,

 • sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačih in tujih trgih,

 • organiziranje aktivnosti za varovanje okolja in racionalno uporabo energije,

 • opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov,

 • oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in tudi drugih institucijah,

 • ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev,

 • posredovanje poslovnih informacij,

 • opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.

Pripeti dokumenti:

Plan dela Sekcije predelovalcev kož pri OZS za leto 2015

Poročilo o delu sekcije predelovalcev kož pri OZS za leto 2014