Tehnični predpisi s področja graditve  

Zakon o graditvi objektov, ki je krovni zakon na področju gradbeništva, je dosegljiv na spletni strani pristojnega ministrstva - Ministrstva za infrastrukturo in prostor, kjer najdete tudi seznam sprememb Zakona o graditvi objektov in povezavo na podzakonske predpise.

 

MOŽNOST ZNIŽANJA ADMINISTRATIVNIH BREMEN!

Ali želite vplivati na administrativna bremena, s katerimi se vsakodnevno srečujete? Sedaj se vam ponuja priložnost!

Leta 2009 je Vlada RS sprejela Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25 %.  V juliju 2012 je bil sprejet prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnh ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013. Podlaga za sprejem prenovljenega akcijskega programa je rezultat predhodnih ugotovitev iz opravljenih analiz na podlagi prvotnega Programa za odpravo administrativnih ovir (l. 2009) ter vrsto novih pobud s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

Strateški cilj prenovljenega programa je poenostavitev poslovnega in zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva in zadovoljstvo državljanov. Skupno program vključuje 269 ukrepov, od tega je še 136 prenesenih oziroma v letu 2011 nerealiziranih ukrepov in 133 dodatnih ukrepov po posameznih prioritetnih področjih. V obdobju od julija do septembra 2012 je bilo v okviru prvega poročanja s strani pristojnih ministrstev po posameznih področjih realiziranih 42 ukrepov iz akcijskega programa, kar predstavlja 15,6 odstotka vseh ukrepov. Kar nekaj je tudi takih, ki jih je oblikovala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije oziroma njeni člani.

Z realizacijo akcijskega programa Vlada RS želi izboljšati poslovno okolje za razvoj slovenskega gospodarstva, tuje investicije in ustvarjanje novih delovnih mest.   V ta namen so na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili spletni portal "minus 25%" (http://www.minus25.gov.si/program-25/), ki je namenjen podjetnikom in državljanom, ki v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajate v stik z upravo, kjer se srečujete z obveznostmi, ki jih morate izpolnjevati, da zadostite zahtevam zakonodaje. Namenjen pa je tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo.

Ker se redno srečujemo z zakonodajo, ker vi najbolj veste, kje vam praksa povzroča probleme, uporabite to spletno stran, ko zaznate administrativno oviro. Več bo sporočil, večja bi morala biti odzivnost vlade in pristojnih.

 

 

DELO NA ČRNO - prijava  

Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo.

Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer:

  • podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče),

  • opis prekrška,

  • navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).

za prijavo kliknite: