Pomembni predpisi

*Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji halogeniranih hlapnih organskih snovi iz naprav, ki uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1)

* Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Pravilnik o programu obratovalnega monitoringa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov (Uradni list RS, št. 1/04 in 41/07) v delu, ki se nanaša na odpadne vode

**Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 41/07)