Zakonodaja

Predpisi EU

 • Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES

 • Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga - Dodatno pojasnilo glede pravilnega izvajanja kabotaže

 • Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (Besedilo velja za EGP)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22.12.2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi in o spremembi Direktive 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97

 • Sporazum Interbus

 

Socialna zakonodaja na področju cestnega transporta

 • Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 - Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006

 • Uredba (EU) št. 165/2014 o tahhografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom

 Drugi predpisi

 Predpisi v Sloveniji

Ceste

Pre-vozniki

Tehnika

 • Zakon o motornih vozilih (Ur.l. RS, št. 106/10) - Dopolnitev besedila pojasnil glede tehnične brezhibnostivozil

 • Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur.l.RS, št. 103/10, 63/12)

 •  Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Url.l. RS, št. 48/11, 4/13, 2/14, 20/14, 31/14)

 • Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil (Ur.l. RS, št. 106/04134/04, 115/07)

 • Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 138/06, 48/11)

 • Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Url.l. RS, št. 1/08, 78/08, 1/09)

 • Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (Ur.l.RS,  št. 74/07)

 • Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 70/11) - Navodila za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu - Prevozi gradbenih strojev

 • Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.l. RS, št. 23/09

 Avtotaksi odloki