Stran je dostopna članom OZS. Postanite naš član.  
Če ste že član, se morate prijaviti.

DURS bo javno objavil seznam davčnih neplačnikov

19. marec 2013

Davčni zavezanci imate še do 25. 3. 2013 čas, da pogledate in uredite svojo knjigovodsko kartico in morebiten zapadel dolg poravnate. Davčna uprava RS bo namreč na spletni strani 15. aprila 2013 prvič javno objavila seznam zavezancev za davek, ki obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci) niso predložili do 25. 3. 2013 za izplačilo plače in nadomestila plače za mesec januar in seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 3. 2013 presega 5.000 EUR in je starejši od 90 dni.

Na ta način želi zakonodajalec zmanjšati problem neplačevanja javnih dajatev oziroma želi spodbujati prostovoljno plačevanje le teh in prispevati k zmanjšanju sive ekonomije. Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa,delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Pravna podlaga za objavo obeh seznamov je v 20. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku.   Podatki za pravne osebe z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi bodo na javno objavljenem seznamu vsebovali firmo ali ime, sedež in poslovni naslov, davčno številko zavezanca za davek ter osebno ime in datum rojstva dejanskega lastnika te pravne osebe. Za dejanskega lastnika se šteje fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo več kot 25 % v osnovnem kapitalu te pravne osebe.

Podatki za fizično osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, bodo na javno objavljenem seznamu vsebovali osebno ime oziroma firmo in datum rojstva. Na zahtevo fizične osebe, ki ima pravni interes, lahko davčni organ zaradi nesporne identifikacije zavezanca za davek, ki bi v skladu s tem členom moral biti objavljen v seznamu neplačnikov, objavi tudi občino stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča v RS, oziroma državo bivanja, če ne biva v Republiki Sloveniji.

Seznam nepredlagateljev obračunov davčnega odtegljaja bo vseboval podatke o firmi ali imenu davčnega zavezanca, sedež in poslovni naslov ter davčno številko zavezanca.

Pri pripravi seznama Generalni davčni urad sodeluje z Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in Klirinško depotno družbo (KDD). Zaradi predvidene objave potekajo intenzivne priprave. Zaključuje se programska rešitev za pripravo seznama dolžnikov nad 5.000 EUR, objavljen pa je že tudi predlog pravilnika za izmenjavo podatkov med DURS, AJPES in KDD, ki ga izda minister za finance.  

Ažurirana seznama bosta na spletni strani DURS objavljena enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani. V seznamu neplačnikov se podatki objavijo razporejeni v razrede v odvisnosti od višine zapadlih neplačanih davčnih obveznosti.

Vir: DURS