Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
OZS Zatopanje članov

Zastopanje in zakonodaja

novica Interventni zakoni objavljeni v Uradnem listu RS

Interventni zakoni so objavljeni v Uradnem listu RS in začnejo veljati 29.3.2020.

Vlada pa je sprejela 28.3.2020 tudi t.i. protikorona paket, ki bo omogočal ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa COVID-19, izredno pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo virusa COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

 

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

zagotavlja tri možnosti:

  1. delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje,
  2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni),
  3. odlog plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje.

Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na 1. delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim in na 2. povračilo nadomestil plače zaposlenim zaradi odrejene karantene, so pristojni pri zavodu za zaposlovanje.

 

Interventni ukrepi na javnofinančnem področju

omogočajo preložitev letnih poročil in davčnih obračunov do 31.5.2020.

 

Enoletni odlog odplačevanja posojil

Zakon uveljavlja tudi možnost enoletnega odloga odplačevanja posojil. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, društva, zadruge, samozaposleni in posamezniki bodo lahko pri banki zaprosili za enoletni odlog odplačila posojila. To bodo lahko storili še leto in pol po koncu epidemije. Za podjetja so predvidene tudi administrativne razbremenitve.

 

Začasna ustavitev upravnih in sodnih rokov

Uveljavljen je bil tudi ukrep, ki začasno ustavlja roke v upravnih in sodnih zadevah. Tisti, ki jim je ali jim bo potekla veljavnost osebne izkaznice, bodo njeno veljavnost lahko podaljšali v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Rok se bo podaljšal tudi za državljanke in državljane, ki jih je upravna enota pozvala k dopolnitvi vloge. Vse vloge je sicer mogoče oddati prek portala eUprava tudi brez certifikata.

 

Začasen in predčasen odpust obsojencev

Da bi omejili morebitno širjenje virusa v zaporih, direktorji zaporov dobivajo pooblastilo, da začasno prekinejo prestajanje kazni ali največ šest mesecev pred iztekom kazni obsojenca izpustijo.

 

Zagotovitev preskrbe s hrano

Sprejeta je bila tudi zakonska podlaga, ki v primeru zaostritve razmer zaradi epidemije do te mere, da bi bila motena oskrba s hrano, vladi omogoča določanje cen posameznih skupin prehranskih izdelkov in omejevanje prometa z njimi.

novica Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, veljati začne 30.3.2020

Zastopanje in zakonodaja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog. Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega člana oziroma članico.
 
Pomembnejša področja, katerim obrtno-podjetniški zbornični sistem pri zastopanju in sodelovanju z Vlado RS in pristojnimi organi, ki predlagajo novo in spreminjajo obstoječo zakonodajo, namenja še posebno pozornost, so: davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, izobraževanje. Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati tudi podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva.  
 
Sodelovanje z Vlado RS se kaže tudi v zastopanosti predstavnikov OZS v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.
 
OZS je na področju izobraževanja uveljavljen socialni partner. Interese svojega članstva zastopa pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja; delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Predstavniki OZS po načelu socialnega partnerstva sodelujejo v nacionalnih organih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih); poleg tega pa še v različnih drugih odborih, svetih, komisijah ter svetih javnih zavodov.
 
Pišite nam