Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Ukrepi za pomoč prebivalcem in podjetjem pri odpravljanju škode po poplavah

24. 08. 2023
Avtor: Jasmina Malnar Molek

Vlada je danes sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je na poplave odzvalo hitro in z namenom, da skladno z našimi pristojnostmi, zagotovimo pomoč vsem, ki jih je prizadela nedavna katastrofa.

Med ukrepi, ki jih je danes sprejela Vlada RS so tudi:

Ukrepi za posameznike

Povišanje mesečnega/letnega zneska izredne denarne socialne pomoči (IDP) t. i. solidarno pomoč iz 5x na 7x cenzusa

Za namen kritja izrednih stroškov, nastalih zaradi poplav, se za leto 2023 dviguje znesek IDP do največ 7x cenzusa (minimalnega dohodka). IDP ni vračljiva oziroma podvržena dedovanju in zanjo lahko zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. Pomoč bo lahko izplačana v enkratnem znesku, 30 dnevni rok porabe in 45 dnevni rok za predložitev dokazil pa začnejo teči s 1. januarjem 2024.

Dodelitev IDP za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem

Posameznik ali družina, ki so zaradi poplav izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, bodo poleg pomoči v višini do največ sedmih minimalnih dohodkov za namen kritja izrednih stroškov, nastalih zaradi poplav, lahko prejele še solidarno pomoč za najem stanovanja, največ v višini dveh minimalnih dohodkov za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem.

Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje premoženja

Prizadetim v poplavah se zagotavlja pridobitev pravice do subvencije tržne najemnine. Stranka, ki bo vlogo za pravico za subvencijo tržne najemnine vložila v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. januarja 2024, se ji pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev), ne bo upoštevalo

Uveljavljanje sprememb v vrednosti nepremičnine na področju letnih pravic iz javnih sredstev

Za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija, subvencija šolske prehrane) se omogočita sporočanje in upoštevanje sprememb vrednosti nepremičnine. Upravičenci do letnih pravic, ki so utrpeli škodo na nepremičnini, ki vpliva na njeno vrednost, lahko na CSD do 31. decembra 2023 sporočijo spremembo. Če sprememba vpliva na višino že dodeljene letne pravice, bo CSD na novo odločil o pravici.

Domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na center za socialno delo (CSD) do 31. decembra 2023

Po veljavni zakonodaji pravice iz javnih sredstev pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru vložene vloge za sporočanje sprememb pa je treba spremembo javiti v 8 dneh, da se na novo odloči o pravici z naslednjim mesecem po nastopu spremembe. Strankam se s tem omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sprememb od avgusta 2023 in drugih mesecev, ki sledijo avgustu 2023 (torej za nazaj), dalje (odvisno, kdaj je stranka želela vložiti vlogo oziroma sporočiti spremembo), pod pogojem, da vložijo vlogo do konca decembra 2023.

Dodatno (so)financiranje javnih socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini

Zaradi posledic poplav se je izrazito povečalo tveganje revščine, več ljudi potrebuje pomoč v dnevnih centrih, namestitvenih programih, povečala se je finančna stiska posameznikov in družin. Pričakovati je več akutnih stisk posameznikov, zaradi česar je nujno zagotoviti hitro in učinkovito intervencijo strokovnih delavcev. Z dodatnimi sredstvi do višine 15 odstotkov za leto 2023, se krepi javne programe v podporo družini in za programe za pomoč v stiski, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi.

Solidarnostna pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence

Zagotavlja se solidarnostna pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na dejavnosti osebne asistence. Ti namreč nimajo sklenjene kolektivne pogodbe, zato po veljavnih predpisih ne bi bili upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči.

Poraba javnih sredstev, ki jih imajo delodajalci, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode.

Ukrepi za krepitev trga dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov

Hitrejše zaposlovanja tujih delavcev

Pospešuje se reševanje upravnih zadev za hitrejše zaposlovanje in delo tujih delavcev, ki bodo lahko pričeli z delom na podlagi izdanega delovnega dovoljenja. Postopek se bo uporabljal le za poklice, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Republiko Slovenijo. 

Program javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov

S pomočjo posebnega programa javnih del - Pomoč pri odpravi posledic poplav, se bo angažiralo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, za pomoč pri odpravljanju posledic poplav in sanacije. Gre za osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki nimajo zdravstvenih omejitev in ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ki jo imajo.

Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela

Upokojenci bodo lahko opravljali začasno in občasno delo v večjem obsegu, vendar zgolj iz razloga odpravljanja posledic in sanacije škode zaradi poplav.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon. Ukrep velja do 3. septembra 2023. Delodajalec bo upravičen do povračila plače v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023.

Delodajalec bo moral za povračilo nadomestila plač vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje  v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Skrajni rok uveljavljanja povračila izplačane plače je do 30. junija 2024.

Prepoved odpuščanja delavcev

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Vir: MDDSZ