Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
OZS Zatopanje članov

Zastopanje in zakonodaja

novica OZS v PKP8 predlaga tudi nadomestilo za izpad prometa

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na vlado naslovila predloge ukrepov za osmi protikoronski paket. Poleg podaljšanja ukrepa čakanja na delo, kritja fiksnih stroškov in povračila celotnega nadomestila plače, je med predlogi OZS tudi nadomestilo za izpad prometa.  

 

»Glede na to, da so nekatera podjetja na podlagi odloka zaprta že več mesecev, so izgube v tem času ogromne. Zato bi morali v PKP8, po vzoru Avstrije, najti rešitev, kako bi tem podjetjem povrnili vsaj delno nadomestilo za izpad prometa. Okrevanje po epidemiji bo dolgotrajno, obrtniki in podjetniki pa so brez rezerv, saj so te pošle že v prvem valu. Vsakršna dodatna finančna pomoč bo zato več kot dobrodošla v fazi okrevanja,« je prepričan predsednik OZS Branko Meh. 

 

OZS predlaga še naslednje ukrepe (izpostavljamo zgolj nekaj ključnih):

1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo do 30. 4. 2021

2. Podaljšanje roka za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021 do konca leta

3. Kritje fiksnih stroškov: predlagamo razširitev lestvice za kritje fiksnih stroškov in podaljšanje ukrepa do 30. junija 2021.

4. Povračilo nadomestil podjetjem, ki so zaprta: država naj podjetjem, ki so zaprta na podlagi odloka, v celoti krije stroške nadomestil plač, fiksne stroške in izpad prometa.

5. Povračilo nadomestil plač v celoti: država naj delodajalcem povrne celoten znesek – bruto II in ne zgolj bruto I, saj delodajalci razlike 16,1 % ne morejo kriti, zlasti ne tisti, ki jim je dejavnost v celoti ali bistveno onemogočena.

6. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja: ukrepi APZ naj ne izključujejo možnosti prejemanja pomoči po interventnih zakonih.

7. Plačilo davkov: do ukrepov pomoči naj bodo upravičeni tudi tisti davčni dolžniki, ki so to postali zaradi posledic epidemije.  

8. Izplačilo državnih pomoči: državna pomoč (čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, višja sila in karantena) naj se povrne direktno delavcu, z namenom, da delodajalcem ni treba zalagati sredstev za državo in potem čakati na povračilo.

9. Višja sila samozaposlenega:položaj samozaposlenih naj se izenači s položajem delavcev in se jim povrne izgubljeni dohodek tudi za obdobje od 13. 3. do 24. 6. za šoloobvezne otroke in do 31. 8. 2020 za vrtčevske otroke. Poleg tega naj se za obdobje od 1. 9. 2020 dalje delno izgubljeni dohodek izplača sorazmerno glede na čas trajanja višje sile (tudi po urah) in ukine pogoj vezan na organiziranje opravljanja dejavnosti na domu.

10. Oprostitev plačila prispevkov PIZ za delavce, ki delajo: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki delajo, naj se, podobno kot v PKP2, uredi tudi od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021.

11. Kritje bolniškega nadomestila iz sredstev ZZZS: bolniška nadomestila naj se krijejo v celoti, ne glede na bolezen.

12. Povračilo sredstev za opravljanje testov v tujini in karantena: pomoč države za izvedbo hitrih testov je treba povečati na 100 eur, poleg tega pa je nujno, da NIJZ prizna tudi karantene, odrejene v tujini.

13. Vračilo državne pomoči: še vedno smo mnenja, da podjetjem sploh ne bi bilo treba vračati državne pomoči, v kolikor so v letu 2020 uspešno poslovala. Podjetja je treba namreč spodbujati, da delajo dobro, ne pa, da jih pri tem zaviramo s »kaznovalnim« ukrepom vračanja pomoči. Podjetja naj ta sredstva raje namenijo za razvoj podjetij ali nagrade zaposlenim.

14. Posebno obravnavo in ukrepe v PKP8 pričakujejo tudi gostinci, saj je gostinstvo med najbolj prizadetimi panogami. Gostinci želijo nadomestilo za izpad prometa po avstrijskem vzoru, podaljšanje moratorijev za kredite vsaj do aprila 2022 in tudi poseben interventni zakon za turizem in gostinstvo.

 

Predlogi OZS za PKP8

Skupni dopis 8.1.2021

Skupni dopis promet 15.1.2021

 

novica Vlada je podaljšala epidemijo za 60 dni

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.

Zastopanje in zakonodaja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog. Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega člana oziroma članico.
 
Pomembnejša področja, katerim obrtno-podjetniški zbornični sistem pri zastopanju in sodelovanju z Vlado RS in pristojnimi organi, ki predlagajo novo in spreminjajo obstoječo zakonodajo, namenja še posebno pozornost, so: davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, izobraževanje. Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati tudi podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva.  
 
Sodelovanje z Vlado RS se kaže tudi v zastopanosti predstavnikov OZS v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.
 
OZS je na področju izobraževanja uveljavljen socialni partner. Interese svojega članstva zastopa pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja; delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Predstavniki OZS po načelu socialnega partnerstva sodelujejo v nacionalnih organih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih); poleg tega pa še v različnih drugih odborih, svetih, komisijah ter svetih javnih zavodov.
 
Pišite nam