Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
OZS Zatopanje članov
zastopanje Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Rok za posredovanje pripomb je ponedeljek, 8.7.2019.

 

Uredba z namenom preprečevanja ali zmanjševanja kakršnega koli vpliva embalaže in odpadne embalaže na okolje ter preprečevanja trgovinskih ovir in izkrivljanja ter omejevanja konkurence v skladu z Direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, določa pravila ravnanja in druge pogoje za proizvodnjo, uporabo in distribucijo embalaže, za dajanje embalaže na trg RS, za ponovno uporabo embalaže ter za zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže, s ciljem preprečevati nastajanje odpadne embalaže in zagotavljati takšno ponovno uporabo embalaže ter recikliranje in druge oblike predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg končnega odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.

 

Z uredbo se v notranji pravni red prenaša večina določb Direktive 2018/852/EU o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži. Rok za prenos te direktive je 5. julij 2020.

 

Z uveljavitvijo uredbe bo prenehala veljati sedaj veljavna Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, razen njenega 2. poglavja, ki določa zahteve za embalažo.

novica OZS ne pristaja na dodatne obremenitve gospodarstva
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ne pristaja na predloge sprememb davčne zakonodaje, ki gospodarstvo dodatno obremenjujejo. Na Ministrstvo za finance je zbornica že naslovila svoje pripombe in vlado ponovno pozvala k razbremenitvi stroškov dela.
Zastopanje in zakonodaja
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog. Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega člana oziroma članico.
 
Pomembnejša področja, katerim obrtno-podjetniški zbornični sistem pri zastopanju in sodelovanju z Vlado RS in pristojnimi organi, ki predlagajo novo in spreminjajo obstoječo zakonodajo, namenja še posebno pozornost, so: davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, izobraževanje. Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati tudi podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva.  
 
Sodelovanje z Vlado RS se kaže tudi v zastopanosti predstavnikov OZS v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.
 
OZS je na področju izobraževanja uveljavljen socialni partner. Interese svojega članstva zastopa pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja; delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Predstavniki OZS po načelu socialnega partnerstva sodelujejo v nacionalnih organih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih); poleg tega pa še v različnih drugih odborih, svetih, komisijah ter svetih javnih zavodov.
 
Pišite nam