Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Razpisi

RAZPISI - NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MSP

Vsako leto različni organi v RS objavijo razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, z namenom finančne spodbude podjetjem. Spodaj navajamo nekaj razpisov, ki jih lahko koristijo mikro, mala in/ali srednje velika podjetja.

 

Za lažje spremljanje sprememb bomo vsakega 15. v mesecu, v rubriki "Najnovejše objave", objavili vse nove razpise in pozive. Po preteku meseca se bodo objave premaknile v spodnji del, kjer bodo sortirane po ustreznih poglavjih, v okencu "Najnovejše objave" pa bodo dodani novi razpisi in pozivi.

 

NAJNOVEJŠE OBJAVE:

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023

Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 79.110 ali 79.120, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 ali 56.105, k uvajanju trajnostnega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih, turističnih atrakcijah in turističnih agencijah ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, ki na podlagi tega lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST).

Predmet javnega razpisa razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom.

 

Dokumenti: objava: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, datum objave: 31. 3. 2023

 

 

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja. 

 

Dokumenti: objava: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, datum objave: 5. 5. 2023

 

 

Več informacij o razpisu na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodjavni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-aj-javna-objava/

 

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Namen javnega razpisa je krepiti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Cilj javnega razpisa je strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije in ostalih aktivnosti, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t.i. vodilnih turističnih destinacij).

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih.

 

Dokumenti: objava: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, datum objave: 14. 4. 2023

 

Razpisna dokumentacija:

 

Več informacij o razpisu na:  https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi

 

ETSM2030 - Evropsko spremljanje trajnostnega razvoja turizma 2030

Projekt European Tourism Sustainability Monitoring 2030 - ETSM2030 podpira dejavnosti trajnostnega razvoja evropskih malih in srednje velikih turističnih podjetij.

Cilj projekta je vzpostavitev mreže turističnih MSP-jev za povečanje spremljanja trajnosti s soustvarjanjem in soizvajanjem projektov trajnostnih inovacij in s spodbujanjem sodelovanja v ustreznih shemah trajnostnega certificiranja, zlasti znaka EU za okolje in EMAS (Eco- shema upravljanja in revizije).

 

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Upravičenci kredita:

 • Samostojni podjetnik
 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Veliko podjetje
 • Zadruga

 

Kreditni pogoji:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 € na projekt.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
 • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 3 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Več informacij o razpisu

 

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Upravičenci kredita:

 • Samostojni podjetnik
 • MSP in velika podjetja
 • Zadruge

 

Kreditni pogoji:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 €, na projekt ko gre za naložbo.
 • Od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP) oziroma do 20.000.000 € (na velike samostojne podjetnike, velika podjetja in zadruge) na kreditojemalca za obratni kapital.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: za naložbe od 6 do 30 let, za obratni kapital od 2 do 12 let. 
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Več informacij o razpisu

 

P1 plus 2023 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti:

 • hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP,
 • povečati možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita in
 • zagotovitev likvidnosti ter konkurenčno uveljavljanje na trgu.

 

Cilji finančnega ukrepa:

 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
 • spodbujati rast in razvoj MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
 • spodbujanje zasebnih vlaganj.

 

Dokumenti: objava javnega razpisa v Uradnem listu RS. št. 34/2023 z dne 24.3.2023

 

Razpisna dokumentacija:

 

Več informacij o razpisu: https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2023-2-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/

 

 

JAVNI RAZPISI PODJETNIŠKEGA SKLADA:

P7 2023 Mikrokrediti

 

Namen financiranja
• hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro in mala podjetja
• financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva (manjše investicije ali obratna sredstva)

 

Kreditni pogoji

Višina financiranja: od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita (možnost oddaje 2 vlog)

Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov

Odplačilna doba: 2-5 let

Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dober ročnosti kredita)

Obrestna mera: 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %

Zavarovanje: 8 menic podjetja

• Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

 

Pogoji za kandidiranje

• Status mikro ali malega podjetja

• Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas

• Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022

• Bonitetna ocena vsaj SB7

• Podjetje ne sme biti v težavah

• Podjetje ne spada v izključen sektor

• »de minimis«

 

Pogoji za črpanje kredita

Črpanje: namensko in v enkratnem znesku (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)

Način odplačevanja: mesečen, obročen

 

Upravičeni stroški

• Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)

• Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)

• Stroški materiala in trgovskega blaga

• Stroški storitev

• Stroški dela (plače, dohodnina,...)

• Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

• Največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

 

Roki za oddajo vlog

• 22.5.2023 do 14 ure

• 18.6.2023 do 14 ure

• 18.9.2023 do 14 ure

• 18.10.2023 do 14 ure

• oziroma je odprt do porabe sredstev.

 

 

REVAV-13 | Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Slovenski podjetniški sklad zaradi preostanka sredstev na posameznih vavčerjih podaljšuje rok za oddajo vlog za še razpoložljive vavčerje, in sicer do 30. junija 2023.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 145/2021 z dne 10.09.2021:

 

 

REVAV-5 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 10/2022 z dne 21.01.2022:

 

 

JAVNI RAZPISI (SPIRIT - PODJETNIŠKI PORTAL)

Javni razpis »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (STKTP NOO 2022-2025)«

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Namen javnega razpisa strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Dokumenti: objava: Javna agencija SPIRIT, datum objave 16. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-jr-stktp-noo-2022-2025/, https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

 

 

OSTALI RAZPISI

Prva sprememba javnega povabila delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo programa Zelena delovna
mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.

Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.  

Dokumenti: objava: Zavod RS za zaposlovanje, datum objave 19. 8. 2022, datum prve spremembe 30. 1. 2023

Razpisna dokumentacija:

 

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Priložnost zame

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo programa Priložnost zame, ki obsega vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirano zaposlitev za neprekinjeno obdobje vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas s pomočjo subvencije za zaposlitev.

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih oseb iz ciljne skupine, in sicer vsaj za določen čas 12 mesecev ali za nedoločen čas. 

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 420 brezposelnih oseb iz ciljne skupine za določen čas najmanj 12 mesecev oziroma za nedoločen čas ter hkrati omogočiti njihovo vključitev v usposabljanje ali izobraževanje.

Dokumenti: objava: Zavod RS za zaposlovanje, datum objave 3. 3. 2023

Razpisna dokumentacija:

 

EIC Accelerator 2023

Namen: Projekt EIC Accelerator je namenjen inovatorjem z revolucionarnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali zaustavili obstoječe trge v Evropi in po svetu. Pomagal bo pri razvoju vašega poslovnega koncepta naprej v tržno pripravljen izdelek, storitev ali proces, ki je usklajen s strategijo rasti vašega podjetja.

Predmet: Projekt EIC Accelerator se osredotoča na inovacije, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih, kjer so potrebna velika finančna sredstva v daljšem časovnem okviru, preden se lahko ustvari dobiček.

 

TRACE prehod MSP-jev za evropski krožni turistični ekosistem

Cilj projekta TRACE je okrepiti in spremljati trajnostno uspešnost MSP v turističnem sektorju, povečati njihovo ozaveščenost, razvoj in sposobnost za razvoj in vključevanje trajnostnih inovacij v njihovo poslovno prakso, pri čemer postanejo trajnost, odpornost in krožnost ključni dejavniki konkurenčnosti v hitro spreminjajočem se scenarij svetovnega turističnega trga.

Predmet: projekt bo nagovoril 100 evropskih MSP-jev, da postanejo »šampioni« trajnosti in razvijejo namenski trajnostni načrt z uporabo niza ključnih kazalnikov o trajnosti in krožnem gospodarstvu.

 

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Digitalizacija poslovanja,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Dokumenti: objavljeno v Uradnem listu št. 142 z dne 11. 11. 2022

Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Cilji javnega razpisa so:

– trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,

– dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti.

Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti.

Dokumenti: objavljeno v Uradnem listu št. 135/22 z dne 21. oktobra 2022

Razpisna dokumentacija:

·  Razpisna dokumentacija nastanitvene kapacitete (docx, 638 KB)

·  Razpisna dokumentacija nastanitvene kapacitete (pdf, 5,2 MB)

Več informacij o razpisu in njegovem podaljšanju: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/

 

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP

Cilj razpisa je nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:
· Energetska učinkovitost
· Emisijska učinkovitost

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza ukrepom:
– Učinkovita raba energije za naložbe na področju: naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote, izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, uvedbe sistema upravljanja z energijo, energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
– Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: toplotne izolacije, in sicer: fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer: toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stavbe, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, sistema ogrevanja v stavbi, zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Dokumenti: Objavljeno v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis in njegove spremembe

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP je bil objavljen v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

 • Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 135 z dne 21. 10. 2022
 • Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022

2. Razpisna dokumentacija

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/#dokumentacija

 

Sklad zasebnega kapitala za financiranje družinskega lastniškega nasledstva MSP in mid-cap podjetij (PE nasledstva)
Namen vzpostavitve sklada PE Nasledstva je financiranje podjetij, ki bi zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (npr. zaradi upokojitve), popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po delih ali pod prisilo.

Več informacij

 

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije - 104SUB-SO22

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

 

Objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 166/2022

 

Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli - 103SUB-SOG22

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

A -  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B -  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C -  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D -  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

 

Objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 166/2022

 

 

PRIHAJAJOČI RAZPISI

Javni razpis za nakup sončnih elektrarn do 10 MW

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa in vgradnje sončne elektrane.

Sončne elektrarne za samooskrbo predstavljajo lasten brezplačen vir energije za pokritje potreb po električni energiji. Za ta namen je razpisan spodnji javni razpis, kjer lahko pridobite sofinanciranje za nakup in vgradnjo sončne elektrarne.

 

Javni razpis za predelavo lesa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Cilj javnih razpisov za lesno industrijo bo povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu. 

 

Javni razpis za nakup proizvdonih strojev in gradnjo proizvodnih objektov

Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva za nakup proizvodnih strojev in gradnjo proizvodnih objektov.