Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

RAZPISI - Nepovratna sredstva za mala in srednja podjetja

Vsako leto različni organi v RS objavijo razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, z namenom finančne spodbude podjetjem. Spodaj navajamo nekaj razpisov, ki jih lahko koristijo mikro, mala in/ali srednje velika podjetja.

 

Za lažje spremljanje sprememb bomo vsakega 15. v mesecu, v rubriki "Najnovejše objave", objavili vse nove razpise in pozive. Po preteku meseca se bodo objave premaknile v spodnji del, kjer bodo sortirane po ustreznih poglavjih, v okencu "Najnovejše objave" pa bodo dodani novi razpisi in pozivi.

 

PRIHAJAJOČI RAZPISI

Javni razpis za razvojne raziskovalne dejavnosti (RRI vlaganja)

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo.

Cilj razpisa vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Cilj javnega razpisa je:

 • prispevati k zelenemu prehodu,
 • k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj,
 • povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva,
 • prehod na krožno gospodarstvo,
 • preprečevanje in nadzorovanje onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb,
 • razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-rri-vlaganja/

 

Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost (JR INVEST2024-NOO)

Namen razpisa je podpreti investicije za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter ohranitev delovnih mest, spodbuditi visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva.

Cilj razpisa je uspešno zaključeni projekti zelenega in digitalnega prehoda.

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/jr-invest2024-noo/

 

Mikro spodbude v lesarstvu 3.0

Namen razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) ter prispevati k hitrejšem lokalnem razvoju.

Cilj razpisa je ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, izvajanje projektov v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri.

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/mikro-spodbude-v-lesarstvu-24/

 

Vavčerji 2024 - spodbude manjših vrednosti

Namen razpisa je preko sistema dodeljevanja spodbud malih vrednosti, MSP-jem omogočiti poenostavljen dostop do spodbud, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence, kar se bo odražalo v njihovi hitrejši rasti.

Cilj razpisa je povečati konkurenčnost gospodarstva z ustvarjanjem izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo ter okrepiti družbeno odgovornost podjetij, ki bo omogočala hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/vavcerji-2024-spodbude-manjsih-vrednosti/

 

Sofinanciranje nastopa na mednardonih sejmih v letih 2023-2028

Cilj javnega razpisa je krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami.

Namen javnega razpisa je povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije le-teh.

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/nastopi-podjetij-mednarodni-sejmi-2023-2028/

 

 

NAJNOVEJŠE OBJAVE

Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024-2025

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Cilj javnega razpisa je prispevati k specifičnemu cilju RSO1.3 »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP,« prednostne naloge 1 »Inovacijska družba znanja, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).«

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Razpisna dokumentacija


Več informacij o razpisu: https://www.podjetniskisklad.si/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025/

 

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino - V1

Cilj javnega razpisa je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe v izhodnih gospodarskih delegacijah. Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Razpisna dokumentacija

 

Več informacij o razpisu: https://www.podjetniskisklad.si/v1-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/

 

Javni razpis pilotsko-demonstracijski projekti DEMO PILOTI 2024

Cilj javnega razpisa je podpreti konzorcije podjetij za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

 

Razpisna dokumentacija

Razpis


Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-demo-piloti/

 

Javni razpis za vlaganje v energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva

Cilj javnega razpisa je zmanjšanje porabe energije ter razogljičenje gospodarstva preko diverzifikacije energentov, elektrifikacije proizvodnih procesov in s tem zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spodbujanje uporabe OVE v industriji, in sicer s sofinanciranjem investicij podjetij v nove tehnologije in drugih investicij za dosego navedenih ciljev.

Namen javnega razpisa je podpora projektom učinkovite rabe energije (URE) in razogljičenju, kjer se sledi načelu »najprej energetska učinkovitost.«

 


Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/vlaganje-energetsko-ucinkovitost-razogljicenje-gospodarstva/

 

 

JAVNI RAZPISI PODJETNIŠKEGA SKLADA

 

 

JAVNI RAZPISI (SPIRIT - PODJETNIŠKI PORTAL)

 

 

OSTALI RAZPISI

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Digitalizacija poslovanja,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Dokumenti: objavljeno v Uradnem listu št. 142 z dne 11. 11. 2022

Razpisna dokumentacija

 

 

Več informacij o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/, https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-bizi-les/

 

Sklad zasebnega kapitala za financiranje družinskega lastniškega nasledstva MSP in mid-cap podjetij (PE nasledstva)
Namen vzpostavitve sklada PE Nasledstva je financiranje podjetij, ki bi zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (npr. zaradi upokojitve), popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po delih ali pod prisilo.

Več informacij

 

Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli - 103SUB-SOG22

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

A -  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B -  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C -  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D -  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

 

Objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 166/2022

 

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja. 

 

Dokumenti: objava: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, datum objave: 5. 5. 2023

 

 

Več informacij o razpisu na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodjavni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-aj-javna-objava/

 

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/

 

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Upravičenci kredita:

 • Samostojni podjetnik
 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Veliko podjetje
 • Zadruga

 

Kreditni pogoji:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 € na projekt.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
 • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 3 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Več informacij o razpisu

 

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Upravičenci kredita:

 • Samostojni podjetnik
 • MSP in velika podjetja
 • Zadruge

 

Kreditni pogoji:

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 €, na projekt ko gre za naložbo.
 • Od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP) oziroma do 20.000.000 € (na velike samostojne podjetnike, velika podjetja in zadruge) na kreditojemalca za obratni kapital.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: za naložbe od 6 do 30 let, za obratni kapital od 2 do 12 let. 
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Več informacij o razpisu

inaciranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3

Posojilo - portfeljske garancije za krožno gospodarstvo

SID banka podjetjem ponuja javni razpis za financiranje investicij za prehod podjetji v krožno gospodarstvo.

SID banka v sodelovanju z bankami predstavlja produkt Portfeljske garancije, ki so namenjene podjetjem za financiranje investicij na področju krožnega gospodarstva.

Produkt podpira naslednje investicije:

 • Sončne elektrarne
 • Novogradnje stavb
 • Nakup obstoječih stavb + adaptacija
 • Novi stroji
 • Rabljeni stroji, ki so novejši od prejšnjih
 • Adaptacije, sanacija streh, toplotni ovoji, rekuperacije, zamenjava ogrevalnih sistemov
 • Vse kar spada v tehnološko opremo in prihrani/zmanjša obstoječe stroške

 

 

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za
povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

 

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023

Razpisna dokumentacija:

 

Več informacij o pozivu: https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-106fs-po23-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-poslovne-subjekte

 

Javni razpisi financiranja SID banke

Namen javnega razpisa je podpirati poslovne ideje in jih preoblikovati v realnost, s čimer pomaga oblikovati prihodnost slovenskega gospodarstva. SID banka se osredotoča na financiranje trajnostnih projektov, inovacij, digitalizacije in tehnološko-razvojnih projektov. S svojimi storitvami in programi, kot sta SID ZELEN in SID DIGITALEN, banka sledi evropskim usmeritvam in postavlja okvirje za prepoznavanje in financiranje okoljsko-trajnostnih aktivnosti ter inovacij in razvoja.

Možnosti financiranja, ki jih ponuja SID banka:

 • Financiranje trajnostnih projektov in podjetij SID ZELEN
 • Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov
 • Financiranje inovacij in digitalizacije SID DIGITALEN
 • Financiranje inovativnih, tehnološko-razvojnih projektov
 • Posojila za obratna sredstva in naložbe

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpisi-financiranja-sid-banke/

 

Javni poziv Eko sklad - subvencije in kredit

Namen javnega poziva  je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva: V okviru javnega razpisa lahko različne družbe in fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, pridobite subvencijo v višini 20% investicije (sredstva se razdelijo v obliki subvencije oziroma nepovratnih sredstev).

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

 

Več informacij o pozivu: https://razpis.eu/razpisi/javni-poziv-eko-sklad-subvencije/

                   

Javni razpis za subvencijo/sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih proizvodnih naprav električne in toplotne energije. Nepovratna sredstva (subvencija) za nakup proizvodnih naprav električne in toplotne energije (sončna elektrarna, iz lesne biomase, bioplin in druga).

Javni razpis bo izveden na podlagi nove uredbe, ki je bila sprejeta v juliju in poleg subvencije sončnih elektrarn uvaja tudi sofinanciranje drugih proizvodnih naprav električne in toplotne energije (iz vetrne energije, iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina,…).

 

Več informacij

 

Mikrokredit Sklad Skladov - brez zavarovanja in z 62,5 % subvencijo Euribor-ja

Sklad skladov preko poslovnih bank razpisuje finančna sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in poslovanja ali investicije v osnovna sredstva. Omogoča mikrokredit z 62,5 % subvencijo EURIBOR in nizkim fiksnim pribitkom ter brez zavarovanj.

Upravičeni so MSP, ki:

 • imajo pozitivno bilanco,
 • majhno zadolženost,
 • EBITDA ( 6-7 ),
 • brez blokad, narokov,
 • so davčni plačniki,
 • nimajo tujega kapitala.

Namen financiranja:

 • za obratna sredstva
 • plačila za nakup materiala
 • plačila za nakup trgovskega blaga
 • plačila za storitve
 • stroške dela

 

Več informacij o razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpisi-mikroposojila/

 

Inovativni pristopi za ublažitev družbenih posledic ruske agresivne vojne proti Ukrajini v državah EU

Nov javni poziv je odziv na krizo, ki je posledica ruske agresivne vojne proti Ukrajini. Obravnava izzive, s katerimi se soočajo družbe in javne službe v državah članicah EU, ter podpira vključevanje in socialno vključenost ljudi, ki so pobegnili iz Ukrajine. Razpis bo podprl nadnacionalne projekte, katerih cilj je prenos ali povečanje družbenih inovacij in prispevajo k naslednjim ciljem:

 • Integracija in socialna vključenost ljudi, ki so zbežali iz Ukrajine. Pričakuje se, da bodo projekti v okviru tega cilja predlagali večplastni pristop k integraciji beguncev v državah gostiteljicah po vsej EU, vključno s prilagojenimi rešitvami na področjih, kot so zaposlovanje, spretnosti, nastanitev in dostop do socialnih storitev in storitev oskrbe.
 • Ublažitev posledic krize za družbe držav članic in njihove javne storitve. Pričakuje se, da bodo projekti v okviru tega cilja razvili inovativne modele za reševanje širših izzivov, kot je reševanje energetske revščine, ublažitev krize kupne moči in razvoj bolj vključujočih socialnih storitev.

 

Razpisna dokumentacija

1. Call Conditions (amended version - deadline extended)

2. Annex 1 Detailed Budget Table (amended version)

How to enable macros (tutorial)

How to fill in Detailed budget table 

3. Annex 2 Grant Agreement, template 

4. Annex 3 Application Form, template (amemded version pdf, word

How to fill in Application form – structure, design, forms, tips for applicants  

5. Annex 4 List of Required Documents 

6. Annex 5 List of the Previous Projects, template(pdf, word)  

7. Annex 6 Declaration of Honour for Beneficiaries (pdf, word

 

Več informacij o razpisu: https://www.esf.lt/en/extended-innovative-approaches-to-mitigate-the-societal-consequences-of-russias-war-of-aggression-against-ukraine-within-eu-countries/1373

 

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu "Usposabljam.se" 2024-2025

Namen javnega razpisa je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2024-2025. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Cilj javnega razpisa je vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje. Delodajalci kandidate lahko preizkusijo in usposobijo za konkretno delo.

 

Razpisna dokumentacija

 

Več informacij o razpisu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/usposabljamse-2024-2025/