Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Koledar dogodkovNacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in temeljne kvalifikacije (TK)

NPK Organizator/organizatorka poslovanja

Ste inovativni, imate znanje, izkušnje, in se ne prestrašite novih delovnih izzivov? Pridobljena neformalna priložnostna znanja  si želite narediti bolj vidne, zato se prijavite na 35 urni program usposabljanja.

Spoznali boste kakšno je delo organizatorja na področju poslovodenja in upravljanja in si pridobili praktična temeljna znanja pri organizaciji dela.

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Organizator/organizatorka poslovanja.

Po zaključenem usposabljanju se boste lahko prijavili na preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev certifikata NPK Organizator/organizatorka poslovanja.

 Pogoji za pridobitev NPK:

 • najmanj srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovanja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom.

Potek usposabljanja:

35 - urno usposabljanje

2 x tedensko (ponedeljki in srede)  po 5 pedagoških ur, na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v skladu z urnikom, ki ga prejmete ob prvem srečanju.

Vsebina usposabljanja:       

Program je zasnovan na temeljnih strokovnih znanj z ustreznih področij, kjer se prepletata teorija in praksa. Omogoča vam razvoj strokovnih in osebnostnih kompetenc ter takojšnji prenos in uporabo v neposredno delovno okolje.

 • organizacija podjetja in naloge posameznih oddelkov
 • poslovne funkcije
 • poslovni proces
 • projekt izboljšanja poslovnega procesa
 • ekonomske odločitve za razvoj poslovnega procesa
 • ekonomsko finančno področje v organizaciji
 • načini optimiziranja in motiviranosti in produktivnosti zaposlenih
 • podjetniška etika in morala
 • komuniciranje

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Vodja projekta
Certifikat o NPk je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati. Kanidatu pomeni možnost dokazovanje skritega znanja in spretnosti ( pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, pid.) in je hkrati priznanje neformalnega in prikritega znanja ter sredstvo, s katerim se mu beležijo rezulati skozi vse življenje.
 
NPK Vodja projekta je namenjen vodjem projektov, vodjem podprojektov in drugim sodelujočim pri projektih.
 
Preverjanje in potrjevanje
 v postopek preverjanja in potrjevanja za NPK Vodja projekta, se lahko prijavijo kandidati, ki imajo:
 • srednjo splošno ali strokovno  izobrazbo in najmanj 5 let izkušenj pri prijektnem delu ali
 • višjo oz. visoko strokovno šolo in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • univerziteno ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • vsak kadnidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni porfoliji kandidata so:
 • prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
 • evropass življenjepis
 • dokazilo o končani najmanj srednji poklicni izobrazbi in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu
 • kopija osebnega dokumenta
 • delovne izkušnje ( delovna knjižica, pogodbya o delu, opis svojega dela, navedba primorev iz lastne prakse ....)
 • referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij.. ( navedenokdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali - datumsko opredeljeno)
 • seminarska naloga
Neobvezne priloge:
 • potridla o udeležbi na usposabljanjih, ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Vodja projekta, ki jih je  kandidat pridobil v državah EU
 • objavljeni članki, dokazila nagrad in priznanj.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Vodja projekta

Vas zanima projektno delo in želite postati Vodja projekta !

Zato se prijavite  na 35 urni program usposabljanja, kjer se boste seznanili z različnimi fazami projektov: pripravo in zagonom projekta, načrtovanjem izvedbe projekta, organizacijo izvedbe projektnih aktivnosti, izvedbo projektnih aktivnosti, vodenjem projektnega tima, kontrolo izvajanja projektnih aktivnosti in zagotavljanjem kakovosti izvedbe, ter poročanjem o izvedbi projektnih aktivnosti.

Po zaključenem usposabljanju se boste lahko prijavili na preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev certifikata NPK Vodja Projekta

Pogoji za pridobitev NPK:
Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski elaborat projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta. Seminarski nalogi sledi še ustni zagovor.

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

Vsebina usposabljanja:
1. Temelji projektnega managmenta,
2. Zagon projekta,
3. Organiziranje projekta, arhiviranje,
4. Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima,
5. Ekonomika projekta,
6. Prestavitev razpisne dokumentacije,
7. Poročanje o izvedbi projektnih aktivnosti.

S priznanim slovenskim strokovnjakom s področja projektnega managementa bo praktično usposabljanje izvedeno ob zadostnem številu prijav. Usposabljanje bo potekalo na podlagi reševanja posameznih idej o projektu, ki ga kandidat želi izvesti oziroma je v fazi izvajanja. Seveda pa kandidat na usposabljanju samostojno pripravi potrebno dokumentacijo za uspešno pripravo ter kasneje izvedbo projekta.
Pri tem vam bo predavatelj v veliko pomoč.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

Temeljne kvalifikacije za voznike

Zakon o prevozih v cestnem prometu in Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu določata, da mora vsak voznik, tako za prevoz potnikov (kategorija D ali DE) kot za prevoz blaga z vozili nad 3.500 kg (kategorija C ali CE) pridobiti temeljno poklicno kvalifikacijo in se redno usposabljati v skladu z zakonom. Vozniki morajo imeti v vozniškem dovoljenju vpisano kodo Evropske unije "95" ali imeti voznikovo izkaznico, ki izkazuje, da ima voznik pridobljeno kvalifikacijo.

 

Praktični izpit

K praktičnemu izpitu sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije,  oziroma veljavno vozniško dovoljenje te kategorije. Praktični izpit se opravi preden kandidat opravlja teoretični del izpita. Prvi del praktičnega izpita vključuje vožnjo za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut. Praktični izpit poteka na cestah izven naselij, na hitrih cestah, na avtocestah in na vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti.  Drugi del praktičnega izpita, ki traja najmanj 30 minut, zajema znanja in cilje iz kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij. Če inštruktor ugotovi, da voznik obvlada vsaj 70% predpisanih vsebin oceni, da je kandidat praktični izpit opravil.

Teoretični izpit

K teoretičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so že opravili praktični del izpita. Teoretični del izpita je v pisni obliki. Izpitna pola je sestavljena iz treh delov in sicer so v prvem delu izbirna vprašanja s ponujenimi več možnimi odgovori med katerimi je samo eden pravilen, v drugem delu so opisna vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor v tretjem delu pa študija primera. Šteje se, da je kandidat opravil preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk.

Priprave na teoretični in praktični del izpita

Kandidat se pred opravljanjem izpita lahko odloči za priprave na izpit. Priprave na teoretični del izpita trajajo 10 ur in potekajo v vnaprej predpisanih rokih praviloma ob sobotah, oz. po dogovoru, če gre za individualni dogovor s podjetjem. Na usposabljanju prejmejo kandidati tudi učno gradivo. Teoretične priprave izvedemo v primeru, da je prijavljenih najmanj 10 kandidatov.  Kandidatom priporočamo tudi priprave na praktični del izpita, ki obsegajo 2 uri vožnje z vozilom, na katerem bodo opravljali praktični del izpita. 

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Računovodja/računovodkinja

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.Pridobitev NPK Računovodkinja/računovodkinja vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino.

Usposabljanje: Uvod v samostojno delo v računovodstvu ( 100 ur)

Vsebina:

-    Organizacija in vodenje računovodstva

-    Računovodski predpisi, ekonomske kategorije in pomen računovodskih izkazov

-    Davčna zakonodaja

-    Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznosti ter instrumenti zavarovanja plačil

-    Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje

-    Obračun osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

-    Dolgoročna sredstva in njihovo vrednotenje

-    Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

-    Obračun davka na dodano vrednost

-    Evidentiranje finančnih naložb

-    Obračun in evidentiranje trgovskega blaga

-    Obračun proizvodnje

-    Izdelava zaključnega računa za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

-    Davčni obračun poslovanja

-    Razumevanje računovodskih poročil s pomočjo kazalnikov

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Špediter/špediterka

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preve

Pridobitev NPK špediter/špediterka

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Špediter/špediterka se lahko prijavijo kandidati, ki so pridobili srednje poklicno izobrazbo.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:

Obvezne priloge:

 • dokazilo o dokončani izobrazbi (spričevao srednje poklicne izobrazbe)
 • evropass življenjepis
 • kopija osebnega dokumenta
 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
 • potrdila o udeležbi na usposabljanju, seminarjih, tečajih

Neobvezne priloge:

potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti špediter/špediterka

 • referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali),
 • delovne izkušnje razvidne iz delovne knjige,
 • objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj

Izpit obsega pisno in  praktično preverjanje z zagovorom.

Ključna področja dela:

 • Zbira in pripravlja dokumente za opravljanje carinskega postopka
 • Zbira in obdeluje dokumentacijo za sprejem, carinjenje in odpremo blaga
 • Pripravlja potrebne dokumente za uvozne in izvozne postopke za carinjenje blaga
 • Opravlja strokovno-operativna dela v špediciji
 • Izdeluje predkalkulacije in izračunava cene ter dajatve
 • Svetuje naročnikom
 • Organizira transport blaga

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Prometnik/prometnica v cestnem prometu

V kolikor želite v prevozniškem podjetju opravljati funkcijo podpore v logistiki, nadzirate natovarjanje in raztovarjanje blaga, vršite komunikacijo in nadzor nad vozili ter vozniki, se udeležite usposabljanja in pridobite Nacionalno poklicno kvalifikacijo Prometnik/Prometnica v cestnem prometu (v nadaljevanju: NPK Prometnik/Prometnica).

Pridobitev NPK Prometnik/Prometnica, vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino. S pridobitvijo NPK si zagotovite večjo konkurenčnost in zaposljivost!

Za lažjo pot do pridobitve naziva prometnik/prometnica v cestnem prometu, so smo za vas pripravili usposabljanje za pridobitev NPK Prometnik/prometnica v cestnem prometu.

Usposabljanje je namenjeno:

 • Vsem, ki v prevozniškem podjetju opravljate funkcijo podpore v logistiki
 • Nadzirate natovarjanje in raztovarjanje blaga
 • Vršite komunikacijo in nadzor nad vozili ter vozniki 

Vsebina usposabljanja:

 • Oblikovanje tehnologije transportnega procesa
 • Izbira voznikov za prevoz blaga: praktični primer (po katalogu znanja in spretnosti od dalje: obvlada organiziranje specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov ter pozna označitve, spremljave …)
 • Oblikovanje elementov prevoznega procesa (prevzame blago na transport)
 • Ureditev tehnoloških pogojev eksploatacije voznega parka – vsa znanja in spretnosti
 • Priprava ponudbe prevozne storitve
 • Priprava načrta prevoznega procesa
 • Ureditev prometne korespondence
 • Oblikovanje kadrovske strukture prevoznega procesa (po katalogu znanja in spretnosti do: obvlada   organiziranje specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov ter pozna označitve, spremljave …
 • Oblikovanje elementov prevoznega procesa

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:  

Obvezne priloge:

 • Dokazilo o dokončani izobrazbi (spričevalo srednje poklicne izobrazbe)
 • Evropass življenjepis
 • Kopija osebnega dokumenta
 • Dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
 • Potrdila o udeležbi na usposabljanju, seminarjih, tečajih
 • Potrdilo strokovne usposobljenosti za upravljalca prevozov (odgovorna oseba v cestnem prometu)

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Preverjanje se izvaja pisno, ustno in  praktično. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan pa kandidati odgovorijo na 3 vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Prometnik/prometnica

Ste skozi življenje pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene?

Imate delovne izkušnje, znanja in spretnosti in ne veste kako jih izkazati?

Pridobite javno veljavno listino NPK Prometnik/prometnica v cestnem prometu in si zagotovite večjo konkurenčnost in zaposljivost na trgu!

Kaj je NPK?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.  Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. S tem izkazujete svojo poklicno usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.

NPK Prometnik/prometnica je namenjena tistim, ki v prevozniških podjetjih opravljajo funkcijo podpore v logistiki, nadzirajo natovarjanje blaga, komunicirajo z vozniki, ter jih tudi nadzirajo.

V kolikor v prevozniškem podjetju opravljate funkcijo podpore v logistiki pri organizaciji prevozov, nadzirate natovarjanje in raztovarjanje blaga, vršite komunikacijo in nadzor nad vozili in vozniki, ter nimate ustrezne izobrazbe pridobljene v šolskem sistemu, imate sedaj možnost, da svoje delovne izkušnje in znanje potrdite s pridobljenim javno veljavnim certifikatom Prometnik/prometnica v cestnem prometu.


Prednosti NPK:

 • Pridobitev javno veljavnega potrdila
 • Strokovna usposobljenost na konkretnem področju
 • Večja konkurenčnost med ponudniki storitev
 • Večja zaposljivost

Kako pridobiti NPK?
Prijavite se v postopek preverjanja in potrjevanja NPK za pridobitev certifikata Prometnik/prometnica v cestnem prometu

 

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:

Obvezne priloge

 • prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
 • dokazilo o končani srednji poklicni izobrazbi
 • Europass življenjepis
 • kopija osebnega dokumenta
 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah ( pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
Neobvezne priloge
 • potrdilo strokovne usposobljenosti za upravljalca prevozov ( odgovorna oseba v cestnem prometu )
 • potrdila o udeležbi na usposabljanjih, ki jih je  kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti prometnik/prometnica
 • referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij....(navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali)
 • delovne izkušnje razvidne iz delovne knjižice
 • objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
 

Izpit obsega pisno in praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

Ključna področja dela

 • prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 • izbira voznike za prevoz blaga
 • nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 • izdeluje razpored voznikov ter vozil in načrtuje linije prevoze potnikov
 • nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevozov potnikov
 • ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 • evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične pregled

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer
Pridobitev NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka vam omogoča potrditev vaših
že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino. NPK je namenjen vsem zaposlenim v podjetjih, servisih in specializiranih delavnicah, kjer se ukvarjajo s prodajo, z zamenjavo, vzdrževanjem, hranjenjem pnevmatik in popravilom platišč na motornih vozilih ter priklopnikih.
 
Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju:
 • strokovna znanja in spretnosti po poklicnem standardu NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka,
 • končana najmanj osnovna šola.

Ključna področja dela

 • Ocena obsega in vrste poškodb, napak in na plevmatikah in platiščih,

 • Vzdrževanje pnevmatik in platišč (montaža in demontaža kolesa, poznavanje naprave za uravnoteženje)

 • Popravila pnevmatik in platišč

 

Komisija bo na osnovi zapisnika kandidate povabila na preverjanja znanja, ali pa bo kandidatu vse standarde strokovnih znanj in spretnosti na osnovi zbirne osebne mape potrdila. Izpit obsega prikaz storitve vzdrževanja pnevmatike in vulkanizerstva z zagovorom.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

Pridobitev NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka vam omogoča potrditev vaših
že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino. NPK je namenjen vsem zaposlenim v podjetjih, servisih in specializiranih delavnicah, kjer se ukvarjajo s prodajo, z zamenjavo, vzdrževanjem, hranjenjem pnevmatik in popravilom platišč na motornih vozilih ter priklopnikih.

Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju:

 • strokovna znanja in spretnosti po poklicnem standardu NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnavmatik in vulkanizer/vulkanizerka,
 • končana najmanj osnovna šola.

Ključna področja dela

 • Ocena obsega in vrste poškodb, napak in na plevmatikah in platiščih,
 • Vzdrževanje pnevmatik in platišč (montaža in demontaža kolesa, poznavanje naprave za uravnoteženje)
 • Popravila pnevmatik in platišč

Komisija bo na osnovi zapisnika kandidate povabila na preverjanja znanja, ali pa bo kandidatu vse standarde strokovnih znanj in spretnosti na osnovi zbirne osebne mape potrdila. Izpit obsega prikaz storitve vzdrževanja pnevmatike in vulkanizerstva z zagovorom.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga

V kolikor redno ali občasno opravljate delo voznika nevarnih snovi v cestnem prometu, ste stari 21. let in s potrdilom potrjujete, da ste se že udeležili usposabljanja za voznike nevarnega blaga (vam bolj znano kot ADR), izkoristite možnost in se vključite v usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije Operater/Operaterka pri prevozu nevarnega blaga (v nadaljevanju: NPK Operater/Operaterka).

Kaj je NPK Operater/Operaterka?

NPK Operater/Operaterka je javno veljavna listina, ki vam potrjuje neformalno pridobljena znanja, delovne izkušnje in spretnosti. Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe. Zato vam NPK edinstveno omogoča potrditev vašega znanja in prinaša večjo konkurenčnost ter zaposljivost.

Komu je usposabljanje za pridobitev NPK namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki opravljate delo voznika nevarnih snovi v cestnem prometu in ste stari najmanj 21 let. Za pridobitev NPK Operater/Operaterka morate imeti že pridobljeno potrdilo o udeležbi na usposabljanju glede na dolžnosti in odgovornosti v delovnem procesu (ADR).

Z usposabljanjem pridobite znanja za:

- poznavanje vseh zakonskih določil glede dokumentacije, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom;

- poznavanje določil glede embalaže nevarnega blaga (kode, oznake, ipd.);

- poznavanje označitev vozila za prevoz nevarnega blaga;

- poznavanje dodatne opreme pri prevozu nevarnega blaga;

- pravilno nalaganje in pritrjevanje tovora (glede na posamezno vrsto tovora);

- izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči;

- bistveno lažje opravljanje preverjanje znanja za pridobitev NPK Operater/Operaterka.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

NPK Vzdrževalec/Vzdrževalka tekstilij je namenjen vsem, ki že imate določena znanja in izkušnje ter  pri svojem delu uporabljate temeljna znanja in veščine  vzdrževanja tekstilij. Kandidat pozna lastnosti različnih tekstilnih materialov, razvršča predmete vzdrževanja, pozna različne vrste madežev in njihovo odstranjevanje, izvaja osnovne postopke čiščenja, pranja in likanja, ročno in strojno lika oblačila in ploske tekstilije, pozna lastnosti različnih tekstilnih materialov.

Izobrazbeni pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je med drugim tudi pridobljen mednarodni priznan certifikat Nacionalne poklicne kvalifikacije za  vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij.

Izkoristite priložnost, da z delom pridobljene izkušnje in po neformalnih poteh pridobljeno znanje ovrednotite in potrdite s certifikatom! Tako boste v očeh naročnika dosegli večjo verodostojnost in konkurenčnost na trgu.

Obvezne priloge:

 • Prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
 • Evropass življenjepis
 • Dokazilo o končnani osnovni šoli,
 • Kopija osebnega dokumenta
 • Delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu, opis svojega dela, navedba primerov       iz lastne prakse)
 • Referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj      ste delali, koliko časa ste delali)

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK modni stilist/stilistka

NPK  modni stilist/modna stilistka

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje. Pridobitev NPK modni stilist/modna stilistka vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino.

 POGOJI ZA PRIDOBITEV NPK

 • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
 • Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
 • Projektna naloga v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično - eksperimentalni del, zaključek, literaturo

KOMU PRIPOROČAMO USPOSABLJANJE IN PRIDOBITEV NPK

 • Vodjem modnih šivalnic
 • Zaposlenim v modni panogi
 • Modnim svetovalcem
 • Organizatorjem in izvajalcem modnih revij
 • Manekenkam in manekenom
 • Svetovalcem za osebni image
 • Prodajalcem v trgovinah s tekstilom in modnimi dodatki

KAKO PRIDOBITI NPK

 • prijavite se na usposabljanje, če za izbrani NPK nimate znanja ali je vaše znanje potrebno nagraditi, za lažje opravljanje preverjanje   znanja
 • prijavite se na preverjanje znanja

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:

Obvezne priloge:

 • dokazilo o dokončani izobrazbi (spričevalo o končani osnovni šoli)
 • evropass življenjepis
 • kopija osebnega dokumenta
 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah s področja modnega stiliranja (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, referenčna pisma, navedba primerov iz lastne prakse)
 • projektna naloga v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, zaključek, literaturo

Neobvezne priloge:

Potrdila o udeležbi na usposabljanjih, ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti modni stilist/modna stilistka. 
 

PREVERJANJA ZNANJA
Za vse kandidate, ki bodo želeli po zaključku usposabljanja pridobiti tudi NPK, bomo organizirali termin preverjanja glede na želje kanidatov

Način preverjanja znanja:

 projektna naloga v obliki predstavitvene mape z zagovorom.

Ključna področja dela:

- načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

- racionalno rabi energijo, material in čas

- varuje zdravje in okolje

- komunicira s sodelavci in strankami

- uporablja sodobno informacijsko tehnologijo

- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

- sodeluje v strokovnem timu

- spremlja oblikovalske trende in tehnološke novosti

- oblikuje celostno oblačilno podobo

- svetuje naročnikom

- sodeluje pri nabavi ter naroča oblačila in modne dodatke

- opravlja delo po likovno-estetskem sistemu vrednotenja

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.

Pridobitev NPK Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino.

 V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme se lahko prijavijo kandidati, ki so uspešno končali najmanj osnovno šolo.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so

Obvezne priloge:

 • prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja,
 • dokazilo o končani najmanj osnovni šoli,
 • življenjepis (Europass)
 • kopija osebnega dokumenta,
 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
 • avdio, video ali slikovno gradivo.

Neobvezne priloge:

 • potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme,
 • referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali),
 • delovne izkušnje razvidne iz delovne knjige,
 • objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj

Ključna področja dela:

•    sestavlja računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca

•    namesti računalniško strojno opremo v omrežje

•    preverja delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake

•    namesti standardno strojno opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje gonilnikov, dodajanje komponent)

•    pozna lastnosti perifernih naprav

•    pozna operacijske sisteme

•    pozna osnove delovanja računalniških mrež

•    pozna nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem

•    namešča in zamenjuje računalniške komponente

•    poveže in priklopi računalniško strojno opremo

•    izvaja tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme (papir, kartuše, ventilator...)

•    skrbi za računalniško strojno opremo

•    spremlja delovanje računalniških komponent in perifernih naprav

•    odpravlja lažje napake računalniške strojne opreme

•    organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih

•    preventivno vzdržuje računalniško strojno opremo (čiščenje notranjosti računalnika, tipkovnice in miške, ustvarjanje primernih okoljskih razmer – temperatura in vlažnost prostorov)

•    pozna potrošni material, potreben za delovanje posameznih perifernih naprav

•    pozna primerne okoljske razmere za delovanje računalniških sistemov

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK oblikovalec/oblikovalka  digitalnih rešitev
NPK je namenjen vsem, ki se želite naučiti, kako predstaviti vsebino na spletnih straneh tako, da je privlačna in razumljiva ter pri tem osvojiti obvladovanje orodij za grafično obdelavo materialov in oblikovanja spletnih strani.

Priprave obsegajo 40 pedagoških ur in potekajo 2-krat tedensko v računalniški učilnici v popoldanskem času, od 16. ure dalje. Priprave za  oblikovalca se  usmerijo bolj na oblikovanje in  design spletne strani.

Po zaključenih pripravah bomo organizirali preverjanje in potrjevanje za  NPK oblikovalec digitalnih rešitev.

Vstopni pogoji:

Dve (ali več) predhodno izdelani lastni dinamični spletni strani (izvedeni na uredniškem sistemu s podatkovno bazo) z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, grafična podoba, dobljena od oblikovalca spletnih strani, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, varnostno arhiviranje spletnega mesta/spletnih strani, kratka uporabniška navodila), ki sta/so komisiji dostopni/-e na internetu, vsaj eno pa je mogoče urejati in spreminjati na praktičnem delu preverjanja.

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje orodij za grafično obdelavo materialov za spletne strani in/ali orodij za oblikovanje spletnih strani ter obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, grafična izboljšava, vključevanje elementov).
Ustni zagovor obsega predstavitev in obrazložitev predloženih spletnih strani in praktične naloge ter odprta tematska vprašanja, ob katerih kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin.
Po presoji komisije je kandidat lahko oproščen opravljanja praktične naloge.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Računovodja/Računovodkinja

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.

Pridobitev NPK Računovodkinja/računovodkinja  vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino.

V postopek preverjanja in potrjevanja za NPK Računovodkinja/računovodkinja se lahko prijavijo kandidati, ki so pridobili srednjo strokovno oz. srednje splošno izobrazbo.
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:

Obvezne priloge:

 • prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja,
 • evropass življenjepis,
 • dokazilo o dokončani najmanj srednji strokovni oziroma srednji splošni izobrazbi,
 • kopija osebnega dokumenta,
 • delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu,
 • referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali).

Neobvezne priloge:

 • potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Računovodkinja/računovodkinja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,
 • objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Pri praktičnem delu preverjanja kandidati sestavijo bilanco, za kar imajo na razpolago 2 uri časa. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan, kandidati zagovarjajo pripravljeno bilanco in odgovorijo na 3 vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.

NPK Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka pri prevozu nevarnega blaga

Zakon opredeljuje (28. člen zakona o prevozu nevarnega blaga), da morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga, imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Le-ta mora imeti pridobljeno javno veljavno listino oziroma potrdilo o opravljeni Nacionalni poklicni kvalifikaciji Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka pri prevozu nevarnega blaga (v nadaljevanju: NPK Varnostni svetovalec).

Kaj je NPK Varnostni svetovalec?

 NPK je javno veljavna listina, ki vam omogoča potrditev vseh znanj, ki so opredeljena v katalogu strokovnih znanj in spretnosti Varnostni svetovalec/Varnostna svetovalka pri prevozu nevarnega blaga.

Kako pridobite NPK Varnostni svetovalec?

Udeležite se usposabljanja, ki vas pripravi na preverjanje znanja za pridobitev NPK Varnostni svetovalec.

Komu je usposabljanje NPK namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno vsem pravnim osebam in samostojnim podjetnikom oziroma njihovim zaposlenim, ki delujejo na področju prevoza nevarnega blaga.

Pogoji za vključitev:

 • višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj  pri prevozu nevarnega blaga ali
 • srednja strokovna   izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga in
 • potrdilo o udeležbi na usposabljanju za varnostne svetovalce (ADR).

 Z usposabljanjem pridobite znanja za:

 • spremljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga;
 • svetovanje vodstvu podjetja pri ravnanju z nevarnim blagom;
 • interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju za ravnanje z nevarnim blagom ter vodenje evidence o takšnih usposabljanjih;
 • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov pri ravnanju z nevarnim blagom;
 • izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči;
 • priprava letnega poročila pri ravnanju z nevarnim blagom v podjetju;
 • bistveno lažje opravljanje preverjanja znanja za pridobitev NPK varnostni svetovalec.

Razpisani termini so objavljeni v koledarju na dnu strani.