Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

CEMT

CEMT dovolilnica je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (ITF/CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT.
 

Navodila za uporabo večstranskega kontingenta CEMT dovolilnic  - SLO

Navodila za uporabo večstranskega kontingenta CEMT dovolilnic  - FR

Navodila za uporabo večstranskega kontingenta dovolilnic CEMT so izdana s strani Mednarodnega prometnega foruma (ITF) pripravljena v sodelovanju z Mednarodno zvezo za cestni promet (IRU).

Več o dovolilnici CEMT

CEMT dovolilnica je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT.

"CEMT" je Evropska konferenca ministrov za promet,  ki si od svojega nastanka leta 1953 prizadeva za olajšanje mednarodnega kopenskega prometa in povezovanje zadevnih trgov.  CEMT je postal Mednarodni prometni forum (ITF) z deklaracijo, ki jo je sprejel Svet ministrov CEMT na ministrskem zasedanju 17. in 18. maja 2006 v Dublinu.

Od 1. januarja 2022 v sistemu večstranskega kontingenta sodelujejo države članice: Albanija, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Italija,  Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta,  Moldavija, Nemčija, Nizozenska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Ruska federacija, Severna Makedonija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

Več o  Evropski konferenci ministrov za promet boste našli na sledeči spletni strani:

ITF - International Transport Forum

 

Vrste CEMT dovolilnic:

 • dovolilnica CEMT, ki ne velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji (CEMT za tretje države)

 • dovolilnica CEMT, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji (italijanski CEMT)

 • dovolilnica CEMT, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji (avstrijski CEMT)

Nekaj pomembnih informacij pri uporabi CEMT dovolilnice:

 • dovolilnica  je neveljavna v kolikor na njej niso vpisani podatki: ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja; žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal; datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice; datum izdaje dovolilnice;

 • prav tako je  dovolilnica neveljavna, v kolikor ji ni priložen pravilno izpolnjen dnevnik voženj in veljavna potrdila za  "varnejše EURO V", varnejše EEV" ali "varnejše EURO VI" tovorno vozilo ;

 • dovolilnica  ni prenosljiva na tretjo osebo;

 • dovolilnica  se lahko uporablja le za eno vožnjo istočasno;

 • dovolilnica  in dnevnik voženj se morata nahajati v vozilu ves čas potovanja - to je od točke nakladanja, do točke razkladanja;

 • z dovolilnico ni dovoljeno opravljati voženj med državami članicami in državami nečlanicami organizacije CEMT;

 • prejemnik dovolilnice mora pristojnemu delilcu redno pošiljati poročila o uporabi (glej CEMT - točkovanje).

TOČKOVANJE UPORABE DOVOLILNIC CEMT  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Točkovanje opazovanega obdobja - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uporabo, točkovanje uporabe, odvzem in dodelitev CEMT dovolilnic določata Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) ter Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT(Uradni list RS, št.: 67/07)

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2023 do 31.8.2023

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2022 do 31.8.2022

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2021 do 31.8.2021

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2020 do 31.8.2020

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2019 do 31.8.2019

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2018 do 31.8.2018

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2017 do 31.8.2017

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2016 do 31.8.2016

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2015 do 31.8.2015

Točkovanje uporabe CEMT dovolilnic - opazovano obdobje od 1.1.2014 do 31.8.2014

 

Na podlagi 95. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu ter 30. člena Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT mora prevoznik, kateremu je bila dodeljena CEMT dovolilnica, pristojnemu delivcu redno pošiljati poročila o uporabi CEMT dovolilnic.

Dnevnik voženj je potrebno voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom.

Izpolnjene liste (originali so zelene barve) je potrebno hraniti v dnevniku voženj do izteka veljavnosti dovolilnice, kopije (bele barve) pa je potrebno posredovati delivcu v 20 dneh po koncu vsakega koledarskega meseca. V primeru, da delivec ne prejme evidenčnih listov v predpisanem roku, se šteje, da prevoznik ni opravil prevozov, zato ne sodeluje v točkovanju. V kolikor prevoznik dvakrat zaporedoma ne pošlje evidenčnih listov za prejšnje mesece, delivec prične s postopkom odvzema  CEMT dovolilnice.

Vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim žigom, mora prevoznik pod rubriko opombe vpisati št. CMR (s katerim je bil prevoz opravljen).

Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednosti po sistemu točkovanja in sicer se točkuje vsak polni prevoz - po 1 točko, na relaciji:

- prevoz v tretje države (na območju Skupnosti se za prevoze v tretje države ali iz njih štejejo samo prevozi, ki jih

  prevoznik opravlja iz države članice Skupnosti v državo nečlanico in obratno),

- prevoz, kjer je dovolilnica potrebna.

Dovolilnice CEMT, ki jih je prevoznik prejel med letom (prejete po seznamu prosilcev med letom) niso predmet skupnega točkovanja. V primeru, da je bila prevozniku med letom izdana nadomestna CEMT dovolilnica (v primeru: izguba, uničenje) se pri točkovanju sešteje število točk stare in nove dovolilnice. Dovolilnice CEMT, ki jih je prevoznik prenesel na drugega prevoznika ali jih zamenjal z drugim prevoznikom se pri točkovanju upoštevajo tako, da se sešteje skupno število opravljenih prevozov, ki sta jih opravila oba prevoznika.

Prevoznikom, ki v obdobju 1.1. do 31.8. tekočega leta dosežejo manj kot 20 voženj za tretje države, se dodeljene dovolilnice za naslednje leto odvzamejo (prevoznik lahko zaprosi za dodelitev dovolilnice ponovno v naslednjem letu v času od 1.9. do 15.9.). V primeru, da Republika Slovenija prejme manjše število CEMT dovolilnic, kot bi jih delivec potreboval za dodelitev v letne načrte na podlagi uporabe CEMT dovolilnic, jih odvzame tistim prevoznikom, ki se uvrstijo na zadnji del seznama uporabe (upošteva se kumulativno število točk oz. seštevek vseh polnih voženj, ki se točkujejo in prevozov za tretje države).

Odvzem CEMT dovolilnic delivec opravi tudi v primerih, če prevoznik:

- mu je prenehalo veljati dovoljenje Skupnosti ali licenca za opravljanje mednarodnega prevoza blaga,

- krši določbe mednarodnih pogodb, ki jih je Republika Slovenija skelnila z drugimi državami na področju 

  mednarodnih prevozov stvari,

- krši določbe navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT,

- dvakrat zapored ne vrne delivcu izpolnjenih listov dnevnika CEMT ali poročil za mesece, ko voženj ni opravljal,

- posreduje evidenčne liste voženj, pri katerih se ugotovi, da si številke evidenčnih listov voženj zaporedno ne 

  sledijo.

Seznam prosilcev  CEMT dovolilnic 2024
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2024, po opravljeni drugi redni delitvi, je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 1 dovolilnica CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJA/CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje)

Seznam prosilcev (čakalna lista) za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJA/CEMT (stanje licenc na dan 26.3.2024)

Seznam prosilcev (čakalna lista) za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJA/CEMT (Kriterij 1 vozilo, stanje licenc na dan 26.3.2024)

Po seznamu prosilcev za dodelitev CEMT za leto 2024 je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic CEMT:
- 24 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italija - ITALIJA/CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in više)

Seznam prosilcev (čakalna lista) za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJA/CEMT (stanje licenc na dan 15.9.2023)
Seznam prosilcev  CEMT dovolilnic 2023
Po seznamu prosilcev za dodelitev CEMT za leto 2023 je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic CEMT:

- 34 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italija - ITALIJA/CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in više)

Seznam prosilcev (čakalna lista) za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJA/CEMT (stanje licenc na dan 15.9.2022)
Seznam prosilcev CEMT dovolilnic 2022
 Seznam prosilcev CEMT dovolilnic 2021
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2021, po opravljeni drugi redni delitvi, je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:

- 5 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJANSKI CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje)

Seznam prosilcav za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji (stanje licenc na dan 23.3.2021)
Seznam prosilcav za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji (stanje licenc na dan 23.3.2021 - kriterij eno vozilo)

Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2021 je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:

- 13 dovolilnic CEMT, ki veljajo v Republiki Avstriji in ne veljajo v Republiki Italiji - AVSTRIJSKI CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO VI)
- 25 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJANSKI CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje)

Seznam prosilcav za CEMT dovolilnice, ki veljajo v Republiki Avstriji in ne veljajo v Republiki Italiji (stanje licenc na dan 15.9.2020)
Seznam prosilcav za CEMT dovolilnice, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji (stanje licenc na dan 15.9.2020)
Seznam prosilcev CEMT dovolilnic 2020

Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) za leto 2020 je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 21 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJANSKI CEMT

Seznam prosilcev (stanje licenc na dan 15.9.2019)

Seznam prosilcev - kriterij eno vozilo (stanje licenc na dan 15.9.2019)

Seznam prosilcev CEMT dovolilnice 2019
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) za leto 2019 je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 16 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJANSKI CEMT

Seznam prosilcev (stanje licenc na dan 15.9.2018)

Seznam prosilcev - po izvedeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 26.3.2019

Seznam prosilcev - po izvedeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 26.3.2019 - kriterij eno vozilo
 
Seznam prosilcev CEMT dovolilnice  2018
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) za leto 2018, je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 18 dovolilnic CEMT, ki ne veljajo v republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - ITALIJANSKI CEMT
 • seznam prosilcev (stanje licenc na dan 15.9.2017)
 • seznam prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2018 - po opravljeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 28.3.2018 (delivec je imel na razpolago  3 dovolilnice CEMT, ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - Italija/CEMT; dodeljena  je bila 1 dovolilnica CEMT)
 • seznam prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2018 - po izvedeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 28.3.2018, kriterij 1 vozilo (delivec je imel na razpolago 2 dovolilnici CEMT, ki ne veljata v Republiki Avstriji in veljata v Republiki Italiji - Italija/CEMT; dodeljena je bila 1dovolilnica CEMT)
 • seznam prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2018 - po izvedeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 28. 3. 2018, ponovna dodelitev vsem na seznamu prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev (delivec je imel na razpolago 1 dovolilnico CEMT, ki ne velja v Republiki Avstriji in velja v Republiki Italiji; dodeljena je bila 1 dovolilnica CEMT)
   
 
Seznam prosilcev  CEMT dovolilnice 2017

Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) za leto 2017, je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:

- 14 dovolilnic CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje

- seznam prosilcev

- seznam prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2017 - po opravljeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 30.3. 2017 (dodelijeni 2 dovolilnici CEMT, ki ne veljata v Republiki Avstriji in veljata v Republiki Italiji - italijanski CEMT; za vozila ekološkega standarda EURO V in višje)

Seznam prosilcev  CEMT dovolilnice  2016
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) za leto 2016, je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 20 dovolilnic CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje
 
Seznam prosilcev CEMT dovolilnice  2015
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT (za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) za leto 2015, je bilo po opravljeni prvi redni delitvi (stanje licenc na dan 23. 12. 2014) dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 40 dovolilnic CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje,
LISTA PROSILCEV 2015 - Prva delitev
 
Seznam prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2015 (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT - za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) po opravljeni drugi redni delitvi; stanje licenc na dan 24. 3. 2015. Po drugi redni delitvi dovolilnic ni bilo dodeljenih dovolilnic CEMT.
 
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2015 (po opravljeni drugi redni delitvi, stanje licenc na dan 24. 3. 2015; kriterij vozil 1 - 35. člen Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT) je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 7 dovolilnic CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje
 
Seznam prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2015 (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT; za vozila ekološkega standarda EURO V in višje) po opravljeni četrti redni delitvi; stanje licenc na dan 29. 9. 2015 - ni bilo dodeljenih dovolilnic CEMT.
 
Po seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic CEMT za leto 2015 (po opravljeni četrti redni delitvi, stanje licenc na dan 29. 9. 2015; kriterij vozil 1 - 35. člen Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT) je bilo dodeljeno naslednje število dovolilnic:
- 2 dovolilnici CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje.
 
Seznam prosilcev  CEMT dovolilnice  2014

Za leto 2014 je delivec po vrsti in številu opravil naslednjo razdelitev dovolilnic CEMT po seznamu prosilcev:
- 18 dovolilnic CEMT (ki veljajo v Republiki Avstriji in ne veljajo v Republiki Italiji - avstrijski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje,
- 12 dovolilnic CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in veljajo v Republiki Italiji - italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO V in višje,
- 50 dovolilnic CEMT (ki ne veljajo v Republiki Avstriji in ne veljajo v Republiki Italiji - CEMT za tretje države) in sicer: 27 dovolilnic za vozila ekološkega standarda EURO V in višje, 12 dovolilnic za vozila ekološkega standarda EURO IV in višje ter 11 dovolilnic za vozila ekološkega standarda EURO III in višje.

LISTE PROSILCEV 2014.pdf