Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Vajeništvo

V šolskem letu 2017/2018 je začelo teči poskusno uvajanje vajeništva. V vajeniški obliki izobraževanja se čas praktičnega usposabljanja z delom v obratovalnici občutno poveča. Čas praktičnega usposabljanja znaša 56 tednov v treh letih izobraževanja. Podjetja imajo veliko možnost, da si sama vzgojijo bodoči kader, vajenci pa na podlagi delovnih izkušenj pridobijo uporabna znanja in so zaradi tega tudi bolje zaposljivi. Mladi se prej zaposlijo, so poklicno socializirani, prehod med izobraževanjem in delom pa je lažji. Tveganje delodajalcev pri izbiri kadra se s tem zmanjšuje. Z vajeništvom se zmanjšuje tudi vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih v obrti in podjetništvu in v gospodarstvu na splošno.

DELODAJALCI: Zakaj vajeništvo?Vajenci
 • Vzgojite sami svoj bodoči kader!
 • Zaposlite sodelavca pri katerem ni potrebnega uvajanja v delovni proces!
 • Imejte velik vpliv na izobraževalne vsebine in učni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom!
 • Del sredstev, ki so vaša obveznost in jih boste namenili vajencem, bo krila država.
VAJENCI: Zakaj vajeništvo?
 • Ker vam omogoča, da z več praktičnega usposabljanja pridobite želeni poklic!
 • Z vključitvijo v vajeništvo so boste vključili v strukturiran izobraževalni program in se (dobesedno) usposabljali z delom v podjetjih in obratovalnicah.
 • Izobraževanje za poklic bo potekalo v dogovoru z delodajalcem in šolo po vnaprej pripravljenem  načrtu (do 60 % strokovnih vsebin bo izvedeno pri delodajalcu).
 • V podjetjih vam bodo zagotovili pogoje, da se boste pod vodstvom mentorja postopno vključevali v delovne procese in prevzemali odgovorne naloge.
 • Vajeništvo je odlična priložnost za začetek vaše poklicne kariere. Vključili se boste v podjetje, ki vlaga v usposabljanje svojih zaposlenih in daje mladim priložnost, da se z delom izkažejo in pridobijo potrebne kompetence za uspešno opravljanje poklica. S tem vam bodo omogočili stalni poklicni razvoj.
 • Istočasno se boste izobraževali v šoli, usposabljali v podjetju in bili ob tem nagrajeni (dobili boste vajeniško nagrado). Kljub temu, da bo začetna nagrada nižja od tiste, ki jo imajo kvalificirani delavci, vam vajeništvo daje boljše možnosti za hitrejše napredovanje. Vaša nagrada se bo povečevala že med samim usposabljanjem. Z zavzetim pristopom na praktičnem usposabljanju z delom, lahko zaslužite tudi več kot je predpisana nagrada. Višina nagrade ni omejena!
 • Šola vam bo zagotovila kakovostno izobraževanje, ki bo ustrezno prilagojeno vašemu delu v podjetju. Ob zaključku boste pridobili spričevalo, ki bo poponoma enakovredno spričevali po šolsko izvedenem izobraževalnem programu.
 • Imeli boste prednost pri vpisu (v primeru omejitve vpisa).
 • Po končanem izobraževanju boste imeli možnost zaposlitve (zaradi pridobljenih kompetenc lažja zaposljivost) ali nadaljevati izobraževanje (v PTI oziroma t.i. 3+2 programih), saj vajeniška pogodba ni obvezujoča za zaposlitev.
 • Istočasno se lahko sklene tudi štipendijska pogodba. Poleg nagrade lahko vajenci prejmejo tudi štipendijo.
 • Nagrada in štipendija ne vplivata na druge socialne transfere!

Pred vpisom v šolo, mora bodoči vajenec skleniti vajeniško pogodbo z delodajalcem, ki ima verificirano učno mesto, in vajeniško pogodbo registrirati pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije!

 

Dela in naloge zbornice v vajeništvu:
 • pripravijo in objavijo razpis vajeniških učnih mest,
 • šolam posredujejo podatke za potrebe izvajanja vajeništva,
 • sodelujejo s šolo in delodajalci pri pripravi načrta izvajanja vajeništva v skladu z   izobraževalnim programom,
 • sodelujejo pri pripravi katalogov za praktično usposabljanje z delom,
 • preverjajo ustreznost delovnih pogojev in opreme na vajeniških učnih mestih glede na zahteve izobraževalnega programa (verifikacija),
 • pripravijo predlog programa usposabljanja mentorjev in ga posredujejo Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
 • izvajajo usposabljanje mentorjev,
 • vodijo evidence v skladu s tem zakonom,
 • vajencu aktivno pomagajo pri iskanju delodajalca,
 • opravljajo svetovalno delo za delodajalce,
 • izvajajo pregled nad izvajanjem vajeništva in poročajo ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje, enkrat letno za preteklo leto,
 • organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov,
 • skrbijo za redno izpolnjevanje obvez delodajalcev iz vajeniških pogodb, ki so pri njih registrirane,
 • posredujejo v sporu med delodajalcem in vajencem,
 • izvajajo posamezne promocijske aktivnosti za spodbujanje vajeništva in
 • opravljajo druge naloge, določene s tem zakonom.
Obveznosti vajenca:
 • Obveznosti vajenca v času praktičnega usposabljanja z delom so:
 • da opravlja praktično usposabljanje z delom po navodilih in pod nadzorom delodajalca,
 • da redno vodi vajeniški dnevnik,
 • da redno izpolnjuje obveznosti po izobraževalnem programu in dosega zahtevane standarde izobraževanja,
 • da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz vajeniškega razmerja,
 • da se vzdrži vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca,
 • da varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti delodajalca,
 • da se seznani z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter izvršuje druge dolžnosti skladno s predpisi varnosti in zdravja pri delu in
 • da izpolnjuje druge pogodbene in zakonske obveznosti.
Obveznosti delodajalca:
 • Delodajalec mora v času, ko se vajenec praktično usposablja z delom:
 • vajencu skladno z izobraževalnim programom zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje z delom na verificiranem vajeniškem učnem mestu,
 • vajencu omogočiti izpolnjevanje obveznosti po izobraževalnem programu v šoli,
 • vajencu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vajenca, odprt v Republiki Sloveniji, izplačevati vajeniško nagrado, določeno s tem zakonom,
 • vajencu zagotavljati varno in zdravo delo v skladu s predpisi,
 • varovati in spoštovati vajenčevo osebnost ter upoštevati in ščititi vajenčevo zasebnost,
 • vajencu poleg počitnic v skladu s šolskim koledarjem omogočiti še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
 • vajencu nalagati le dela, ki so določena v izobraževalnem programu za dosego učnih ciljev na praktičnem usposabljanju z delom,
 • voditi evidence na področju dela in socialne varnosti v skladu z zakonom,
 • zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu,
 • imeti registrirano vajeniško pogodbo pri pristojni zbornici,
 • izpolnjevati druge s pogodbo o vajeništvu dogovorjene obveznosti.

 

Dodatne informacije:

Mitja Korunovski

tel.: 01 583 08 18

e-pošta: mitja.korunovski@ozs.si

 

Vajeništvo poklic prihodnosti

Pišite nam