Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zastopanje in zakonodaja

OZS Zatopanje članov

Zastopanje in zakonodaja

novica AKONTATIVNI DVIG DELA STAROSTNE POKOJNINE

Obveščamo vas, da bo dne 31. 1. 2020, na račun upravičenca do izplačila 40 odstotkov pokojnine (uživalci 20 odstotkov starostne pokojnine na dan 31. 12. 2019), nakazana akontacija 40 odstotkov dela pokojnine za mesec januar. Do izdaje odločbe, s katero bo znesek 40 odstotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, bo zavod izvedel začasni izračun akontacije tega zneska na podlagi že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine tako, da bo znesek, ki je bil nakazan za december 2019, povečan za dvakrat. Upravičencem bo v začetku meseca februarja posredovano tudi obvestilo o nakazilu akontacije 40 odstotkov starostne pokojnine.

 

Po izdaji odločbe o dokončni odmeri 40 odstotkov starostne pokojnine, se bo akontacija 40 odstotkov pokojnine poračunala z novo odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne pokojnine od 1. 1. 2020 dalje.

 

Zavarovancu, ki že prejema 20 odstotkov starostne pokojnine, pripada 40 odstotkov starostne pokojnine, od 1. 1. 2020 do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najdlje tri leta. Zavod bo po uradni dolžnosti, z odločbo, odločil o upravičenosti do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine, v šestih mesecih od uveljavitve novele ZPIZ-2G (od 1. 1. 2020 dalje), in sicer se bo del starostne pokojnine odmeril od starostne pokojnine, do katere bi bil zavarovanec upravičen, če bi 1. 1. 2020 uveljavljal odstotno povečanje že odmerjene starostne pokojnine.

 

Vir: ZPIZ

 

Zastopanje in zakonodaja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog. Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega člana oziroma članico.
 
Pomembnejša področja, katerim obrtno-podjetniški zbornični sistem pri zastopanju in sodelovanju z Vlado RS in pristojnimi organi, ki predlagajo novo in spreminjajo obstoječo zakonodajo, namenja še posebno pozornost, so: davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, izobraževanje. Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati tudi podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva.  
 
Sodelovanje z Vlado RS se kaže tudi v zastopanosti predstavnikov OZS v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.
 
OZS je na področju izobraževanja uveljavljen socialni partner. Interese svojega članstva zastopa pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja; delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja. Predstavniki OZS po načelu socialnega partnerstva sodelujejo v nacionalnih organih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih); poleg tega pa še v različnih drugih odborih, svetih, komisijah ter svetih javnih zavodov.
 
Pišite nam