Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Sekcija frizerjev - prva stran

sekcija-frizerjev
JAVNA RAZPRAVA

Predlog novele zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

19. 01. 2024
Avtor: Maja Rigač
JAVNA RAZPRAVA

Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Javna razprava poteka do 26.1.2024.

S predlaganim zakonom se naslavlja problematika pomanjkanja in starostne strukture trenutno imenovanih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, katerih povprečna starost je približno 62 let. V ta namen se:
-    spreminjajo pogoji za objavo javnega poziva za imenovanje novih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev tako, da bosta oba javna poziva, ki se objavita v posameznem koledarskem letu, in sta sedaj vezana izključno na predloge predsednikov sodišč, odprta za vse strokovnjake, ki želijo postati sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači. S tem se omogoča imenovanje zadostnega števila strokovnjakov na vseh področjih, kjer sodišča in upravni organi potrebujejo strokovno pomoč, ter hkrati zagotavlja pravočasno nadomeščanje tistih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki bodo zaradi starosti ali upokojitve v naslednjih letih pričakovano prenehali s sodnim izvedenstvom, sodnim cenilstvom in sodnim tolmačenjem; 
-    vzpostavlja nova evidenca razpoložljivosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, v katero bodo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači sami vpisovali svoja specialistična znanja in strokovne preference s področja, podpodročja oziroma jezika, za katerega so imenovani, ter datum kdaj lahko prevzamejo v reševanje novo zadevo. Vzpostavitev takšne evidence bo omogočila sodišču lažji in hitrejši dostop do strokovnjakov, ki jih potrebujejo za imenovanje v konkretni zadevi. 

 

Drugi sklop rešitev vpliva na optimizacijo ter administrativno razbremenitev postopkov na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja. Predlaga se:
-    prenos pristojnost preverjanja dokazil v postopku preverjanja strokovnosti po 27. členu Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št: 22/18 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZSICT) iz Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet) na ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vrste dokazil, ki jih je treba predložiti določi minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister), po predhodnem mnenju Strokovnega sveta. V primeru dvoma v ustreznost predloženega dokazila ministrstvo zaprosi za mnenje Strokovni svet. Na predlagani način se pomembno razbremenjuje Strokovni svet in njegova stalna ter začasna strokovna telesa, ki delujejo pod njegovim okriljem, in so po veljavnem zakonu edina pristojna za presojo predloženih dokazil. Hkrati se razbremenjuje tudi ministrstvo, ki je v okviru administrativno – tehnične pomoči dolžno za Strokovni svet in strokovna telesa pridobivati ta dokazila. S tem se tudi posledično skrajšuje postopek preverjanja strokovnosti, ki sedaj traja v povprečju 1 leto ali več; 
-    razbremenitev že imenovanih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v zvezi s sporočanjem sprememb podatkov, ki se vodijo v imeniku, ki jih bo ministrstvo  pridobivalo po uradni dolžnosti od upravljavcev zbirk podatkov, tudi z možnostjo povezovanja zbirk podatkov.

Za zagotavljanje hitrega in ažurnega poslovanja v sodnih in upravnih postopkih se predpisuje obvezno elektronsko poslovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v sodnem in upravnem postopku.  

Novela zakona uvaja še druge spremembe in dopolnitve kot na primer uvedba določenih sprememb vezanih na pridobitev statusa (splošna zdravstvena zmožnost, strokovni oziroma specialistični izpit za opravljanje poklica s področja, na katerem želi oseba opravljati delo sodnega izvedenca, aodnega cenilca ali sodnega tolmača), prenehanje statusa (dopolnitev starosti 75 let), določitev pravice do sejnine za člane Strokovnega sveta, določitev pravice sodnih izvedencev in sodnih cenilcev do brezplačnega dostopa do slovenskih prevodov Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti ter določitev ministrstva kot zavezanca za vlaganje prijav v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v obvezno zdravstveno zavarovanje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Povezava