Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
GRADBINCI

Izvajanje manjših rekonstrukcij - pogoji in zahteve

21. 03. 2023
Avtor: Janko Rozman
GRADBINCI

S sprejemom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), so se dokončno razjasnile in uredile tudi okoliščine oz. obveznosti  glede izvajanja t.i. »manjših rekonstrukcij«.

Pravilnik se prične uporabljati 25. marca 2023.

 

Manjše rekonstrukcije je uzakonil že novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki glede tega določa:

3. člen

  • Manjša rekonstrukcija so dela, ki niso vzdrževanje objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne ogroža stabilnosti konstrukcije, zamenjava elementov javnega vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgradnja dvigal v notranjosti objekta in manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž;

7. člen

  • Manjša rekonstrukcija se izvaja na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, prizidavo zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega arhitekta, s katerim se predvidi rešitev, ki gradbenotehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj ne poslabšuje. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva po izvedeni manjši rekonstrukciji ustreznost izvedenih del pisno potrdi.
  • Za manjše rekonstrukcije, ki pomenijo manjše povečanje prostornine ali prizidave zunanjega stopnišča ali dvigala, je treba poleg mnenja in potrdila iz prejšnjega odstavka pridobiti tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom.
  • Podrobnejšo vsebino in obliko mnenja in potrdila iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.

Dela na manjših rekonstrukcijah se morajo izvajajo tako, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve za objekte (25. člen Gradbeni zakon GZ-1). Pri spreminjanju objektov se gradbenotehnične lastnosti objekta ne smejo poslabšati.

Če izvedba manjše rekonstrukcije meji na javne površine, je treba vzdolž teh površin gradbišče ograditi in zavarovati, kar velja tudi za vzdrževanja zunanjosti objektov ali odstranitve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov (78. člen GZ-1).

Inšpekcijski ukrepi v povezavi z manjšimi rekonstrukcijami (94. člen GZ-1):

V primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstrukcije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom občine, občinski inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.

V primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstrukcije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju z gradbenimi ali drugimi predpisi, gradbeni ali drugi inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.

Globe v povezavi z manjšimi rekonstrukcijami:

V primeru neizpolnjevanja določil v povezavi z izvajanjem manjše rekonstrukcije, so določene dokaj visoke globe za investitorja, ki so opredeljene v 111., 112. in 115. členu GZ-1.

Primer: za fizično osebo, ki je investitor je predvidena globa v višini 100 do 1.000 € (če ne pridobi ustreznega mnenja in soglasja/kadar je to prepisano/glejte Uredbo o razvrščanju objektov).

Če je ta investitor s.p., je globa glede kršenja določil za manjše rekonstrukcije v razponu 1.000 do 7.500€, če pa je investitor mala gospodarska družba, pa v razponu od 1.000 do 10.000€.

 

Podrobneje »manjšo rekonstrukcijo« določa Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), v prilogi 2:

Manjše rekonstrukcije                                                                                                                         Priloga 2

št. vrsta del mnenje/soglasje
1 Statične ojačitve posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva
2 Zamenjava istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov, v katero spada na primer zamenjava ostrešja ali delov medetažne konstrukcije.  
3 Zamenjava elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije.  
4 Dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo.  
5 Izvedba odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m.  
6 Povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m, pri čemer velikost povečanja odprtine ne sme presegati ene tretjine površine fasade.  
7 Novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, od meje zemljišča drugega lastnika oddaljena več kot 2 m, pri čemer velikost novih prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m.  
8 Vgradnja dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo.  
9 Manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (npr. izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m). Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva in soglasje občine
10 Prizidava nakladalnih ramp in klančin.  
11 Izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m2.  
12 Prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob stopnišča ali dvigala oddaljen od sosednjega objekta drugega lastnika več kot 4 m. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva in področja arhitekture ter soglasje občine

 

 

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pa glede vsebine in oblike potrdil oz. potrebnih obrazcev v povezavi z manjšimi rekonstrukcijami,  v 27. členu določa:

V povezavi z izvedbo manjših rekonstrukcij, se v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacije objektov se za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe uporabljajo naslednji obrazci:

  • mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri manjši rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 20A, ki je sestavni del tega pravilnika;
  • mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta pri manjši rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 20B, ki je sestavni del tega pravilnika;
  • zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom se vloži na obrazcu iz Priloge 20C, ki je sestavni del tega pravilnika;
  • soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom se izda na obrazcu iz Priloge 20D, ki je sestavni del tega pravilnika;
  • mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva po izvedbi manjše rekonstrukcije se izdela na obrazcu iz Priloge 20E, ki je sestavni del tega pravilnika;

Seveda mora za navedene postopke in izpolnjevanje obrazcev, ter mnenja in soglasja poskrbeti investitor.

Morajo pa biti izvajalci del s tem seznanjeni, saj je njihova dolžnost, da investitorja opozorijo na njegove obveznosti.

Eden od mogoče najbolj izpostavljenih in pogostih primerov je zamenjava strešne konstrukcije/ostrešja. Ker to delo spada pod manjše rekonstrukcije (2. točka iz zgornje tabele 2 iz Uredbe o razvrščanju objektov) mora investitor pred izvedbo del pridobiti mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva (obrazec 20A), ravno tako pa mora pridobiti njegovo mnenje po izvedbi manjše rekonstrukcije (obrazec 20E).

Za izvajalca del v praksi to pomeni, da bo ta pooblaščeni strokovnjak, ki ga pridobi investitor, vršil neke vrste nadzor nad izvajanjem del.

Enako/podobno velja tudi za druga dela iz nabora manjših rekonstrukcij, če navedemo samo nekatera najbolj pogosta: statične ojačitve, zamenjava javnega vodovoda in kanalizacije, dolbenje niš in utorov* v nosilne konstrukcije, preboji nosilne konstrukcije in fasade, vgradnja dvigala v notranjosti objekta.  Pri manjšem povečanju prostornine objekta, frčadah, nadstreških, rampah, klančinah, konzolah, ter pri zunanjih prizidavah, pa je potrebno pridobiti tudi soglasje občine (obrazec 20D) in mnenje arhitekta (obrazec 20B), kot je razvidno iz zgornje tabele 2 (sestavni del uredbe o razvrščanju objektov).

*Manjša dolbenja utorov in manjših inštalacijskih prebojev na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov spada pod manjša vzdrževalna dela na konstrukcijskih elementih objekta: »manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih elementov premera do 16 cm, ki ne zmanjšujejo bistveno njihove nosilnosti.«

 

Vsi navedeni in drugi obrazci so objavljeni v PRILOGAH k Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.