Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Pravila stroke, stanje tehnike - Sekcija dimnikarjev

Stanje tehnike in pravila stroke, ki jih mora dimnikarska služba upoštevati ob obravnavi malih kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov

Izvajalec dimnikarskih storitev mora skladno s predpisi, ki urejajo izvajanje dimnikarske službe, uporabniku nuditi strokovno in neodvisno povratno informacijo o stanju kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov. V kolikor želi podati pravo informacijo, mora le ta temeljiti na stanju tehnike in pravilih stroke. To še posebej velja ob izvedbi prvega pregleda, ko je po vgradnji/rekonstrukciji kurilnih naprav, dimnikov zračnikov vzpostavljeno novo stanje kakor tudi ob izvedbi letnega pregleda in meritev emisije dimnih plinov, ko se redno preverja/zagotavlja varnost in učinkovitost obratovanja.

V nadaljevanju so zapisani dokumenti, v katerih so navedena pravila stroke in stanje tehnike za področje kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov:

 • Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (CPR). http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/Uredba_CPR.pdf

 • SIST EN 1443:2003; Dimniki – Splošne zahteve,

 • SIST EN 15287-1; Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov - 1. del: Dimniki za ogrevalne naprave v netesnih prostorih,

 • SIST EN 15287-2; Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov - 2. del: Dimniki za kurilne naprave, ki delujejo neodvisno od zraka v prostoru,

 • SIST EN 13384-1; Dimniki – Računske metode termodinamike in dinamike fluidov - 1. del: Dimniki za eno ogrevalno napravo,

 • SIST EN 13384-2; Dimniki – Računske metode termodinamike in dinamike fluidov - 2. del: Dimniki za več kot eno ogrevalno napravo,

 • Proizvodni standardi za dimnike, ki so sicer osveženo zapisani seznamu harmoniziranih standardov Uredbe EU 305/2011 (iz skupin: SIST EN 1856, SIST EN 1857, SIST EN 1858, SIST EN 1806, SIST EN 13063, SIST EN 14471, SIST EN 13216, SIST EN 13502, SIST EN 12446, SIST EN 13069, SIST EN 13084),

 • Proizvodni standardi za kurilne naprave,

 • SIST EN 15544:2009; Lončene peči - Dimenzioniranje,

 • DIN 18160-1:2006-01 Chimneys – Part 1: Design and performance,

 • DIN 18160-5:2008-05 Chimneys – Part 5: Appliances for chimney – sweep work – Requirements, planning and constructions,

 • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS št. 42/2002, s spremembami),

 • SIST EN 12097:2007 – Prezračevanje stavb – Kanali – Zahteve za elemente kanalov za omogočanje vzdrževanja kanalskih sistemov,

 • SIST-TP CEN/TR 1749:2014; Evropska shema za razvrščanje plinskih aparatov glede na način odvajanja produktov zgorevanja (tipi),

 • Odredba o plinskih napravah (Ur. l. RS št 105/2000, s spremembami),

 • Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l RS št 75/2008, s spremembami),

 • Standardi, ki so navedeni v seznamih standardov Uredbe EU 305/2011, Pravilnika o varnosti strojev in Odredbe o plinskih napravah,

 • Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. l. RS 22/1991, s spremembami),

 • Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. l. RS št 100/2013),

 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/2010, s spremembami),

 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (UR. l. RS št 24/2013, s spremembami),

 • Smernica SZPV 407 – Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav,

 • Tehnična smernica požarna varnost v stavbah TSG 1-001:2010,

 • Tehnična smernica učinkovita raba energije TSG-1-004:2010,

 • Tehnični predpisi za plinske napeljave – DVGW TRGI 2008 G600,

 • Strokovna pravila za pečarska dela, Sekcija gradbincev, Odbor pečarjev, Obrtno-podjetniška zbornica (junij 2008).

Lastnik serijsko ali unikatno izdelane kurilne naprave na trdno gorivo (kamin, kmečka peč, štedilnik itd.) po končanih delih s strani pečarja/izvajalca del prejme izjavo o lastnostih, ki je bila pripravljena v sodelovanju Sekcije dimnikarjev in Odbora pečarjev. Sekcija dimnikarjev in Odbor pečarjev sta pripravila tudi zloženko s potrebnimi informacijami.

Ob vgradnji ostalih kurilnih naprav in/ali dimnikov pa izvajalci del lastniku predložijo izjavo v smislu 83. člena ZGO, iz katere izhaja, da so bila pravila stroke pri izvedbi vgradnje upoštevana.

Kurilno napravo in dimnik se obravnava kot celoto, zato gre vedno za sklop kurilne naprave in dimnika (sklop kurilne in dimovodne naprave).

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dimnikarska_dejavnost/dovrtel.pdf

Seznam harmoniziranih standardov Uredbe EU 305/2011, v katerega spadajo tudi nekatere kurilne naprave:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_sl

Seznam harmoniziranih standardov iz Odredbe o plinskih napravah (Direktiva o plinskih napravah GAD), za katero je že bila sprejeta tudi Uredbe EU o plinskih napravah (leto 2016):

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/appliances-burning-gaseous-fuels_sl

Seznam harmoniziranih standardov iz Pravilnika o varnosti strojev (Direktive o varnosti strojev):

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_sl

Dodatne informacije in pojasnila so na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Tržnega inšpektorata:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode/gradbeni_proizvodi/

http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbeni_proizvodi/uredba_eu_3052011/