Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija fotografov - prva stran

sekcija-fotografov

novica Izjeme – Kaj še lahko delamo?

Po sklepu vlade z 31. 10. 2020 v veljavo stopajo Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 24. oktobra 2020.

Spremembe v 2. člen izvornega odloka dodajajo več novih izjem, ki delu naših obrtnikov in podjetnikov omogočajo ponovni zagon nekaterih do sedaj še prepovedanih dejavnosti.

Dopolnitve odloka, dodane izjeme, so naslednje:

  • gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj...),
  • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve...),
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
  • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,
  • družbe za upravljanje ter
  • knjižnice.

Navedene izjeme tako smiselno dopolnjujejo že navedene izjeme v nadaljevanju prispevka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 10. 2020

Podobno kot spomladi je vlada tudi ob zaostritvi jesenskega drugega vala epidemije sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je v veljavo stopil 24. oktobra 2020. Z njim je določila, katerega blaga in storitev se zaradi epidemije v odnosu do končnih potrošnikov v Sloveniji začasno ne sme ponujati ali prodajati. Zaustavitev poslovanja je močno prizadela številne dejavnosti obrtnikov in podjetnikov.

Izjeme

Vlada je z odlokom določila tudi vrsto izjem, tako so z delom lahko nadaljevali na primer cvetličarji, vrtnarji, avtoserviserji in vulkanizerji. Naša stanovska organizacija je na pobudo svojih članov takoj pristopila tudi k oblikovanju pobud za smiselno odpiranje dodatnih dejavnosti, ki v izvorni odlok še niso bile vključene. Tako je predlagala, da bi ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov lahko še naprej poslovali frizerji, kozmetiki, tekstilci, fotografi, čistilci in lastniki avtopralnic.

Izvajanje izjem v praksi

Ker so definicije izjem večinoma formalne, se pri njihovem izvajanju v praksi kaj hitro pokaže vrsta nedorečenosti o tem, kaj se res sme in kaj ne. Strokovne sekcije naše stanovske organizacije so zato pristopile k reševanju številnih vprašanj svojih članov in v sodelovanju s pristojnimi organi svojim članom sproti pošiljale odgovore in pojasnila ter tolmačenja tako odloka kot izjem, hkrati pa raziskovala tudi zelo podrobne dileme delovanja posameznih dejavnosti, ki jih zakonodaja seveda ne more predvideti, v praksi na terenu pa kaj hitro pridejo v ospredje.

Tolmačenja strokovnih sekcij za posamezne dejavnosti

V nadaljevanju vam zato predstavljamo tolmačenja, ki so za posamezne dejavnosti nastala do sedaj, skozi čas in glede na izzive s terena. Tolmačenja se bodo seveda še dopolnjevala, zato vas prosimo, da ste pozorni na spremembe in obvestila, ki jih prejemate od svojih strokovnih sekcij.

 

Izjeme - splošno

Na tem mestu uvodoma izpostavljamo, da prepoved dejavnosti velja samo v odnosu do končnih potrošnikov, torej do neposrednih kupcev, fizičnih oseb, poslovanje med podjetji na t.i. B2B nivoju pa ni omejeno z ničemer.

Za določene projekte, predvsem v gradbeništvu, velja, da se lahko zaključijo, če so bili začeti pred datumom uveljavitve novega odloka, torej 24. oktobrom 2020.

Za vse dejavnosti tudi velja, da lahko izjemoma opravijo storitev, če gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Možen pa je  tudi osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih ter seveda vsa spletna prodaja!

 

Izjeme po dejavnostih

Izjeme v nadaljevanju so tolmačenja, ki so nastala od uveljavitve odloka, izjeme so živ organizem, zato jih spremljajte tudi v prihodnje, predvsem pa bodite pozorni na vsa obvestila, ki jih prejemate od svojih strokovnih sekcij.

 

GRADBINCI in sorodne dejavnosti

V zvezi s prenovami stanovanjskih hiš in stanovanj fizičnih oseb (nujna vzdrževalna dela) se lahko dokončajo vsa dela začeta pred 24. oktobrom. V ta segment spada predvsem: zaščita objektov pred neugodnimi vremenskimi razmerami (strehe in podobno), vodovod, ogrevanje, odtoki, električne inštalacije. Začetek del mora biti razviden iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem oziroma iz stanja na terenu.

Pozor, jesenski odlok drugačen od spomladanskega! Precej izvajalcev gradbenih in z njimi povezanih del zmotno misli, da še velja določba iz spomladanskega odloka, po kateri se lahko opravljajo gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Ta določba ne velja več.

Na OZS si prizadevamo, da bi večino gradbenih in drugih dejavnosti povezanih z gradnjo čim prej uvrstili med izjeme po odloku, torej, da bi bilo opravljanje tovrstnih storitev v celoti možno na nevseljenih objektih in na zunanjosti objektov oziroma na zunanjih delih.

 

ŽIVILCI:

Pekarne in mesnice (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila) so v celoti izjema, obratujejo po svojem urniku, seveda smiselno v okvirih 6. do 21. ure, tudi ob nedeljah, če so izjema v skladu z novelo Zakona o trgovini.

 

SLAŠČIČARJI:

Možna je le dostava in osebni prevzem, lokali morajo biti zaprti. Osebni prevzem blaga ali hrane mora potekati na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00, medtem, ko dostava jedi ni časovno omejena (tudi med 21. in 6. uro), če imajo za to registrirano dejavnost.

 

OPTIKI:

Optiki so delna izjema kot prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, na primer korekcijska očala in leče se lahko prodajajo, sončna očala kot redna prodaja v trgovini pa ne. Možna je seveda spletna prodaja.

 

LESARJI:

Pri lesarjih je edina izjema, če gre za druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar pa mora dokazati odgovorna oseba v podjetju.

Na OZS si prizadevamo, da bi večino gradbenih in drugih dejavnosti povezanih z gradnjo (stavbno pohištvo, montaža pohištva) čim prej uvrstili med izjeme po odloku, torej, da bi bilo opravljanje tovrstnih storitev v celoti možno na nevseljenih objektih in na zunanjosti objektov oziroma na zunanjih delih.

 

ČEVLARJI:

Čevljarji so delna izjema, lahko prodajajo medicinske in ortopedske pripomočke (npr. izdelava ortopedske obutve), navadni čevljev pa ne, ob tem je seveda možna spletna prodaja.

 

DIMNIKARJI:

Tudi pri dimnikarjih je edina izjema, če gre za druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar pa mora dokazati odgovorna oseba v podjetju. SI pa dimnikarji prizadevajo, da bi dorekli izjeme za vzdrževanje kurilnih naprav in sistemov, ki so v tem času zelo obremenjene.

 

FOTOGRAFI:

Odlok fotografskih storitev ne določa kot izjeme od prepovedi, torej se fotografskih storitev ne sme ponujati in prodajati potrošnikom! Kljub temu pa je glede na problematiko izdelave osebnih dokumentov, mogoče razlagati, da je zaradi zagotavljanja javne varnosti možno opravljati fotografske storitve izključno za potrebe osebnih fotografij za osebne dokumente.

 

GOSTINSTVO IN NASTANITVE:

Dovoljen je osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro. Po pojasnilu MGRT je za gostince dovoljen osebni prevzem jedi in pijač.

Brez časovne omejitve je dovoljeno:

    - opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave!;

    - opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Pomembno!!! Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri nastanitvah je pomembno, da je ponujanje nastanitvenih storitev izjemoma dovoljeno v nastanitvenih obratih v primeru:

    - potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja  gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev,

    - potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji;

    - potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;

    - potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje

    - potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost;

    - potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);

    - prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.

 

AVTOSERVISERJI:

Za potrošnike lahko delujejo vse avtoservisne delavnice, tako avtomehanične, vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, tudi delavnice za popravilo koles.

Pomembno je, da je nakup zimski gum dovoljen/mogoč le pri avtoserviserju, ki opravi storitev montaže, saj so tehnične trgovine zaprte – izjema je trgovina na daljavo.

Avtopralnice in avtosaloni za potrošnike ne smejo delovati.

 

KOVINARJI:

Dovoljeno je zaključiti gradbene storitve (npr. postavljanje kovinskih konstrukcij), ki so bile začete pred veljavnostjo odloka, torej pred 24.10.2020 . Predvsem je to v primerih, kadar bi nedokončanje lahko imelo za posledico povzročanje škode na drugih delih objekta ali pa onemogočanje uporabe objekta. Dokazila, da so se dela začela pred 24. oktobrom, morajo biti razvidna iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem oziroma iz stanja na terenu.

Izjema so tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja koles.

 

ELEKTRO DEJAVNOST:

Kot druga dela, ki so vezana na gradnjo in prenovo objektov fizičnih oseb, se lahko dokončajo dela, začeta pred veljavnostjo odloka, torej pred 24. oktobrom (npr. električne inštalacije). Dokazila, da so se dela začela pred 24. oktobrom, morajo biti razvidna iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem oziroma iz stanja na terenu.

Dovoljene so izjeme kjer podjetja lahko dokažejo, da gre za opravljanje »druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja« potrošniku. To oceno od primera do primera lahko poda odgovorna oseba v podjetju, da bo v primeru inšpekcijskega nadzora to lahko tudi ustrezno utemeljila. Glede na to, da je okvara na npr. hladilnikih, zmrzovalnih skrinjah, kopalniških bojlerjih, el. kuhalnih ploščah, pomivalnih strojih, pralnih strojih in sušilnih strojih, zaradi priključitve na elektriko lahko takšna, da bi bila brez popravila ogrožena varnost, zdravje potrošnika oz. bi lahko nastopila velika materialna škoda, naj strokovnjak (odgovorna oseba) vsakokrat presodi, ali se ta servis res nujen oz. ali ga  potrošniku izjemoma lahko naredi kot  izjemo  2. člena Odloka ''druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja". Seveda ob skrajnem upoštevanju vseh predpisanih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe NIJZ in Vladnih odlokov  (maske, ustrezna razdalja oz. brez prisotnosti potrošnika v tem prostoru, razkuževanje .....). Pri priključkih na npr. 3-fazno napetost,  tam kjer lahko pride do kombinacije stika vode in elektrike, možnosti kratkih stikov, potencialnega požara je potrebno nujno presoditi, če se, v kolikor okvara ni sanirana, življenjsko ne ogrozi potrošnika.

 

 

 

novica Omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 24. oktobra 2020.

novica Tretji protikorona paket naj reši tudi problem najemnin in lizingov ter najbolj prizadete panoge

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želimo, da bo tretji protikorona paket rešil tudi vprašanje najemnin in lizingov, česar prva dva protikorona paketa žal ne rešujeta. Hkrati pa naj se v PKP3 najde rešitve za pomoč vsem tistim dejavnostim, ki jih je epidemija covid-19 najbolj prizadela. 

novica Odprtje dejavnosti

Vlada je prisluhnila večini naših predlogov za vnovično odprtje dejavnosti in določila nove izjeme, za katere ne velja več prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev.

novica Roki glede obveznosti poročanja na podlagi Zakona o varstvu okolja se preložijo

S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) imamo zagotovila, da se roki glede obveznosti poročanja, vzpostavljeni na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in na podlagi podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi ZVO-1, preložijo tako, da ta obveznost poročanja nastopijo v roku dveh mesecev po preklicu izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID 19).

novica Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je v uradnem listu objavila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Od polnoči bo veljala prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Med drugim velja za nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve. Odprte ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banka, pošta in trafike, pri teh pa bodo omejili število ljudi, ki so lahko naenkrat v prostoru.
Pišite nam