Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Sekcija gradbincev

novica Podaljšanje prehodnega obdobja za izvajalce del v gradbeništvu

Državni zbor RS je na današnji izredni seji sprejel spremembo Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za izvajalce del (120. člen). Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, to je do 31. maja 2022.

Sprejeto pomeni, da imajo vsi tisti izvajalci, ki so svoje poslovanje pričeli že pred 1. 6. 2018 (takrat se je pričel uporabljati novi Gradbeni zakon), in ki delajo na novogradnjah, ter še niso uredili zakonske zahteve (14. člen Gradbenega zakona), da morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno redno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in izpiti (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit), za izpolnitev tega pogoja še dve leti časa.  Vsi kasneje registrirani izvajalci ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.

Ker večje število, predvsem manjših gradbenih obrtnikov in podjetij, tega pogoja še ne izpolnjuje, kar je delno posledica trenutnih okoliščin epidemije, delno pa tudi zaradi slabega odziva izvajalcev samih, je to pomemben dosežek, ki ga je Obrtno-podjetniška zbornica s svojimi strokovnimi sekcijami dosegla s pomočjo Državnega sveta RS in razumevanjem vseh poslanskih skupin v Državnem zboru.

V razpravi v Državnem zboru je bilo večkrat in jasno poudarjeno, da je to podaljšanje zadnja priložnost za vse, ki želijo poslovati v gradbeništvu, predvsem na novogradnjah, in predvidenih izpitov še niso opravili. Dve leti se sicer sliši kot dolgo obdobje, vendar je potrebno upoštevati, da pridobitev ustreznega izpita, na primer mojstrskega izpita, zahteva čas, ki ob optimalnem poteku aktivnosti traja približno eno leto do leto in pol.  Podoben čas je potreben za pridobitev delovodskega izpita. Za strokovni izpit pa je potrebno nekoliko manj časa, vendar je prijava nanj možna samo dvakrat letno (spomladi in jeseni).

Za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo poklicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj je najprimernejša rešitev opravljanje mojstrskega izpita, za področje del, ki jih posamezen izvajalec izvaja. Zadnji rok za prijavo na mojstrski izpit v letu 2020 je 25. september letošnjega leta. Več informacij in potrebni prijavni obrazci so dosegljivi na povezavi mojstrski izpiti. Po opravljenem mojstrskem izpitu, se predstavnik izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. Za tiste, ki opravijo delovodski izpit, je vpis v imenik vodij del na GZS, kjer se tudi opravljajo ti izpiti.

Za tehnike in inženirje, ki imajo ustrezne delovne izkušnje na področju vodenja del (gradbene, strojne in elektro stroke), pa je najprimernejša rešitev opravljanje strokovnega izpita za vodenje del na Inženirski zbornici Slovenije. Pomembna je čimprejšnja prijava, ki jo je zaradi povečanega povpraševanja zaenkrat potrebno oddati vsaj 70 dni pred posameznim izpitnim rokom.

Ni več časa za razmišljanje, zato se vsem izvajalcem del, ki še nimajo opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, delovodski, strokovni) oziroma ustrezne strokovne izobrazbe na svojem delovnem področju, priporoča, da takoj pristopijo k opravljanju teh izpitov in še pravočasno ujamejo zakonsko podaljšani rok.

novica Priporočila za izvajanje del na gradbenih objektih v času epidemije / preprečevanje prenosa okužbe

Dela na gradbenih objektih je potrebno organizirati na podlagi usmeritev Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in drugih pristojnih inštitucije tako, da je možnost prenosa okužbe med sodelujočimi na posameznem objektu preprečena v največji možni meri.

novica Predlog sprememb Gradbenega zakona

Državni svet RS je v zakonodajni postopek vložil spremembe Gradbenega zakona, ki določa podaljšanje prehodnega obdobja (do 31.5.2022), do katerega se morajo izvajalci del v gradbeništvu prilagoditi novim zahtevam.

novica Osnovne informacije za lažje poslovanje pri izvajanju del na gradbenih objektih v času epidemije

Nekaj osnovnih novih (in obnovljenih) informacij glede poslovanja v gradbeništvu v času epidemije. Glede novo sprejetih ukrepov je poleg informacij na spletni strani OZS veliko napisanega tudi na drugih spletnih straneh državnih organov (linki so pripeti v tekstu), kjer lahko najdete vse potrebne informacije.

novica Ponovno v teku izdajanje novih gradbenih dovoljenj

Na MJU (upravne enote) ponovno vzpostavili obravnave in postopke za izdajanje novih gradbenih dovoljenj. Ker vsi vemo, da brez novih gradbenih dovoljenj v prihodnje ne bo novogradenj, je to pomemben korak za celotno gradbeno panogo, h kateremu je pomembno pripomogel tudi naš prispevek.

novica Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom - nove izjeme

Na pobudo OZS je Vlada na dopisni seji (2.4.2020) sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med izjeme, za katere prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja, dodaja vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

novica Dovoljeno izvajanje vseh del na objektih in v stanovanjih kjer ne pride do stika s potrošniki

Vlada je 2. aprila 2020 sprejela spremembe Odloka o ponujanju in prodaji blaga in storitev potrošnikom, ki se pomembno nanašajo tudi na izvajanje del na gradbenih objektih. V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom spadajo tudi gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

novica Podaljšanje roka gradnje zaradi razglašene epidemije

Kot smo navajali že v naših prejšnjih obvestilih s področja izvajanja del na gradbenih objektih / vezano na posledice epidemije koronavirusa, verjetno na veliki večini objektov prihaja do zakasnitve izvedbenih rokov, zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19. Razglašena pandemija in epidemija ne spadata v primere, ki jih izvajalec lahko pričakuje, zato za morebitne zamude in druge zaplete pri graditvi, ki so posledica trenutne situacije, izvajalec ne odgovarja. Seveda pa je potrebno vsak primer presojati posebej in izkazati, da je prišlo do kršitev pogodbe prav zaradi omenjenega nepričakovanega stanja. V skladu z določilom 240. člena Obligacijskega zakonika je izvajalec prost odgovornosti za škodo, če dokaže, da ni mogel izpolniti svoje obveznosti oziroma da je zamudil z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Izvajalec lahko zahteva podaljšanje pogodbenega roka, kadar pride do zamude pri izvajanju del iz razlogov, na katere nima vpliva. Izvajalec mora svojega naročnika o nastanku posameznih nepredvidenih okoliščin, ki vplivajo na gradnjo in pogodbeni rok, nemudoma pisno obvestiti. Priporočljivo je poslati po pošti s priporočeno pošiljko, ali vsaj po elektronski pošti, ker je pošiljanje dokazljivo (pri pošiljanju vključite opcijo, da vas računalnik obvesti, da je naslovnik pošto prejel). Pripravili smo vzorec dopisa, ki vam bo lahko pri tem obveščanju v pomoč. Vsebino je pregledala pravnica s področja gradbenega prava. V vzorcu dopisa je obarvani del teksta (modro in rdeče), ki ga morate dopolniti oz v posameznih primerih ga lahko tudi izpustite – glede na vsebine vsake posamezne pogodbe. Rdeči tekst obdržite v dopisu in ga seveda spremenite v črno barvo takrat, kadar gre za pogodbo s pravno osebo in pogodba ne izključuje uporabe gradbenih uzanc (to je v večini vseh pogodb s pravnimi osebami). V večini ostalih primerov (predvsem v pogodbah za potrošnike / fizične osebe) ta del teksta izključite. Modri tekst pa dopolnite s svojimi podatki in spremenite v črno barvo. Seveda po potrebi dodajate nove odstavke za različne vrste materialov in opreme (če imate tega več), priporočljivo je navesti čim več teh razlogov in priložiti dopise dobaviteljev (če jih imate). Nujno je, da vsaj nekaj od tega da ostane v dopisu, ker je osnovno zakonsko izhodišče, da je potrebno posamezne razloge za podaljšanje roka konkretizirati. Po zaključku dopisa nujno zbrišete pojasnila v opombah! Pred sestavo dopisa je nujno, da podrobno preberete vsako pogodbo posebej, predvsem glede roka izvedbe in pa glede uporabe gradbenih uzanc (če je to v pogodbi sploh omenjeno, če ni omenjeno, v pogodbah s pravnimi osebami uzance veljajo). Pri finalizaciji dopisa nujno upoštevajte vsebino vsaka posamezne pogodbe. Pogodbe so praviloma različne, zato je potrebno pregledati vsako pogodbo posebej in ji po potrebi prilagoditi podrobnosti v dopisu. Vzorec dopisa za podaljšanje roka gradnje

novica Začasna prekinitev del na gradbenih objektih

V primerih, ko je izvajanje del, ki so ustavljena z odlokom o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev v teku, je potrebno z deli začasno prekiniti. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah (sklicevati se na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS), ki onemogočajo ali otežkočajo izvajanje del, o ustavitvi del

novica Poziv gradbenih združenj Evropski komisiji

Mnoga evropska združenja, ki zastopajo gradbeni sektor, so pripravila in Evropski komisiji poslala poziv za podporo gradbenemu sektorju.
Pišite nam