Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Predstavitev Sekcije trgovcev

Strokovna sekcija trgovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) deluje že od leta 1988 in skrbi za učinkovit razvoj in ugled stroke, nudi strokovno pomoč ter celovito podporo članom.

Člani sekcije opravljajo kot glavno ali stransko dejavnost G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (po standardni klasifikaciji dejavnosti).

Članstvo v sekciji (in hkrati v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije) je prostovoljno. Številne prednosti in ugodnosti članstva so dostopne tukaj.

Naloge sekcije

 • Zastopanje, zaščita interesov in spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije ter priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve.
 • Zastopanje interesov članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb.
 • Spremljanje stanja v dejavnosti in predlaganje ukrepov za razvoj in konkurenčnost.
 • Ažurno obveščanje in informiranje o aktualnih spremembah zakonodaje in novostih s področja dejavnosti.
 • Aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja.
 • Skrbi za prenos znanj, dobrih praks in inovacij v stroki.
 • Sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih.
 • Opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega usposabljanja članov.
 • Oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in tudi drugih institucijah.
 • Opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.

Poslanstvo

Sekcija je ena ključnih strokovnih deležnikov za stroko v Sloveniji, ki zastopa, izobražuje in povezuje.

Vrednote

 • Odgovornost
 • Strokovnost
 • Kredibilnost
 • Podpora

Statistika trgovinske dejavnosti - 2022 in primerjava s 5-letnim obdobjem

Pridružite se nam!

Opravljanje trgovinske dejavnosti

Samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki želi opravljati trgovinsko dejavnost mora izpolnjevati:

 • minimalne tehnične pogoje,
 • pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, kadar prodaja zunaj prodajaln,
 • voditi trgovinske evidence ter
 • določiti obratovalni čas prodajalne in skladno z objavljenim urnikom obratovati.

Trgovec, ki prodaja blago zunaj prodajaln s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo ali na tržnici, mora pridobiti pisno soglasje lastnika ali upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način določi občina. Za prodajo izven poslovnih prostorov se šteje tudi prodaja na prireditvah (sejmi, shodi in podobno), kjer lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce na prireditvi.

Pogoji za opravljanje dejavnosti

Minimalni tehnični pogoji v trgovini na drobno

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajalni ali na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni. Prostori, oprema in naprave v prodajalni morajo ustrezati vrsti in lastnostim blaga, načinu prodaje blaga in pogojem, določenim v predpisih. Če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost, mora biti prostor, ki ji je namenjen, vidno ločen od dela, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen v internem načrtu tega prostora.

Pri opravljanju dejavnosti mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Zunanjost prodajalne mora omogočati neoviran dostop do vhoda, na vidnem mestu mora biti napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne, pri vhodu v prodajalno mora biti na vidnem mestu urnik njenega odpiralnega časa, če pa se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na njem zagotovljeno neovirano gibanje.

Minimalni tehnični pogoji v trgovini na debelo

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo lahko prodaja blago v skladišču, na veletržnici ali v tranzitu. O tranzitu govorimo, ko se blago od dobavitelja pošlje neposredno kupcu, brez skladiščenja pri trgovcu, ki je opravil nakup in prodajo. V primeru prodaje v tranzitu torej trgovec skladišča ne potrebuje.

Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o trgovini opravlja Tržni inšpektorat. Če Tržni inšpektorat ugotovi, da trgovec ne izpolnjuje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti ali ne vodi trgovinskih evidenc, določi rok za odpravo nepravilnosti. Če trgovec opravlja prodajo zunaj prodajaln brez ustreznega pisnega soglasja, mu Tržni inšpektorat prepove opravljanje trgovinske dejavnosti do odprave nepravilnosti. V primeru, da trgovec opravlja trgovinsko dejavnost kljub prepovedi, se kaznuje za prekršek z globo od 1.000 do 100.000 evrov. Nepravilnosti ali kršitve se lahko prijavijo preko obrazca tukaj.
Smernice dobrih higienskih navad v trgovinski dejavnosti
Z namenom pridobitve ključnih usmeritev in praktičnih rešitev pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev na področju higiene je ministrstvo, pristojno za trgovino, podprlo pobudo Upravnega odbora Združenja za trgovino, da se pripravi projekt priprave smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) v trgovinski dejavnosti. Omenjeni projekt, ki je temeljil na medsebojnem konstruktivnem sodelovanju predstavnikov državnih organov, Ministrstva za gospodarstvo, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, ter gospodarstva, je podprla tudi Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in ga vključila med projekte, ki so v naši državi potekali pod okriljem evropskega programa Phare. Smernice bodo koristile tako majhnim, srednjim kot tudi velikim podjetjem, saj bodo iz njih lahko povzeli vse temeljne usmeritve, ki jih potrebujejo za izvajanje dobrih higienskih navad. Smernice so dostopne tukaj.
Navodila za sledljivost živil v trgovini ter njihov umik ali odpoklic
V navodilih so prikazane osnovne zahteve in priporočila glede sledljivosti ter praktične usmeritve in rešitve, ki pomagajo trgovcem pri izpolnjevanju zahtev in priporočil s področja zagotavljanja varne hrane za končnega potrošnika, kamor sodi tudi sledljivost in umik ali odpoklic živilskega blaga. Navodila so dostopna na TZS.