Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Zakonodaja - Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev

Predpisi s področja graditve  

Gradbeni zakon (GZ-1) je krovni zakon na področju gradbeništva in je bil sprejet decembra 2021, veljati pa bo začel 1.junija 2022. Dosegljiv je na tej spletni povezavi, kjer najdete tudi seznam sprememb in povezavo na podzakonske predpise. Pomemben je tudi Zakon o urejanju prostora (pomemben zaradi sprejemanja prostorskih aktov), ki je bil sprejet hkrati z GZ in se prav tako uveljavi s 1.6.2022.  Zakona prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve.

 

 

 

DELO NA ČRNO - prijava  

V letu 2014 se je začel uporabljati prenovljen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.  Zakon predvideva precej višje globe in strožji nadzor za kršitelje.

Delo na črno je če:

 • podjetje opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu,
 • s.p. opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti,
 • podjetje oz. s.p. opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti,
 • tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez predpisanega dovoljenja,
 • pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu,
 • posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni.

Prepovedano je tudi omogočanje dela na črno, torej dejanje, s katerim delodajalec ali posameznik sklene pogodbo ali omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo na črno.

 

Zaposlovanje na črno je, če delodajalec:

 • omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj,
 • omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
 • z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
 • omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,
 • zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev, ali
 • nezakonito zaposli državljana tretje države.

Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik zaposli posameznika, da zanj opravlja delo na črno.

 

Po novem kršitve na področju dela na črno preiskuje in nadzira FURS (Finančna uprava RS - združena DURS in CURS).  Kršitve preverjajo tudi na terenu, vsak posameznik pa lahko poda tudi anonimno prijavo na 080 11 22 ali na prijave.fu@gov.si.

Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer:

 • podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče),

 • opis prekrška,

 • navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).

Kaj pa ni delo oz. zaposlovanje na črno?

 • sosedska pomoč
 • sorodstvena pomoč
 • nujno delo
 • humanitarno in dobrodelno delo
 • osebno dopolnilno delo in
 • kratkotrajno delo