Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Donacija z vidika dajatelja in prejemnika donacije (veljavno do začetka veljavnosti sprememb ZOPNN-F)

08. AVGUST 2023  |   Tadeja Bučar

Donacija

Pojem donacije najdemo v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Donacija je brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi, ki ga prejme zavod, ustanova, verska skupnost, zbornica, reprezentativni sindikat, od fizične ali pravne osebe, brez obveznosti vračila in se ne nanaša na plačilo za proizvode ali storitve. O donacijah govorimo takrat, ko podjetje podari denarna sredstva določeni organizaciji, brez proti usluge. Organizacija, ki prejme donacijo, nima nobene obveznosti do donatorja.

Dogovor o donaciji je lahko opredeljen v pogodbi ali v drugem dokumentu. Pri tem je pomembno, da je iz pogodbe (drugega dokumenta) razvidno naziv in status organizacije, ki donacijo prejme, namen zbiranja sredstev in kako bodo sredstva porabljena.

Davčna obravnava donacij

Davek od dohodkov pravnih oseb

Za donatorja so donacije davčno nepriznan odhodek.

Kljub temu, da donacije niso davčno priznan odhodek, pa lahko donator, pravna oseba ali samozaposleni, izkoristi olajšavo za donacije (59.člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v nadaljevanju ZDDPO-2 oziroma 66.člen Zakona o dohodnini, v nadaljevanju ZDoh-2).

Donatorji lahko uveljavljajo:

  • zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (t.i. splošna olajšava);
  • zmanjšanje za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne in športne namene ter za taka izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, vendar skupaj z drugimi tovrstnimi donacijami v tem davčnem obdobju največ do velikosti 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca (dodatna olajšava);
  • za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport, in sicer skupaj z vsemi tovrstnimi donacijami v davčnem obdobju največ do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca (dodatna olajšava).

Za znesek, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja (splošna olajšava), pri dodatnih donacijah pa 0,2 % in 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, je treba sešteti vse donacije (vsa izplačila) v celotnem davčnem obdobju.

Zavezanec lahko za znesek, ki v letu donacije presega znesek možnih zmanjšanj davčne osnove za donacije, za namene in izplačila, kot veljajo za dodatne donacije, zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Prejemniki donacije – pravne osebe, samozaposleni

Donacija predstavlja za prejemnika obdavčljiv prihodek.

 

Zakon o dohodnini

Prejemniki donacije – fizične osebe

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, je ta pomoč oproščena plačila dohodnineČe društvo nima urejenega statusa humanitarne oziroma invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije oziroma z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, dana sredstva oziroma pomoč fizični osebi ni oproščena plačila dohodnine.

Finančna uprava Republike Slovenije zato priporoča, da se vsa finančna pomoč zbira preko humanitarnih organizacij (povezava na seznam),   ki bodo sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim.

Pomoč delodajalca zaposlenemu

V primeru, da delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se le-ta do višine 2000 EUR ne všteva v davčno osnovo.    

Zakon o davku na dediščine in darila

Če fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in je predmet darila premično premoženje (kamor se šteje tudi denar), se takšno darilo obdavči le v višini nad 5000 EUR, razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo).

Prejemniku darila, ki predstavlja denar v višini do 5000 EUR, ni treba vložiti napovedi za odmero davka.

 

Davek na dodano vrednost

Donacije niso predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Donacija namreč ne pomeni opravljanja storitev ali dobave blaga za plačilo.

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.