Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Kratek pregled dogajanja na področju oskrbe in cen električne enrgije

13. FEBRUAR 2023  |   OZS

V letu 2022 smo se vsi ukvarjali z vprašanji povezanimi s spremembami na trgu električne enrgije, ne glede na to ali na trgu nastopamo kot gospodinjstvo, mikro, malo, srednje podjetje ali kot veliko podjetje. Zaradi nejasnosti je vsak uporabnik s strahom pričakoval nov račun za porabljeno elektriko in upal, da je bila njegova izbrana odločitev povezana z dobavo, pravilna. Pri gospodinjstvih je sprememba vplivala na družinski proračun, pri poslovnih subjektih pa lahko tudi na vprašanje obstoja na trgu in ohranitve delovnih mest.

Cene elektrike so začele rasti že leta 2021, ko se je cena na veleprodajnih trgih povečala za 175%. Trend se je nadaljeval naprej v leto 2022, na ceno je dodatno vplivala vojna v Ukrajini, ki je z oteženo dobavo plina v Evropo posledično vplivala tudi na ceno elektrike. S 1.1.2022 je Agencija za energijo zvišala omrežnino, kar je imelo neposreden vpliv na končno ceno elektrike za odjemalce. Račun za elektriko je namreč seštevek zneska za porabljeno energijo, omrežnine, prispevkov, trošarin in DDV. Vlada se je na razmere na trgu hitro odzvala, vendar so sprejete rešitve namenjene pomoči končnemu uporabniku s svojo nejasnostjo, nedoslednostjo, pogosto ozkemu tolmačenju, neupoštevanju vseh deležnikov na katere bi se morale nanašati, povzročale vedno nove in nove težave, s tem kaotične razmere v gospodarstvu, nepredvidljivost in ure in ure izgubljenega časa pri iskanju odgovorov na vprašanje, kaj je predlagatelj predpisov v resnici mislil.

V tem prispevku podajamo kratek pregled in kronologijo ureditve tega področja in kratka pojasnila, ki bi lahko pomagala pri razumevanju nekonsistentne ureditve. Vse cene, ki so se na podlagi spodnjih predpisov oblikovale so določene na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV. Dogajanje na trgu električne energije določajo različni, med seboj povezani dejavniki, ki jih je za razumevanje potrebno poznati vsaj v grobem, zato za začetek v pomoč sledeča pojasnila o načinu oblikovanja cen elektrike in načinih njenega odkupa:

https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/pojasnilo-glede-zavajajocih-navedb-o-cenah-elektricne-energije/

Prvi ukrep v zvezi s ceno elektrike je bil sprejet  februarja 2022, ko je vlada z ukrepi za omilitev posledic visokih cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo, začasno gospodinjstva oprostila plačila omrežnine (Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen enrgentov - UL RS št. 29/22) in podjetjem namenila 70 miljonov evrov pomoči (Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu - UL RS št. 29/22). Ukrepi so se iztekli 1.5.2022, cene elektrike pa so rasle naprej, kar je zahtevalo dodatno aktivnost na tem področju.

 1.  

Uredba o določitvi cen električne energije, objavljena v UL RS št. 95/2022 dne 14.7.2022, ki je začela veljati dne 15.7.2022.

Naslovniki: gospodinjski odjemalci - tisti, ki kupuje električno energijo za lastno porabo v gospodinjstvu in ne vključuje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in mali poslovni odjemalci - odjemalci na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč enako ali manjšo od 43 kW (33. točka 4. člena Zakona o oskrbi z električno energijo - UL RS št. 172/21) in porabniki v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in v skupnih prostorih mešanih večstanovansko-poslovnih stavb.

Vsebina: V 3. členu je Uredba določila najvišjo drobnoprodajno cene elektrike za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in v skupnih prostorih mešanih večstanovansko-poslovnih stavb in sicer:

 • višja dnevna tarifna postavka – 0,11800 EUR/kW,
 • nižja dnevna tarifna postavka 0,08200 EUR/kW,
 • enotna dnevna tarifna postavka 0,09800 EUR/kW.

Ta tarifa ne velja v skupnih prostorih mešanih večstanovansjkih-poslovnih stavb, kadar ključ medsebojne delitve skupnih stroškov ni določen. V takem primeru velja najvišja dovoljena cena za električno energijo za male poslovne odjemalce (četrti odstavek 3. člena Uredbe).

Uredba je določila tudi najvišjo dovoljeno ceno za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43kW, ki niso gospodinjski odjemalci in sicer:

 • višja dnevna tarifna postavka – 0,13800 EUR/kW,
 • nižja dnevna tarifna postavka 0,09900 EUR/kW,
 • enotna dnevna tarifna postavka 0,12400 EUR/kW.

Dobavitelju Uredba prepoveduje, da preneha dobavljati električno enrgijo naslovnikom, prav tako tudi odklonitev sklenitve pogodbe o dobavi novim odjemalcem, ki jih naslavlja Uredba. Uredba odjemalcem ne jemlje pravice do proste menjave dobavitelja (4. člen Uredbe).

Čas veljavnosti: od 1.9.2022 do 31.8.2023.

 1.  

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo objavljena v UL RS št. 99/22, 6/23 in 13/23 dne 22.7.2022, ki je začela veljati 1.8.2022 in je bila sprememnjena 16.1.2023 in 30.1.2023.

Vsebina: z njo se ohranja nižja trošarina in se zniža stopnja DDV na 9,5 %, od 1.9.2022 pa velja tudi nižji prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.

Čas veljavnosti: Uredba je začela veljati 1.8.2022

 1.  

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije, objavljena v UL RS št. 98/22 dne 21.7.2022, ki je začela veljati 22.7.2022.

Naslovniki: glej pod točko I.

Vsebina: zaradi preprečitve zlorab so se dodatno opredelili pogoji, ki jih mora izpolnjevati mali poslovni odjemalec, da je upravičen do ukrepov po Uredbi (1.a člen Uredbe) in sicer:  

-        skupna priključna moč vseh njegovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in

-        za merilno mesto je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022.

Ne glede na zgoraj navedeno, se Uredba uporablja tudi za tista merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev kasneje, torej od 22.7.2022 dalje, če gre za objekte, ki so novogradnje in zgrajeni v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Podatke o izpolnjevanju tega pogoja mora na zahtevo dobavitelja distributer zagotoviti brezplačno.

Čas veljavnosti: glej pod točko I.

Odprta vprašanja: tako, kot prvotna Uredba (točka I.) tudi v tej Uredbi ni bilo urejeno vprašanje tistih malih poslovnih odjemalcev, ki se nahajajo v poslovnih stavbah, ki imajo eno merilno mesto, lastnik poslovne stavbe pa ne izpolnjuje pogojev po tej Uredbi. Pripombe takih odjemalcev so bile, da se upošteva vsakega posameznega lastnika poslovnega prostora in se zanj preverja ali izpolnjuje pogoje po Uredbi.

 1.  

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega pliva (ZPGVCEP), objavljen v UL RS št. 117/2022 dne 9.9.2022, ki je začel veljati  10.9.2022.

Naslovniki: pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge in je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021. Upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečaju ali likvidaciji in ne sme imeti neporavnane dospele davčne obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 eurov ali več. Do pomoči niso upravičeni tisti, ki so dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev ter tisti za katere veljajo sankcije EU zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Vsebina: Zakon določa tri vrste pomoči in sicer: enostavno pomoč za gospodarstvo, posebno pomoč za gospodarstvo in pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Določa formulo po kateri se izračuna upravičen strošek za posamezen mesec ter višina enostavne ali posebne pomoči. Za energetsko intenzivna podjetja določa, da višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov in znaša največ 80% izgub iz poslovanja upravičenca. Do višje pomoči (70% US, 80% izgube) so upravičena podjetja v zakonu naštetih sektorjih dejavnosti. Izplačilo ppmoči je bilo predvideno v dveh delih in sicer za obdobje junij – september do 31.12.2022 in za obdobje oktober – december do 15.3.2022.

Čas veljavnosti oziroma obdobje na katero se nanaša: od 1.6.2022 do 31.12.2022.

 1.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A), objavljen v UL RS št. 133/2022, 18.10.2022, ki je začel veljati 19.10.2022.

Naslovniki: poleg naslovnikov opredeljenih pod točko IV., se je razširil krog upravičencev razširil tudi na subjekte iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi ter gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Vsebina: novosti, ki jih je sprememba prinesla so:

 • povečanje pomoči podjetjem iz prvotnih 40 milijonov EUR na 86 milijonov EUR, od tega je 80 milijonov EUR namenjenih za subvencioniranje cen elektrike in zemeljskega plina, 6 milijonov EUR pa za ugodna likvidnostna posojila;
 • z vlogo za enostavno pomoč (do 500.000 EUR) so upravičenci po novem upravičeni do povračila do 50 % upravičenih stroškov. Za podjetja, ki bodo zaprosila za posebno pomoč ali pomoč za energetsko intenzivna podjetja, se ne spreminja nič;
 • razširil se je krog upravičencev - poleg gospodarskih družb in zadrug, so upravičeni tudi subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi ter gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Čas veljavnosti oziroma obdobje na katero se nanaša: od 1.6.2022 do 31.12.2022.

 1.  

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, objavljena v UL RS št. 147/2022, 29.11.2022, ki je začela veljati 20.11.2022.

Naslovniki: veliki poslovni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo, kamor sodijo tisti gospodarski subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev do drobnoprodajne cene, kot jo je določila Uredba o določitvi cene električne energije. do ukrepov po tej uredbi je upravičen odjemalec, ki ni upravičen do ukrepov po Uredbi o določitvi cene električne enrgije.

Vsebina: z njo je vlada oblikovala najvišjo drobnoprodajno ceno za poslovne odjemalce. Nanaša se na pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023, ki so sklenjene v obdobju od uveljavitve Uredbe do vključno 31.12.2022. Časovnica je bila določena, ker se je v mesecu decembru 2022 iztekla veljavnost večine pogodb o dobavi za odjemalce, ki jih zajema uredba. Zaradi visokih cen so odjemalci v večini čakali, kaj bo in je bilo ob sprejemu Uredbe večki del pogodb še bilo potrebno skleniti. Po tej Uredbi  ponudi dobavitelj odjemalcu za maksimalno količino odjema električne energije kot je določena v prvem in drugem odstavku 5. člena uredbe (90 odstotkov porabe odjemalca za enako obdobje v letu 2021, če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, za katerega je bilo izdano soglasje za priključitev šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v letu 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v letu v katerem je bilo izdano soglasje za priključitev) in sklene pogodbo o dobavi za produkt fiksne cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko, ki je lahko enaka ali nižja od cene, ki se oblikuje po formuli in parametrih iz 4. člena Uredbe. Uredba torej ni omejila cene električne enrgije ampak je določila mehanizem oblikovanja drobnoprodajne cene električne energije na način oblikovanja cene in sestavine, ki jih mora dobavitelj električne energije upoštevati pri oblikovanju cene, ter merila, po katerih se morajo oblikovati sestavine cene.

Čas veljavnosti: Uredba velja do vključno 31.12.2022

 1.  

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne enrgije za poslovne odjemalce, objavljena v UL RS št. 154/2022, 6.12.2022, ki je začela veljati 7.12.2022.

Naslovniki: glej točko VI.

Vsebina: je bila posledica precejšnjih nejasnosti, med drugim tudi na katere posle se Uredba nanaša. Z njo se določa, da se uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma količine za dobave v letu 2023.  Velja torej za primere, ko so se v decembru 2022 sklepale nove pogodbe o dobavi, kot tudi za primere, ko je bila pogodba o dobavi sklenjena že pred uveljavitvijo Uredbe, v decembru 2022 pa so pogodbene stranke sklepale posamezne ločene posle za dobave v letu 2023 - za celotno količino ali samo za »manjkajoče« oziroma dodatne količine, z upoštevanjem omejitve količin iz te uredbe. Na spletni strani Vlade RS je bilo dodatno pojasnjeno, da je pri teh pogodbah pogosto, da se najprej sklenejo »krovne« pogodbe o dobavi. Z njimi pogodbenika določita temelje pogodbenega razmerja. Cene in količine za posamezno leto pa se določajo ločeno - z aneksi ali z drugimi pravnimi posli, ki prav tako štejejo za pogodbe. Uredba torej velja tudi za te dodatne posle, ki se sklepajo v decembru 2022 za dobave v letu 2023. Pojasnjeno je bilo tudi to, da Uredba ne posega v pogodbe, ki so bile sklenjene pred njeno uveljavitvijo in po katerih so bile določene količine že zakupljene. Če je šlo le za zakup določenega dela električne enrgije za leto 2023 in so se v obdobju od 30.11.2022 do vključno 31.12.2022 sklepali posli za “manjkajoče” količine po teh (letnih) pogodbah, so morale biti cene za manjkajoče količine (ki predstavljajo preostanek do 90 odstotkov porabe odjemalca za leto 2021, za katere ima pravico do cene, ki se določi skladno z Uredbo), določene skladno z novo uredbo.

Čas veljavnosti: Uredba velja do vključno 31.12.2022.

 1.  

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ZGOPEK , objavljen v UL RS, št. 163/2022, 27.12.2022, ki je začel veljati 28.12.2022.

Naslovniki: Upravičenci do pomoči po tem zakonu so podjetja in samostojni podjetniki, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, društva in zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30.11.2021 (3. člen).

Vsebina: Obdobje za dodelitev pomoči po tem zakonu je od 1.1.2023 – 31.12.2023. Vloge za pomoč se oddajajo od 13.2.2023 dalje preko spletne aplikacije SPIRIT, do za enkrat dokončnega roka 28.2.2023 do 12:00 ure. Subvencija znaša od 40 – 80% upravičenih stroškov (to so stroški nakupa električne enrgije, zemljskega plina in tehnološke pare). Zakon določa različne vrst pomoči in sicer enostvno pomoč za gospodarstvo; osnovna posebna pomoč za podjetja; posebna pomoč zaradi zmanjšanja gospodarske uspešnosti; posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja; posebna pomoč za energetskointenzivna podjetja v posebnih sektorjih. Upravičenci po tem zakonu lahko v okviru zakona uveljavljajo le eno vrsto pomoči.

Vsebinsko se te pomoči razdelijo na subvencijo za pomoč gospodarstvu, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo in ugodna posojila. Zakon določa, da pomoč ne pripada upravičencu če:

 • ima na 31.12.2022 registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti),
 • se je na dan oddaje vloge zoper njega začel stečaj ali postopek likvidacije, če ima neplačane zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 evrov in več,
 • je v postopku prisilne poravnave, ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,
 • sodi med male poslovne odjemalce, za katere je od 1. septembra 2022 urejena regulacija cen električne energije in zemeljskega plina,
 • zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino,
 • špekulativno proda vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 5. člena tega zakona (1.1. - 31.12.2022). Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene.

Prvo izplačilo bo izvedeno do vključno 31.3.2023 za obdobje od 1.1.2023 do vključno 31.3.2023. Naslednja izplačila za obdobje od april 2023 do december 2023, se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Za izplačila v obdobju od 1.7.2023 do 31.12.2023 se bo upošteval korekcijski postopek, kar pomeni, da se poračun izvede v letu 2024.

Izplačilo bo v višini 80% višine pomoči za posamezno izplačilo. Upravičenec je za vsak mesec upravičenega obdobja, upravičen do 1/12 ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Do 28. februarja 2024 se upravičencem izplačajo tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlika do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec, vendar največ do ocenjene višine pomoči, ki izhaja iz oddane vloge, za celotno upravičeno obdobje. Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev iz predloženih vlog presega 850 milijonov evrov, se višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev sorazmerno zniža do skupne višine 850 milijonov evrov. Precej vprašanj je povezanih s postopkom oddaje vlog in formalnostim za popolnost vloge. Na spletni strani SPIRIT so pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja potencilanih upravičencev, kako v razumnem času in pravilno izpolniti formalistično zahteven postopek:

https://www.spiritslovenia.si/resources-new/vsebine/SPIRIT/GradnikiStrani/103/Vprasanja_in_odgovori_15.11.2022.pdf

Preko spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje je bilo od 26.1.2023 dalje mogočeno oddajanje vlog za ukrepe za omilitev posledic energetske krize za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo:

https://www.ess.gov.si/novica/omogocena-elektronska-oddaja-vlog-za-oba-ukrepa-za-omilitev-posledic-energetske-krize-1/

Čas veljavnosti: upravičeno obdobje za dodelitev pomoči od 1.1.2023 do vključno 31.12.2023.

Odprta vprašanja: podjetjem nalaga zahtevno delo pri oddajanju vlog za pridobitev pomoči, ne odgovarja na vprašanja, kaj naj podjetja v vmesnem času, ko čakajo na pomoč, ko jih visoki računu lahko pahnejo v nelikvidnost, ne določi zgornje meje cene za MWH. Prav tako je precej vprašanj vezanih na zahteven postopek za pridobitev pomoči.

 1.  

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki je bila objavljena v UL RS št. 167/22, 30.12.2022, ki je začela veljati 1.1.2023. in velja do 30.6.2023.

Naslovniki: mikro, mala in srednja podjetja, ki niso upravičena do ukrepov iz Uredbe o določitvi cene električne enrgije in iz Uredbe o določitvi cene električne enrgije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov za podporo družini (UL RS 162/22). Med mikro podjetja sodijo tista, kjer je do 10 zaposlenih, letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 2 milijonov evrov, mala podjetja imajo od 10 do 50 zaposlenih, letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 10 milijonov evrov, srednja podjetja so tista z manj kot 250 zaposlenimi, letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov evrov ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov. Odgovor na vprašanje ali določeno podjetje sodi pod to Uredbo bo dalo distributerju ministrstvo za gospodarstvo.

Vsebina: vlada je sprejela cenovno kapico za mikro, mala in srednja podjetja. Uredba v 2. členu določa, da so upravičenci po tej uredbi končni odjemalci, ki niso upravičenci do ukrepov iz Uredbe o določitvi cene električne enrgije (pod točko III. in IV.) in iz Uredbe o določitvi cene električne enrgije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov za podporo družini (UL RS 162/22). S to Uredbo je bila določena najvišja drobnoprodajna cena (za omejeno količino) in obdobje za katerega te cene veljajo (1.1.2023 – 30.6.2023). Zgornja meja cene za električno energijo znaša (3. člen):

– višja dnevna tarifa 0,21700 EUR/kWh,

– nižja dnevna tarifa 0,15550 EUR/kWh,

– enotna tarifa 0,19500 EUR/kWh.

S to Uredbo določene najvišje cene veljajo le za omejeno količino energije in sicer za 90% pretekle porabe. To naj bi predstavljala poraba odjemalca v enakem obdobju leta 2021. Če na merilnem mestu v enekem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90% povprečne porabe tega merilnega mesta v letih 2018, 2019 in 2020. Če je bilo merilno mesto priključeno šele v letu 2021 ali 2022 se za obračunski mesec upošteva 90% povprečne mesečne porabe v času v katerem je bilo mesto priključeno.

Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo končnim odjemalcem, za katere Uredba velja, ne sme prenehati z dobavo in mora končnim odjemalcem, ki nimajo sklenjene veljavne pogodbe o dobavi, na njihovo zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, pod pogoji Uredbe. Končni odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Prehodna in končna določba Uredbe določa, da omejitve veljajo tudi za pogodbe o dobavi, ki so bile sklenjene v obdobju od 9.1.2022 do 31.12.2022 in sicer za obdobje dobave, ki ga pokriva ta Uredba.

Odprta vprašanja: ureditev po Uredbi je odprla precej vprašanj, ki jih uredbodajalec ni predvidel - v referenčnem letu, na katerega se nanaša veliko podjetij zaradi Covida ni poslovalo; kaj je referenčno obdobje za tiste, ki so se v sistem priklopili v letu 2021 ali 2022, ali velja kapica tudi za tista podjetja, ki sodijo med mikro, mala in srednja in poslujejo v sklopu podjetja odjemalca, ki v to kategorijo ne sodi, kaj je s pomočjo podjetjem, ki v to kategorijo ne sodijo in jih težka situacija postavlja v izrazito neenakopraven položaj na domačem in tujem trgu, ali Uredba velja tudi za podjetja, ki so že v decmbru sklenila pogodbo, kako je z razmerjem med  Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in Uredbo. Nekateri odgovori na vprašanja so dostopni na: https://www.ozs.si/novice/pojasnila-mzi-glede-uredbe-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-63b827bf216d47db87f66459

 1.  

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne enrgije za mikro, makro in srednja podjetja, objavljena v UL RS št. 4//23, 13.1.2023, ki je začela veljati 14.1.2023.

Naslovniki:

Vsebina: spremenil se je prvi in drugi odstavek 4. člena Uredbe in sicer tako, da se odjemalcu na katerega se Odredba nanaša proda po regulirani ceni 90% porabljene energije v istem mesecu v obdobju od 1.7.2021 do 30.6 2022. Če je bilo merilno mesto priključeno 1.7.2022 ali kasneje (to pomeni, da odjemalci pretekle porabe nimajo), je količina elektrike, ki se proda končnemu odjemalcu po regulirani ceni, 90% dejanske mesečne porabe.

Čas veljavnosti: glej točko IX.

 1.  

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) UL RS št. 15/2023, 6.2.2023, ki je začel veljati 7.2.2023.

Naslovniki: upravičenec, ki ima regulirano ceno električne energije, ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije (to je trenutno do 30. junija 2023), niti ni upravičen do pomoči za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Do pomoči so še vedno upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki koristijo zemeljski plin in tehnološko paro.

Vsebina: Posledica regulacije cen za mikro, mala in srednja podjetja je pomenila nujno spremembo ZPGOPEK. Z novelo se vsebinsko ni spremenil način pomoči (še vedno ostajajo subvencije za »pomoč za gospodarstvu«, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter ugodna posojila Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in SID banke za izboljšanje likvidnosti podjetij, omejuje pa pomoč podjetjem, ki imajo regulirano ceno elektrike, v izogib podvajanju pomoči.

Kratek pregled pokaže, da gre za obsežno področje urejanja, ki terja tehnično in pravno znanje, potrpežljivost pri iskanju odgovorov in konstantno preverjanje njihove verodostojnosti. Dejanski odgovor končnemu uporabniku na njegova vprašanja, je odvisen od tega kako dobavitelj razume pravila. Dokončni odgovor je prejeti račun za preteklo obračunsko obdobje, v katerem je začel veljati posamezen predpis. Pomembno je, da za enkrat regulacija cen velja do 30.6.2023, kako bo v drugi polovici leta, se še ne ve. Zato je pametno oddati vlogo za subvencijo na SPIRIT. Če regulacije ne bo in podjetje ne bo vložilo vloge za subvencijo, bo zanj veljala cena po pogodbi.

Obrtna zbornica Slovenije se v interesu svojih članov od vsega začetka aktivno vključuje v obravnavano problematiko - z aktivnostmi pri sprejemanju predpisov, ki urejajo področje, s stalnimi vprašanji in komunikacijo s pristojnimi ministrstvi ter iskanjem odgovorov na konkretna vprašanja članov. OZS bo aktivno zastopala interese svojih članov tudi v nadaljevanju.

Zapisala: Maja Lajevec