Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Nov plačni model po Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

13. DECEMBER 2023  |   Nina Ličar

V Uradnem list RS št. 121 z dne 1.12.2023 je objavljen Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki je dostopen na povezavi TU.  Aneks je začel veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začel s 1.1.2024.

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost ima razširjeno veljavnost, kar pomeni, da zavezuje vse delodajalce, ne glede na članstvo v delodajalskih organizacijah, podpisnicah te kolektivne pogodbe dejavnosti, če kot glavno dejavnost opravljajo katero izmed naslednjih dejavnosti po SKD:

17.110 Proizvodnja vlaknin

17.120 Proizvodnja papirja in kartona

17.210 Proizvodnja valovitega kartona in kartonske embalaže

17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

17.240 Proizvodnja tapet

17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

Namen sklenitve aneksa je vzpostavitev novega plačnega modela v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti, za katerega imajo delodajalci na voljo prehodno obdobje, ki bo trajajo od 1.1.2024 do 1.1.2027, ko je skrajni rok za uvedbo novega plačnega modela. Delodajalci, pri katerih je organiziran sindikat, bodo nov plačni model uveljavili s sklenitvijo podjetniške kolektivne pogodbe, ostali pa praviloma s splošnim aktom delodajalca oziroma bodo neposredno uporabljali določbe kolektivne pogodbe dejavnosti.

Do popolne uveljavitve predmetnega aneksa št.7, bo delodajalec uporabljal določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki je veljala do uveljavitve aneksa št. 7, vendar najdlje do 31.12.2026. Kot že povedano zgoraj je 1.1.2027 namreč skrajni rok za uvedbo novega plačnega modela. Določbe aneksa št. 7 ni mogoče pričeti uporabljati parcialno, torej po posameznih členih, temveč je spremenjene določbe potrebno implementirati hkrati in v celoti.

Sprememba plačnega modela prinaša ukinitev dodatkov za pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. V veljavi ostajajo tako le obvezni zakonski dodatki, to so dodatki za pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden in dodatek za delovno dobo.

Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavce manj ugoden, se po novem določajo v nominalnih zneskih in znašajo: za nočno delo 3,80 EUR, nadurno delo 3,46 EUR, za delo na nedeljo 4,15 EUR in za delo na delo proste dneve po zakonu 10,37 EUR. Predmetni zneski dodatkov se usklajujejo enako kot to velja za uskladitev najnižjih osnovnih plač.

Od prehoda na nov plačni sistem dalje, bo delavcu pripadal dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu v višini 0,25 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. Že pridobljen dodatek za delovno dobo pred uveljavitvijo novega plačnega modela pri delodajalcu pa se bo prenesel v nominalnem znesku in se ne bo usklajeval. Dodatka za skupno delovno dobo in delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, v odstotkih od osnovne plače delavca, ki jih je delavec pridobil pred prehodom na nov plačni model pri delodajalcu, se bosta namreč preračunala na znesek v EUR, ki bi ga delavec prejel za delo v polnem delovnem času v zadnjem mesecu pred prehodom na nov plačni model pri delodajalcu. Tako dobljeni znesek se bo nato preračunal na urni znesek, upoštevaje povprečni polni delovni čas 174h mesečno, ter se bo delavcu obračunaval in izplačeval mesečno, za ure prisotnosti na delu, dokler bo zaposlen pri tem delodajalcu ali pri povezanih osebah, pri prenesenih delavcih pa tudi pri delodajalcih prevzemnikih.

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred znašajo:

I. 

tarifni razred

1.203,36 €

II. 

tarifni razred

1.203,36 €

III. 

tarifni razred 

1.203,36 €

IV. 

tarifni razred

1.323,70 €

V. 

tarifni razred

1.444,03 €

VI./1 

tarifni razred

1.564,37 €

VI./2 

tarifni razred

1.805,04 €

VII. 

tarifni razred

2.166,05 €

VIII. 

tarifni razred

2.406,72 €

Najnižje osnovne plače se bodo uskladile enkrat letno najmanj v višini 50 % rasti inflacije preteklega leta. Za uskladitev se uporabi uradni podatek SURS o letni stopnji inflacije. Prvič se bodo uskladile že leta 2024. Uskladitev najnižjih osnovnih plač bosta pogodbeni stranki ugotovili z vsakoletnim aneksom k tej kolektivni pogodbi, najkasneje do 1.7. tekočega leta.

Pogodbeni stranki sta se v aneksu št. 7 dogovorili tudi, da te kolektivne pogodbe dejavnosti ni mogoče odpovedati do 31.12.2028. Po navedenem datumu pa jo vsaka od pogodbenih strank lahko odpoved s 6-mesečnim odpovednim rokom.