Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Obveznost nakazovanja plačil na transakcijske račune - ureditev in spremembe z letom 2017

14. MAREC 2017  |   Tadeja Bučar

Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) v skladu s katerim morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev razen, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih.

Primere, v katerih zgoraj navedenih plačil ni treba nakazovati na transakcijske račune, natančneje določa tretji A. del Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju Pravilnik).

Nakazovanje na transakcijske račune drugih poslovnih subjektov

Pri nakazovanju na transakcijske račune drugih poslovnih subjektov z letom 2017 ni sprememb.

Skladno s pravili, ki se nanašajo na nakazovanje na transakcijski račun pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, glede na vsebino 23.a člena Pravilnika v primeru, ko je izplačevalec dohodka fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420 EUR.

Nakazovanje dohodkov iz delovnega razmerja na transakcijski račun fizične osebe

Spremembo z letom 2017 je prinesel 23.a člen Pravilnika, ki nalaga subjektom iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2, kamor sodijo tudi pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, obveznost, da fizičnim osebam obvezno nakazujejo na transakcijski račun vse dohodke, razen naslednjih:

 • dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. točke drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) – pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
   
 • dohodkov, ki so v skladu z 20. do 32. členom ZDoh-2 izvzeti iz obdavčitve z dohodnino, razen 1. točke 32. člena ZDoh-2, če posamično plačilo po tej točki presega 420 EUR – če torej izplačilo presega 420 EUR, ga je potrebno izvesti na transakcijski račun fizične osebe (Med tovrstna sodijo: na primer kupnine pri nakupu rabljenih avtomobilov ali lomljenega zlata – kadar je kupec poslovni subjekt, ki bo kupil rabljen avtomobil ali lomljeno zlato od fizične osebe v vrednosti do 420 EUR, bo znesek lahko izplačal v gotovini, če bo znesek kupnine višji od 420 EUR, pa je obvezno nakazilo na transakcijski račun prodajalca – fizične osebe);
   
 • dividend in obresti, ki ne presegajo 50 EUR;
   
 • dividend, obresti in drugih plači v zvezi s premoženjem, za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve gospodarjenja, če se izplačujejo na račune skrbniških storitev oziroma storitev gospodarjenja;
   
 • prejemkov iz 2., 3. in 4. točke 107. člena ZDoh-2 – prejemki namenjeni pokrivanju stroškov fizične osebe, ki bi jih imela v povezavi s članstvom v volilnih odborih / EU-projektih / posvetih z mednarodno udeležbo;
   
 • prejemkov iz četrtega odstavka 108. člena ZDoh-2 – prejemki namenjeni pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki jo napoti ali pozove državni ali drug organ zaradi izvajanja dejavnosti tega organa / prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih in splošnokoristnih ter nepridobitnih dejavnostih / sodeluje v društvih zaradi uresničevanja nepridobitnih dejavnosti društev – povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade;
   
 • prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 125 EUR;
   
 • sredstev, v primeru prenosa sredstev vlagatelja iz enega vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad iste družbe za upravljanje, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med vzajemnimi skladi;
   
 • sredstev, v primeru neplačila z zastavno pravico zavarovane terjatve iz naslova investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
   
 • drugih dohodkov, če se prejemnik dohodka v primeru naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, odpove dohodku za namene pomoči v teh nesrečah, pod pogojem, da so od dohodka odvedeni vsi davki v skladu z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek, in je dohodek nakazan na transakcijski račun organizacije, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ali transakcijski račun samoupravne lokalne skupnosti;
   
 • dobitkov od iger na srečo, ki se v skladu z 19. členom ZDoh-2 ne štejejo za dohodke po ZDoh-2.