Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Prioritete inšpektorjev v letu 2017

06. APRIL 2017  |   Jasmina Malnar Molek

Prioritete inšpektorjev v letu 2017

Skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru mora minister, pristojen za upravo, do 1. marca tekočega leta seznaniti Vlado RS s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz sprejetih letnih programov dela inšpektoratov oziroma inšpekcij. Iz dokumenta, ki je bil predložen Vladi RS, smo povzeli le tista področja, ki so v največji meri relevantna za naše cenjene člane.

Inšpektorat RS za delo bo v letu 2017 posebno pozornost namenjal tistim področjem, ki se skozi prijave, opravljene nadzore in ugotovljene kršitve kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev in uporabnikov storitev. Na podlagi ocene tveganja načrtuje usmerjene akcije nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje ter predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu:

– na začasnih in premičnih gradbiščih,

– pri delodajalcih v dejavnosti čiščenja (SKD N 81.2),

– v dejavnosti prometa,

– v dejavnosti trgovine,

– v dejavnosti obratovanja fitnes objektov (SKD R 93.130).

Preverjali bodo spoštovanje določb glede pravic napotenih delavcev, spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev, prekarne oblike dela, izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje dostojnega delovnega okolja ter izvajali nadzor nad izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Finančni inšpekcijski nadzori, ki jih izvaja FURS, bodo v letu 2017 ciljno usmerjeni na tvegana področja, pri čemer bodo aktivnosti nadzora usmerjene v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. V letu 2017 načrtujejo čez 7.000 pregledov s področja obdavčitve davka od dohodkov pravnih oseb, davka od dohodkov iz dejavnosti, prispevkov za socialno varnost, davka na dodano vrednost, sive ekonomije, davčnih blagajn in trošarin. Največ nadzorov bo usmerjeno pregledom davčnih obračunov s področja davka na dodano vrednost (DDV). Sledi nadzor na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev ter skupne kmetijske politike se načrtuje nekaj več kot 250 inšpekcijskih nadzorov, preko katerih se bo preverjalo uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo, deklariranje porekla blaga, proti dampinške dajatve, plačevanje trošarine od alkohola, alkoholnih pijač, energentov in električne energije, upravičenost do vračila trošarin in obračun okoljskih dajatev. FURS načrtuje tudi 56 pregledov s področja transfernih cen. Prav tako bodo preverjali področje iger na srečo – preglednost poslovanja koncesionarjev, odgovorno prirejanje, nadzor tveganj s področja pranja denarja, goljufij ipd. Skupaj z drugimi inšpekcijami načrtujejo nadzore na področjih:

– kmetijske dejavnosti s poudarkom preprečevanja dela na črno in evidentiranja prihodkov,

– dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva, gradbeništva in drugih rizičnih dejavnosti),

– identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost in bi morala poslovati v drugi pravnoorganizacijski obliki,

– dela in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje,

– prispevkov za socialno varnost z vidika pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb,

– nadzor nagradnih iger, ki se izvajajo v igralnicah in igralnih salonih.

FURS ocenjuje, da bo 10 % pregledov opravljeno na podlagi prejetih prijav. V letu 2016 so prejeli 12.775 prijav, na podlagi katerih so izvedli 1129 inšpekcijskih nadzorov.

Sistemski inšpekcijski nadzori Urada za preprečevanje pranja denarja bodo usmerjeni v spoštovanje določb, ki se nanašajo na:

– izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s poudarkom na segmentiranju strank,

– izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke) s poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov,

– skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po ZPPDFT-1.

Urad bo izvedel samostojne inšpekcijske nadzore (načrtovanih je 30) pri tistih zavezancih, ki nimajo primarnega nadzornika, in sicer:

– pri pošti, če opravlja storitve prenosa denarja prek poštne nakaznice,

– pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (na primer menic in potovalnih čekov), izdajanja garancij in drugih jamstev, upravljanja naložb za tretje osebe, oddajanja sefov, računovodskih storitev, storitev davčnega svetovanja, podjetniških ali fiduciarnih storitev, trgovanja z umetninami, organiziranja ali izvajanja dražb.

Tržni inšpektorat RS bo v letu 2017 opravljal nadzore s področja avtorskih pravic pri računalniških programih, čezmejnega opravljanja obrtnih dejavnosti, davčnega potrjevanja računov, nastanitev (Airbnb), izdajanja navodil za uporabo in garancijskih listov v slovenskem jeziku, izpolnjevanja pogojev za opravljanje pogrebne dejavnosti, nepoštene poslovne prakse, označevanje cen, prodaje alkoholnih pijač, sejemske prodaje potrošnikom in podjetjem, spletne prodaje proizvodov, nadzor strojev, prodaje na daljavo, prodaje na stojnicah itd. Skupaj z drugimi inšpekcijami bodo izvajali nadzor na področju cenovnih ugodnosti, gostinske dejavnosti, izdajanja računov, nastanitev (Airbnb) in nad spletno prodajo. Glede na trend prejetih prijav ocenjujejo, da bodo v letošnjem letu prejeli okrog 6000 prijav in na tej podlagi opravili tretjino vseh pregledov.

Inšpekcija za cestni promet bo v letu 2017 izvajala nadzor nad prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu s ciljem ugotavljanja in preprečevanja nezakonitega izvajanja prevozov (pregled izpolnjevanja pogojev glede licenc in dovolilnic, preprečevanje dela na črno) ter vzpostavitve enakega konkurenčnega okolja za izvajalce prevozov v cestnem prometu (tehnična brezhibnost vozil, nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov).

V skupnih akcijah, ki jih bo Inšpekcija za cestni promet izvajala skupaj s FURS-om in Policijo, se načrtuje štiri nadzore na mesec v cestnem prometu, pri čemer se bo preverjalo zagotavljanje varnosti in enakosti konkurenčnih pogojev. Prav tako bodo skupni nadzori (1 do 2 nadzora mesečno) potekali pri taksistih. Področje nadzora bo vezano na preprečevanje dela na črno, zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in enakosti konkurenčnih pogojev.