Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Moratorij na kredite po ZIUOPZP

04. SEPTEMBER 2023  |   Jasmina Malnar Molek

Banka ali hranilnica odobri kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov, odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog do 31. 7. 2023 še ni zapadla v plačilo.

Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, za enako obdobje se podaljša tudi zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje.

Za kreditojemalca se šteje:
  1. gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, in ki utrpi škodo iz prejšnjega odstavka v višini najmanj 100.000 eurov;
  2. zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki utrpi škodo iz prejšnjega odstavka v višini najmanj 10.000 eurov;
  3. nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in ki utrpi škodo iz prejšnjega odstavka v višini najmanj 10.000 eurov;
  4. fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki utrpi škodo iz prejšnjega odstavka v višini najmanj 10.000 eurov.

Kreditojemalec mora vlogo za odlog plačila predložiti banki najpozneje do 31. 12. 2023.

Kreditojemalci, razen velikih gospodarskih družb in fizičnih oseb, k vlogi priložijo:

  • opis poslovnega položaja zaradi posledic poplav ali plazov
  • izjavo, da na dan 31. 7. 2023 nimajo neplačanih davčnih in nedavčnih obveznosti višjih od 50 eur
  • izjavo, da imajo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let.

V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečni EURIBOR + 0% oziroma po redni obrestni meri, ki je dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe, če je ta za kreditojemalca ugodnejša.

Za odlog plačila se sklene aneks k kreditni pogodbi. Za odobritev odloga banka ne zaračunava stroškov.