Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

04. APRIL 2023  |   Zdenka Bedekovič

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 3. aprila objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS-1). Ta določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji začasno opravljajo čezmejne storitve v Evropski uniji. Prav tako pa določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe registrirane v drugih državah Evropske unije izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.

Zakonska določila se ne bodo uporabljala za izvajanje storitev pomorščakov v podjetjih trgovske mornarice, letalskih posadk in kabinskega osebja, javnih uslužbencev in pogodbenih delavcev. V slovenski pravni red se prenaša Direktiva (EU) 2020/1057 ter na novo implementirajo tri Uredbe: Uredba (ES) št. 1072/2009, Uredba (ES) št. 1073/2009 in Uredba Komisije (EU) 2016/403 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009. S prenosom se določajo posebna pravila za napotitev voznikov.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev  določa, da lahko delodajalec čezmejne storitve izvaja, če izpolnjuje pogoje, ki so določeni v 4. členu zakona, in sicer:

  • opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  • ne kršenje pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
  • izvajanje storitve v okviru dejavnosti, za katere je bil delodajalec registriran v Republiki Slovenji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo, in
  • izvajanje storitve za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjen pogodbe z naročnikom storitev akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Prav tako pa mora upoštevati še vse preostale pogoje, ki jih predpisuje sprejeti zakon. Enaki pogoji veljajo tudi za samozaposlene osebe, ki bodo želeli opravljati čezmejne storitve.

Zakonska obveznost delodajalca ali samozaposlene osebe določa, da vlogo za pridobitev potrdila A1, vloži pred začetkom izvajanja, najpozneje na dan začetka izvajanja storitve. Po novem bosta morala oba obveščati Zavod za zdravstveno varstvo Republike Slovenije o vseh spremembah (zlasti, če napotitev ni bila izvedena ali predčasno zaključena). Vse spremembe pa bo potrebno sporočati sproti, ko te nastanejo, in sicer v petih dneh.    

Na podlagi tega bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) ustrezno spremenil obdobje veljavnosti potrdila A1. Po novem pa bo lahko vlagatelj v obdobju šestih mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) obvestil, da je bil začetek napotitve poznejši od datuma začetka veljavnosti izdanega potrdila A1 oziroma se je napotitev predčasno prenehala ali se ta sploh ni izvršila.

Zakon na novo tudi določa, da se v primeru pravice delavca do dela prostih dni, praznikov, krajšega dopusta ali krajše odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo ne šteje za prekinitev čezmejnega izvajanja storitev oziroma za prekinitev napotitve delavca.

Po novem pa lahko državljani tretjih držav (napoteni delavci ali samozaposleni) izvajajo storitve v EU na podlagi veljavnega enotnega dovoljena za prebivanje in delo ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitev ali dela, izdanega v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Prav tako tudi, kadar imajo pravico do prostega dostopa na trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev. 

Pogoji za izdajo potrdila A1, ki ga zakon opredeljuje v 8. členu za namen čezmejnega izvajanja storitve v državi člani EU, se bistveno ne razlikujejo od prej veljavnih zakonskih določil.

V primeru opravljanja čezmejnih storitev v dveh državah je prav tako potrebno upoštevati pogoje Uredbe 883/2004/ES, ki so enaki, tako za delodajalce, kot za samozaposlene osebe. V postopku izdaje potrdila A1, je potrebno podati izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo. Vlagatelj oziroma oseba, za katero se pridobi potrdilo, A1 pa lahko opravlja delo ali samozaposlitev največ naslednjih 12 koledarskih mesecev. 

Vlagatelj bo vlogo vložil preko SPOT državnega portala s prilogami (pogodba o zaposlitvi ali aneks za napotenega delavca). Prav tako, kot je to veljajo pred sprejetjem novega zakona, se bo potrdilo A1 izdalo v roku petih delovnih dni od prejema popolne vloge, in sicer največ za eno leto.

Morebitni dvom o opravljanju dejavnosti po izdaji potrdila A1 se bo presojal ob morebitnem obvestilu tujega pristojnega organa, ki bi ga prejel Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) ali Inšpektorat Republike Slovenije za delo s strani druge države članice, kjer se čezmejna storitev izvaja. Novost, ki jo prinaša novi zakon, pa je uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku in pravno varstvo, ko gre za zavrnitev, odpravo ali razveljavitev potrdila A1. Na podlagi tega zakona zoper izdane odločbe in sklepe Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.

Zakon na novo določa obveznosti tujega delodajalca in napotenega delavca oziroma voznika v mednarodnem prometu pred začetkom opravljanja čezmejnih storitev v Republiki Sloveniji, kot tudi ustrezno dokumentacijo, ki jo morajo imeti vozniki pred začetkom opravljanja storitev. Prav tako določa tudi obveznosti tujih samozaposlenih oseb. Vsi bodo morali čezmejno storitev prijaviti ter pridobiti potrdilo našega Zavod RS za zaposlovanje(ZRSZ), dokumentacijo pa bodo morali hraniti še 24 mesecev po izvršeni čezmejni storitvi.

Za statistične in raziskovalne namene se bodo vodile tudi evidence s strani naših pristojnih organov, kot tudi izmenjevale informacije med državami članicami. Predpisane so tudi globe za prekrške v hitrem postopku, ki pa so lahko višje od najniže predpisane globe. Prav tako so predpisane globe za prekrške tujega delodajalca, tuje samozaposlene osebe ter prekrški v okviru izvajanja mednarodnih prevozov.  

Naj omenimo, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, a se še uporablja za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, V. poglavje, drugi, četrti, sedmi in deseti odstavek 26. člena ter 34. člen tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.