Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

PKP8 - Čakanje na delo od 1. februarja 2021 dalje (dopolnjeno 12. 2. 2021)

12. FEBRUAR 2021  |   Nina Scortegagna Kavčnik

PKP8 podaljšuje ukrep čakanja na delo do 30. aprila 2021 z možnostjo 2x podaljšanja po en mesec. Delodajalcem, ki jim je od 1. februarja 2021 onemogočeno opravljanje delajavnosti pa omogoča 100 % bruto II povračilo nadomestila plače.

Upravičeni delodajalci:

- ki so bili registrirani najkasneje na dan 31. 12. 2020,

- ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali

v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021.

Onemogočeno opravljanje dejavnosti:

MDDSZ pojasnjuje, da je opravljanje dejavnosti onemogočeno, če to izhaja iz predpisa (na primer odloka Vlade Republike Slovenije). V kolikor s predpisom opravljanje dejavnosti ni onemogočeno, delodajalec do 80/100 % bruto II nadomestila ni upravičen.

MDDSZ pojasnjuje, da določba, ki določa 80/100 % bruto II nadomestilo ne določa, da mora biti opravljanje dejavnosti onemogočeno v celoti, kar pomeni, da je lahko onemogočeno tudi delno. Če je opravljanje dejavnosti v polnem (običajnem) obsegu onemogočeno, je torej delodajalec za delavce, ki so iz poslovnih razlogov na čakanju in jim je hkrati opravljanje dejavnosti v kateri so zaposleni onemogočeno s predpisom, lahko upravičen do povračila izplačanega nadomestila plače v višini 80/100 % bruto II. Navedeno pomeni, da se v primeru, da je opravljanje dejavnosti onemogočeno, hkrati pa so dovoljene izjeme (npr. osebni prevzem ali dostava hrane in pijače, prodaja zgolj B2B), še vedno šteje, da je delodajalcu opravljanje dejavnosti v polnem oziroma običajnem obsegu onemogočeno s predpisom in zato lahko za delavce, ki so zaposleni v tej dejavnosti in so na čakanju na delo, uveljavlja povračilo v višini bruto II.

Pri odločanju se ne bo upoštevala zgolj glavna dejavnost, ki jo delodajalec opravlja, temveč vse dejavnosti, pri čemer je pa pogoj, da je delavec v tej dejavnosti dejansko zaposlen in bi, če opravljanje dejavnosti s predpisom ne bi bilo onemogočeno, dejansko opravljal delo v tej dejavnosti. Navedeno npr. pomeni, da v kolikor delodajalec opravlja dejavnost gostinstva in trgovine, za delavce v trgovini povračila nadomestila plače v višini bruto II ne more uveljavljati, lahko pa za delavce, ki so zaposleni v dejavnosti gostinstva (če opravljanje dejavnosti trgovine ni onemogočeno s predpisom ali pa gre za trgovino z živili, opravljanje gostinske dejavnosti pa je).

Morebitne druge omejitve, ki izhajajo iz varnostnih razlogov zaradi razglašene epidemije COVID-19 in bi sicer lahko vplivale na obseg poslovanja (na primer omejeno število oseb, ki so lahko naenkrat v trgovini ali prepoved prodaje določenih izdelkov), se ne upoštevajo. V okviru tretjega odstavka 44. člena ZDUOP je za odločanje namreč pomembno zgolj ali je opravljanje dejavnosti s predpisom onemogočeno ali ne.

Primerjava upada prihodkov:

Ob tem MDDSZ pojasnjuje, da se bo primerjava prihodkov v letu 2021 opravila tako s prihodki v letu 2019, kot s prihodki v letu 2020. Pogoj upada prihodkov za več kot 20 % ne bo izpolnjen edino v primeru, če delodajalcu prihodki v letu 2021 ne bodo upadli v zahtevani višini v nobenem od primerjanih let. Če bodo torej delodajalcu prihodki v letu 2021 v primerjavi z letom 2019 upadli za več kot 20 %,  v primerjavi z letom 2020 pa ne, ali obratno, bo pogoj upada prihodkov po citirani zakonski določbi kljub temu izpolnjen. Izpolnjen bo seveda tudi v primeru, če bodo delodajalcu prihodki v letu 2021 upadli za več kot 20 % tako v primerjavi z letom 2019 kot z letom 2020. Ta pogoj pa se ne ugotavlja po posameznih dejavnostih, ki jih zavezanec opravlja ali na ravni posamezne poslovne enote, temveč se upošteva poslovni subjekt kot celota.

Niso upravičeni delodajalci:

- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega
delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 odstotkov,
- delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni
klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 31. december 2020,
- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih
organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Višina povračila:
a) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 % bruto I nadomestila plače (80 % od 80 %) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS za mesec oktober 2020 (1.821,44 eur).


b) Višina povračila izplačanega nadomestila plače lahko znaša 100 % bruto I za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podpro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 ni presegel 1.800.000 eurov na posamezno podjetje. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS za oktober (1.821,44 eur).


c) Za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije Covid-19 onemogočeno opravljanje dejavnosti , RS krije 80 % bruto II ali  100 % bruto II nadomestilo plače.

Zahtevek na ZRSZ bo omogočal uveljavljanje povračila v višini bruto II tudi le za del meseca ali le za del delavcev na začasnem čakanju na delo; kadar je bilo opravljanje dejavnosti s predpisom onemogočeno le del meseca ali pa le delu delavcev (na primer pri delodajalcih, ki opravljajo več dejavnosti).

Povzetek višine nadomestil za čakanje na delo od 1. februarja do izteka ukrepa:

Februar 2021 – april 2021 z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021

ZDUOP (PKP8)

80 % bruto I

največ 1.821,44 EUR

80 % bruto II če je onemogočeno

največ 1.821,44 EUR

100 % bruto I

največ 1.821,44 EUR

100 % bruto II če je onemogočeno

največ 1.821,44  EUR

Čakanje na delo od 16. - 31. 1. 2021

Delodajalci so lahko vlogo za čakanje na delo na ZRSZ vložili le do 15. 1. 2021. PKP8 določa, da bo lahko delodajalec vlogo za čakanje na delo, če je delavce nanj napotil od 16. -31. 1. 2021 dalje, vložil v 8 dneh od uveljavitve PKP8. Za to obdobje je delodajalec lahko upravičen le do povračila nadomestila plače v višini bruto I.


Vse ostale določbe so vsebinsko enake, kot so veljale pri čakanju na delo do sedaj.