Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Pomoč gospodarstvu za energente

28. DECEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.  V nadaljevanju povzemamo pogoje in način dodelitve pomoči gospodarstvu za energente.

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, zadruga, zbornica, reprezentativni sindikat, društvo, zavod, registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti in:

 • je vpisana v register do vključno 30. 11. 2021
 • na dan oddaje vloge zoper upravičenca ni uveden stečajni postopek ali postopek likvidacije 
 • nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR 
 • ima predložene obrazce (REKe) za plače (v zadnjem letu od oddaje vloge)
 • se ne šteje  za odjemalca po 1. členu Uredbe o določitvi cen električne energije ali Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina
 • zanj ne veljajo sankcije EU zaradi ruske agresije nad Ukrajino

Pomoči ne more prejeti zavezanec, ki ima registirrano glavno dejavnost v skupini K po SKD na dan 31. 12. 2022.

Vrste pomoči:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo
 • osnovna posebna pomoč za podjetja
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja
 • posebna pomoč za energetsko internzivna podjetja v posebnih sektorjih

Upravičenec lahko uveljavlja le eno vrsto pomoči.

Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal.

Upravičeno obdobje: 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Upravičen strošek: Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli

US = (p(t) – p(ref) x 1,5) x q(t)

US =

upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)

q =

porabljena količina, to je število enot energenta, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih in porabil  kot končni odjemalec (v MWh)

p =

cena na enoto energenta, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev in ne more presegati 510 eur/MWh za električno energijo in 160 eur/MWH za zemeljski plin

t = 

dani mesec v upravičenem obdobju

ref =

referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021

p(ref) =

cena na enoto energenta, pri čemer se upošteva:

- pri enostavni pomoči povprečna cena na enoto energenta v RS za leto 2021, vendar največ 62,26  eur/MWh za električno energijo oziroma največ 26,40 eur/MWh za zemeljski plin in ne vključuje vračil davkov in dajatev

- pri posebnih pomočeh cena na enoto energenta, ki jo je upravičenec plača v povprečju v referenčnem obdobju in ne vključuje vračil davkov in dajatev

Za vse vrste pomoči, razen enostavno pomoč velja, da se za izračun upravičenih stroškov lahko upošteva največ 70% upravičenčeve porabe v istem obdobju v letu 2021.

Višina pomoči:

Upravičencu je odobrena pomoč, če skupna višina pomoči presega 600 EUR.

Višina pomoči se izračuna po formuli: VMP = DUS * US

VMP = višina mesečne pomoči upravičencu

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eur)

DUS = delež upravičenih stroškov, določen za posamezno vrsto pomoči (v %)

Delež upravičenih stroškov:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo (50%, max 2 mio EUR)
 • osnovna posebna pomoč za podjetja (50%, max 4 mio EUR)
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti (40%, max. 100 mio EUR)
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja (65%, max 50 mio EUR)
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih (80%, max 150 mio EUR)

Dodatni pogoji za dodelitev pomoči:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo (cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x referenčne cene 2021)
 • osnovna posebna pomoč za podjetja (cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021)
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti (cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 + EBITDA je nižji za vsaj 10% v primerjavi z 2021 + če je pomoč višja od 50 mio EUR predložiti načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa)
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja (energetsko intenzivno podjetje + cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 + EBITDA je nižji za vsaj 40% v primerjavi z 2021 + če je pomoč višja od 50 mio EUR predložiti načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa )
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih (energetsko intenzivno podjetje + deluje v zakonsko navedenih sektorjih (NACE)+ cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 + EBITDA je nižji za vsaj 40% v primerjavi z 2021 + če je pomoč višja od 50 mio EUR predložiti načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa)

Oddaja vloge: elektronska oddaja vloge na SPIRIT za celotno obdobje najkasneje do 28. 2. 2023 do 12.00 ure

Izplačilo pomoči: 80% višine pomoči za posamezno izplačilo. Prvo izplačilo 31. 3. 2023 za obdobje januar - marec, nato mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Preostanek (20% oz. razlika) do 28. 2. 2024.

Vračilo pomoči:

 • če je pomoč previsoko izplačana ali niso bili izpolnjeni pogoji za prejem pomoči, se pristojni organ obvesti do 30. 4. 2024. Pomoč se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe.
 • če je od uveljavitve zakona dalje (28. 12. 2022) v letu 2023 ali za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali deležev, izplačil nagrade ali del plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. Obvestiti pristojni organ najkasneje v 2 mesecih po izplačilu. Pomoč se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, zamudne obresti tečejo od dneva prejema do dneva vračila.

Načelo sorazmernosti: Upravičencu, ki mu je bilo v letu 2021 z odlokom vlade prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi epidemije ali omejeno opravljanje dejavnost, se lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez omejitev.