Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Skrajšan delovni čas

28. DECEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.  V nadaljevanju povzemamo pogoje in način dodelitve pomoči po začasnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanega delovnega časa.

Upravičenec je delodajalec pravna ali fizična oseba, zadruga, zbornica, reprezentativni sindikat, društvo, zavod, registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti in:

 • je vpisana v register do vključno 30. 11. 2021
 • zaposluje delavce po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas
 • se je nanj prenesla ena od vrst pomoči za gospodarstvo ali bi bil upravičen do le-te
 • na dan oddaje vloge zoper upravičenca ni uveden stečajni postopek ali postopek likvidacije 
 • na dan oddaje vloge nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR 
 • ima predložene REK obrazce za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let do dneva vložitve vloge
 • ni neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine
 • po lastni oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela

Pomoči ne more prejeti zavezanec, ki ima registirrano glavno dejavnost v skupini K po SKD na dan 31. 12. 2022.

Veljavnost ukrepa: od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 (Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša največ dvakrat za en mesec).

Komu delodajalec lahko odredi delo s krajšim delovnim časom:

Delodajalec lahko delo s krajšim delovnim časom (od 5 do 20 ur tedensko) odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni za polni delovni čas in tudi delajo s polnim delovnim časom. Odreditev dela s krajšim delovnim časom ni mogoča delavcu:

 • ki je v delovnem razmerju manj kot tri mesece ali je bil v zadnjih treh mesecih zaposlen za krajši delovni čas
 • za katerega delodajalec prejema subvencijo plače iz programov, sofinanciranih s proračuna RS ali kohezijskih sredstev
 • v času teka odpovednega roka na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu.

Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve, posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. O sprejeti odločitvi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom delodajalec seznani IRSD najpozneje en delovni dan pred pričetkom opravljanja dela s skrajšanim delovnim časom.

Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje.

Odredba:

Delodajalec bo delavcu odredil delo s krajšim delovnim časom z odredbo. V odredbi določi obseg skrajšanega delovnega časa, čas trajanja, razporeditev delovnega časa, trajanje odmora med delom, višino povračila stroškov, možnost in način poziva delavca, da ponovno delo opravlja s polnim delovnim časom ter višino nadomestila plače. Zahtevo za ponovno opravljanje dela s polnim delovnim časom mora delodajalec posredovati delavcu v pisni ali elektronski obliki vsaj en dan pred začetkom opravljanja dela.

Višina nadomestila plače delavca in višina subvencije:

Nadomestilo plače:

Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del plače in druga povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, malica, …). Za čas, ko delavec ne bo delal (to je čas za katerega mu je bil delovni čas skrajšan), pa mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1. Plačilo za redno delo in nadomestilo plače za SDČ ne sme biti nižje od minimalne plače.

Višina subvencije:

Delodajalec bo prejel 80% izplačanega nadomestila plače (bruto II) in ne več kot 2.024,03 EUR.  

Obveznosti delodajalca:

- delavcem mora redno izplačevati plačo in nadomestilo plače,

- v obdobju prejemanja subvencije in še šest mesecev po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov,

- v obdobju iz prejšnjega odstavka ne sme odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,

- voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela ter druge upravičene odsotnosti. Čas prihoda in odhoda se mora vpisati v evidenco ob dejanskem prihodu in odhodu delavca z dela.

 

Sankcija za nespoštovanje je vrnitev vseh sredstev, za nekatere kršitve so predpisane tudi globe. Prejeta sredstva bo potrebno vrniti tudi, če je delodajalec k vlogi predložil neresnična dokazila.

Prejeta sredstva bo potrebno vrniti v celoti (skupaj z zamudnimi obrestmi), če delodajalec začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

O vračilu sredstev odloči ZRSZ z odločbo. Delodajalec mora sredstva vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe (zoper odločbo je možen le upravni spor).

Delodajalec, ki je prejel subvencijo, mora v primeru, da je v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem seznaniti ZRSZ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

Postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače

1. Oddaja vloge na ZRSZ v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom (vlogi se priloži kalkulativni izračun upravičenja do pomoči za gospodarstvo)

2. ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od vložitve z odločbo (zoper odločbo je možen le upravni spor)

3. Oddaja zahtevka za izplačilo (po prejemu odločbe, vendar najpozneje v šestih mesecih od dokončnosti odločbe)

4. Izplačilo pomoči: mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, deseti dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.